Dom na sprzedaż 69 m2, Zakurzewo

90 750 zł

Rodzaj ogłoszenia Dom na sprzedaż

Liczba pokoi 2 pokoje

Powierzchnia 69 m²

Lokalizacja Zakurzewo

Cena 90 750 zł

Szczegóły

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW TO1U/00004237/9

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grudziądzu Alicja Sokołowska na podstawie art. 953 § 1 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

14 stycznia 2019 r. o godz. 14:45

w sali nr 8 w Sądzie Rejonowym w Grudziądzu odbędzie się

PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości położonej w m. Zakurzewo, gm. Grudziądz stanowiącej działkę gruntu, nr działki 100/1 o pow. 0,3300 ha zabudowaną budynkiem mieszkalnym. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Budynek mieszkalny jest parterowy z poddaszem niemieszkalnym o pow. użytkowej 69,10 m2. Budynek wyposażony jest w instalację wodociągową z sieci wiejskiej, elektryczną, kanalizacyjną z podłączeniem do zbiornika znajdującego się na działce.

Suma oszacowania wynosi 121 000,00 zł. Cena wywołania wynosi ¾ sumy oszacowania, tj. 90 750,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu obowiązany jest wpłacić rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, tj. 12 100,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Wpłaty rękojmi należy dokonać na rachunek bankowy komornika w

Banku Polska Kasa Opieki S.A. I Oddział w Grudziądzu

nr 52 1240 3998 1111 0000 4152 8008.

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakter urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły (art. 976 § 1 k.p.c.).

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia (art. 977 k.p.c.).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno przeglądać w sądzie akta postępowania egzekucyjnego.

Kontakt: KSR Alicja Sokołowska tel: (56) 462 63 46 grudziadz1@komornik.pl

Lokalizacja