Dom na sprzedaż 68 m2, Sadowo

71 700 zł

Rodzaj ogłoszenia Dom na sprzedaż

Liczba pokoi 3 pokoje

Powierzchnia 68 m²

Lokalizacja Sadowo

Cena 71 700 zł

Kontakt Urząd Miasta Biskupiec, 897 xxx xxx

Szczegóły

Wyciąg z ogłoszenia Burmistrza Biskupca (siedziba: 11-300 Biskupiec, ul.Aleja Niepodległości 2) o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Biskupiec

1.Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia

oznaczona numerem działki 75/4 o powierzchni 0,2875 ha, położona w Sadowie (obręb 20 Sadowo), zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 68,18 m2 i budynkiem gospodarczym w ruinie; księga wieczysta nr OL1B/00011845/5,

2.Forma zbycia

Sprzedaż

3.Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Nieruchomość nie jest objęta aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego, natomiast w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Biskupiec znajduje się w obszarze o kierunku zagospodarowania określonym jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami na obszarach wiejskich (wskazane do kontynuacji i uzupełnienia zabudowy istniejącej).

4.Cena wywoławcza

71 700 zł (sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT)

5.Termin i miejsce przetargu

1 października 2019 roku, godz. 10:00, siedziba Urzędu Miejskiego w Biskupcu; adres: ul.Aleja Niepodległości 2, 11-300 Biskupiec, pokój nr 16 (I piętro, sala konferencyjna)

6.Wysokość wadium

14 000 zł

7.Miejsce wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu

Tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Biskupcu, strona internetowa Urzędu www.biskupiec.pl, Biuletyn Informacji Publicznej www.bip.biskupiec.pl oraz serwis www.monitorurzedowy.pl

8.Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

Referat Gospodarki Gruntami Komunalnymi Urzędu, pok.32, tel. 897150144.

Pełny tekst ogłoszenia o przetargu

Burmistrz Biskupca

ogłasza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Biskupiec, położonej w Sadowie (obręb 20 Sadowo), dla której Sąd Rejonowy w Biskupcu prowadzi księgę wieczystą nr OL1B/00011845/5, oznaczonej jako działka nr 75/4 o powierzchni 0,2875 ha (oznaczenie wg użytków i klasy gruntu: Br-RV).

Nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym (jednorodzinnym), oznaczonym numerem 22, dwukondygnacyjnym o powierzchni użytkowej 68,18 m2 (rok budowy wg EGiB 1920) z parterową dobudówką nie ujawnioną w EGiB (do rozbiórki - samowolnie wzniesioną przez byłego najemcę) oraz budynkiem gospodarczym w ruinie. Na działce znajduje się zbiornik bezodpływowy. Dla budynku mieszkalnego nie zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej. Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

Nieruchomość nie jest objęta aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego, natomiast w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Biskupiec znajduje się w obszarze o kierunku zagospodarowania określonym jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami na obszarach wiejskich (wskazane do kontynuacji i uzupełnienia zabudowy istniejącej).

Cena wywoławcza 71 100 zł

Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT. Cena nieruchomości uzyskana w przetargu podlega zapłacie przed zawarciem umowy notarialnej (przenoszącej własność nieruchomości). Osoba ustalona na nabywcę nieruchomości ponosi ponadto koszty notarialne i sądowe. Ewentualne wskazanie granic geodezyjnych nieruchomości gruntowych na zlecenie i koszt nabywcy. Ponadto, nabywca przejmuje obowiązek usunięcia z nieruchomości ewentualnych użytkowników bezumownych.

Sprzedaż nieruchomości następuje na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków, zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej i wypisem z rejestru gruntów.

W przypadku ewentualnego wznowienia granic, wykonanego na koszt i staraniem nabywcy, sprzedający nie bierze odpowiedzialności za ewentualnie wynikłe różnice.

Publiczne dane z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmującego powiat olsztyński (Informacja katastralna powiatu olsztyńskiego), dostępne są pod adresem internetowym: https://powiatolsztynski.geoportal2.pl.

Przez działkę, wzdłuż granicy z drogą, przebiega sieć wodociągowa stanowiąca własność Gminy Biskupiec. Nabywca jest zobowiązany, przy zawieraniu umowy notarialnej, do obciążenia nabywanej nieruchomości nieodpłatną służebnością przesyłu, na czas nieoznaczony, na rzecz Gminy Biskupiec i każdoczesnego przyszłego właściciela przebiegającej przez nieruchomość sieci wodociągowej, polegającą na prawie swobodnego dostępu do tej sieci, celem wykonania czynności konserwacyjnych, eksploatacyjnych i naprawczych.

Przetarg odbędzie się w dniu 1 października 2019 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Biskupcu przy ul.Aleja Niepodległości 2 (sala konferencyjna, I piętro, pok.16).

W przetargu mogą brać udział osoby, które w terminie do dnia 26 września 2019 roku, wpłacą na konto Urzędu Miejskiego w Biskupcu Nr 45 1020 3541 0000 5902 0260 8230 PKO Bank Polski S.A. wadium (w pieniądzu) w wysokości 14 000 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych). Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu Miejskiego w Biskupcu najpóźniej w dniu 26 września 2019 roku – pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

Uczestnicy przetargu są zobowiązani przedstawić, na żądanie komisji przetargowej:

  • aktualny dokument potwierdzający tożsamość,

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli uczestnikiem jest osoba prawna,

  • oryginał potwierdzenia wniesienia wadium.

Pełnomocnicy uczestników przetargu winni okazać komisji przetargowej stosowne pełnomocnictwo, z podpisem mocodawcy poświadczonym notarialnie.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje postąpienia ponad cenę wywoławczą, wówczas przetarg zakończy się wynikiem negatywnym.

Uczestnikowi przetargu, który przetarg wygra, wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Uczestnikom przetargu, którzy go nie wygrają, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wydanie nieruchomości nabywcy nastąpi bezpośrednio po zawarciu umowy sprzedaży (w Zakładzie Nieruchomości Lokalowych Sp.z o.o. w Biskupcu).

Przetarg przeprowadzony zostanie w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490). Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Budynek można oglądać: 12.09.2019 r. i 23.09.2019 r., w godz. 10:00-10:30. Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Gruntami Komunalnymi Urzędu (pok.32, tel. 897150144).

Kontakt: Urząd Miasta Biskupiec tel: 89 715 01 44 ratusz@biskupiec.pl

Lokalizacja