Dom na sprzedaż 60 m2, Gorlice

250 000 zł

Rodzaj ogłoszenia Dom na sprzedaż

Liczba pokoi 3 pokoje

Powierzchnia 61 m²

Lokalizacja Gorlice, Stróżowska

Cena 250 000 zł

Szczegóły

Burmistrz Miasta Gorlice

ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony,

na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Gorlice, położonej przy ul. Stróżowskiej w Gorlicach

I. Oznaczenie i opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowo – budynkowa stanowiąca własność Miasta Gorlice, położona w Gorlicach przy ul. Stróżowskiej 76 oznaczona w ewidencji jako działki nr: 738/4 o pow. 0,0007 ha, 740/18 o pow. 0,0760 ha, 740/20 o pow. 0,0474 ha, 740/22 o pow. 0,0115 ha, 740/24 o pow. 0,0620 ha, obj. KW NS1G/00074408/1 Sądu Rejonowego w Gorlicach.

Działka Nr 740/18 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 60,98 m2, murowanym, parterowym o dachu dwuspadowym, krytym papą. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, ogrzewanie CO. Znajdują się w nim 3 pokoje, aneks kuchenny, łazienka, korytarz oraz pomieszczenie gospodarcze. Remont kapitalny i rozbudowa budynku wykonana została w 2008 roku. Obecny stan techniczny ocenia się jako dobry. Teren wokół budynku jest niezagospodarowany, porośnięty trawą, ze spadkiem w kierunku ze wschodu na zachód. Dostępność komunikacyjna z drogi wojewódzkiej ul. Stróżowskiej przez mostek na potoku Stróżowianka, następnie drogą gruntową.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu wolna jest od obciążeń i zobowiązań.

W planie zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice - plan Nr 4” nieruchomość położona jest w terenach zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej - symbol z planu – 95.MN.

II. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 250 000,00 zł netto (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), w tym:

  • 192 500,00 zł /słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych 00/100/ cena zabudowanej działki nr 740/18, do której doliczony zostanie podatek VAT według stawki 8 %,

  • 57 500,00 zł /słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych 00/100/ cena niezabudowanych działek : 738/4, 740/20, 740/22, 740/24, do której doliczony zostanie podatek VAT według stawki 23 %.

Proporcje w cenie wywoławczej odnośnie części opodatkowanych różnymi stawkami podatku VAT zastaną zachowane w cenie ustalonej w wyniku przetargu.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

III. Wadium w wysokości 30 000,00 zł /słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100) należy wnieść w środkach pieniężnych przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Gorlicach Nr 59 2030 0045 1110 0000 0160 8370 w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. O/Gorlice, najpóźniej 15.01.2019 r. W tytule wpłaty należy podać dane uczestnika przetargu oraz oznaczenie nieruchomości. Za datę wniesienia wadium uznaje się dzień wpływu należności na rachunek Urzędu.

IV. Przetarg odbędzie się w dniu 18.01.2019 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Gorlicach, Rynek 2, pok. 207A , II piętro.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie przez uczestnika w wyznaczonym terminie wadium oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

  • oświadczenia, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, oraz że zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nabywanej nieruchomości, a zwłaszcza ze stanem technicznym budynku oraz zagospodarowania terenu, i nie zgłasza do nich zastrzeżeń,

  • jeżeli oferent na dzień przetargu prowadzi działalność gospodarczą – okazanie do wglądu aktualnego potwierdzenia aktywnego wpisu do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej lub aktualny odpis lub wydruk z KRS,

  • okazanie dowodu tożsamości,

  • w przypadku przystąpienia do przetargu osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim, nieposiadających rozdzielności majątkowej do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem notarialnie poświadczonym współmałżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości,

  • jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału notarialnego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

V. Dodatkowe informacje:

W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Burmistrz Miasta Gorlice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Przed przystąpieniem do przetargu oferent winien zapoznać się z aktualnym stanem technicznym budynku, zagospodarowaniem oraz uzbrojeniem terenu.

Zapewnienie warunków dostawy mediów oraz określenie technicznych warunków podłączenia nieruchomości do sieci uzbrojenia określą właściwe służby na wniosek nabywcy. Koszty podłączenia do sieci uzbrojenia pokrywa nabywca.

Wadium wpłacone przez oferenta, który zostanie ustalony, jako nabywca nieruchomości, zaliczone będzie na poczet ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni roboczych od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, na konto wskazane przez uczestnika przetargu.

Jeżeli oferent ustalony, jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu Burmistrz Miasta Gorlice może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przy nabywaniu nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278 ) nabywca winien do aktu notarialnego przedłożyć stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy. W przypadku nie uzyskania zezwolenia przed zawarciem umowy notarialnej wpłacone wadium przepada na rzecz Miasta Gorlice.

Cena nabycia w/w nieruchomości płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Miasta Gorlice.

Ogłoszenie o przetargu wywiesza się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gorlicach Plac Kościelny 2 segment B (parter) oraz publikuje na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gorlicach www.gorlice.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Gorlice. Ponadto informacje dotyczące przetargu można uzyskać telefonicznie pod numerem: (18) 35-51-261 lub osobiście w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mienia Urzędu Miasta Gorlice Plac Kościelny 2, segment B (parter), pok. 12 B.

Gorlice, 2018-11-28

Kontakt: Urząd Miasta Gorlice tel: (18) 35-51-261 um@um.gorlice.pl

Lokalizacja