Dom na sprzedaż 86 m2, Oleśnica

86 000 zł

Rodzaj ogłoszenia Dom na sprzedaż

Liczba pokoi 2 pokoje

Powierzchnia 86 m²

Lokalizacja Oleśnica, Marii Skłodowskiej-Curie

Cena 86 000 zł

Szczegóły

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH

Burmistrz Miasta Oleśnicy

Rynek-Ratusz, 56-400 Oleśnica

ogłasza rokowania po drugim przetargu ustnym nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości położonej w Oleśnicy przy ul. Wielkopolnej 34-58:

 • udział w wysokości 4/108 części we współwłasności nieruchomości zabudowanej budynkami mieszkalnymi i zabudowaniami gospodarczymi oraz innymi pomieszczeniami i urządzeniami budynków, położonej w Oleśnicy, przy ul. Wielkopolnej 34-54, składającej się z działki gruntu nr 8/2 AM 6 o powierzchni 27.107 m2,

 • w ramach udziału w wysokości 4/108 części działki nr 8/2 AM 6 przysługuje prawo wyłącznego korzystania z pomieszczeń mieszkalnych pod adresem Oleśnica ul. Wielkopolna 46 oraz pomieszczenia garażowego zlokalizowanego w budynku gospodarczym nr ewid. 38. Szacowane pomieszczenia mieszkalne usytuowane są na parterze i poddaszu, czterorodzinnego, częściowo podpiwniczonego, dwukondygnacyjnego budynku mieszkalnego ze strychem. Budynek przedwojenny wzniesiony w technologii tradycyjnej w dostatecznym stanie technicznym. W skład pomieszczeń wchodzą: dwa pokoje, kuchnia, łazienka i klatka schodowa na parterze oraz trzy pokoje i pomieszczenie gospodarcze na poddaszu o łącznej powierzchni użytkowej 86,00 m2 oraz pomieszczenia piwniczne o łącznej powierzchni użytkowej 12,53 m2. Lokal wyposażony w instalacje: elektryczną, wodną, kanalizacyjną i telefoniczną. Ogrzewanie lokalu centralne zasilane piecem na paliwo stałe zlokalizowanym w piwnicy. Lokal nierozkładowy. Pomieszczenia lokalu w pogorszonym stanie techniczno-użytkowym. Pomieszczenie garażowe o powierzchni użytkowej 21,56 m2 w słabym stanie technicznym,

 • działka nr 8/2 AM 6 uregulowana w Kw nr WR1E/00076761/9,

 • udział w wysokości 4/108 części we współwłasności niezabudowanych działek nr 8/1 AM 6 o powierzchni 3.091 m2 i nr 8/3 AM 6 o powierzchni 14.177 m2,

 • działki nr 8/1 i 8/3 AM 6 uregulowane w Kw nr WR1E/00025107/5,

 • cena wywoławcza w/w nieruchomości (udziału w działkach nr 8/1, 8/2, 8/3 AM 6) wynosi 86.000,00zł (słownie złotych: osiemdziesiąt sześć tysięcy),

 • cena udziału w działce nr 8/2 AM 6 osiągnięta w przetargu jest zwolniona od podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2174, z poźn. zm.),

 • cena udziału w działkach nr 8/1 i 8/3 AM 6 osiągnięta w przetargu podlega opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 23%, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 2 pkt 6 oraz zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2174, z późn. zm.),

 • przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Dobroszyckiej, Wielkopolnej, Pułaskiego i Kusocińskiego w Oleśnicy, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta Oleśnicy nr XXXII/195/2009 z dnia 29 kwietnia 2009 r., ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, Nr 109, poz. 2246 z dnia 1 lipca 2009r.: teren działki nr 8/1 AM 6 przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, teren działki nr 8/2 AM 6 przeznaczony jest w przeważającej części pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, w południowo-środkowej części pod tereny zieleni urządzonej, w zachodniej części pod drogę lokalną, teren działki nr 8/3 AM 6 przeznaczony jest w przeważającej części pod tereny zieleni urządzonej, w zachodniej części pod drogę lokalną i w południowo-zachodniej części pod drogę dojazdową,

 • działka nr 8/1 posiada kształt czworokąta nieforemnego dogodnego do zagospodarowania i charakteryzuje się dogodnym ukształtowaniem terenu. Teren działki w części użytkowany jako przydomowe ogródki, w części niezagospodarowany. Północna i środkowo-zachodnia część działki obsadzona drzewami owocowymi. Działka położona jest na terenie uzbrojonym w instalację elektryczną i wodną. Dostęp do działki z drogi gruntowej,

 • działka nr 8/2 posiada kształt wielokąta nieforemnego i charakteryzuje się dogodnym ukształtowaniem terenu. Teren działki zabudowany jest pofolwarcznymi budynkami mieszkalnymi z towarzyszącą zabudową gospodarczą w przeważającej części w złym stanie technicznym. Działka uzbrojona jest w instalacje: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, gazową i telekomunikacyjną. Dostęp do działki z drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej i brukowej,

 • działka nr 8/3 posiada kształt trapezu prostokątnego i charakteryzuje się dogodnym ukształtowaniem terenu. Teren działki nie zabudowany, porośnięty licznym drzewostanem liściastym oraz bujną roślinnością trawiastą. Działka położona jest na terenie uzbrojonym instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną, gazową i telekomunikacyjną. Działką położona jest przy drodze publicznej o nawierzchni asfaltowej,

 • nieruchomość – udział Gminy Miasto Oleśnica w wysokości 4/108 w dz. nr 8/1, 8/2, 8/3 AM 6 jest wolny od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań,

 • w księdze wieczystej nr WR1E/00025107/5 w dziale III wpisany jest ciężar realny na udziale pozostałego współwłaściciela, a w dziale IV hipoteki umowne i przymusowe na udziałach pozostałych współwłaścicieli,

 • w księdze wieczystej nr WR1E/00076761/9 w dziale III wpisany jest ciężar realny i dożywotnia i nieodpłatna służebność mieszkania na udziale pozostałych współwłaścicieli, a w dziale IV hipoteki umowne i przymusowe na udziałach pozostałych współwłaścicieli.

Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów: I-przetarg w dniu 17.01.2019r., II-przetarg w dniu 28.03.2019r. - zakończyły się wynikami negatywnymi.

W rokowaniach mogą uczestniczyć podmioty, które najpóźniej do dnia 26 czerwca 2019r. do godz. 15:00 w zamkniętych kopertach z napisem „Rokowania na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Wielkopolnej 34-58 w Oleśnicy”, złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach, w Kancelarii Ogólnej lub w Punkcie Informacyjnym, znajdujących się na parterze budynku lub w Sekretariacie Urzędu Miasta Oleśnicy, znajdującym się na II-piętrze budynku – w części ratuszowej.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;

 2. datę sporządzenia zgłoszenia;

 3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

 4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;

 5. kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Rokowania odbędą się w dniu 02 lipca 2019 r. o godz. 11:00 w Sali Narad – pokój nr 5 na parterze Urzędu Miasta Oleśnicy.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki. Zaliczkę w kwocie 8.600,00 zł (słownie: osiem tysięcy sześćset złotych) należy wnieść w formie pieniężnej na konto Gminy Miasta Oleśnicy nr 18 9584 0008 2001 0000 0055 0004 w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy, najpóźniej do dnia 26 czerwca 2019r. Za datę wniesienia zaliczki uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Miasta Oleśnicy.

Rokowania są ważne nawet gdyby wpłynęła jedna oferta spełniająca warunki określone w treści ogłoszenia. W przypadku ofert zawierających równorzędne propozycje cenowe decyduje oferta cenowa ustalona w drodze ustnych rokowań z oferentami.

Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika rokowań, który zostanie ustalony jako nabywca nieruchomości zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom zaliczka zostanie zwrócona nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania albo zamknięcia rokowań.

Organizator rokowań w terminie 21 dni od dnia zamknięcia rokowań powiadomi osobę ustaloną na nabywcę o miejscu i terminie zwarcia umowy notarialnej. W przypadku niestawienia się Nabywcy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator rokowań odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

Nabywca w/w nieruchomości pokrywa koszty notarialne i sądowe.

Burmistrz Miasta Oleśnicy zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Uczestnik rokowań winien przedłożyć komisji przeprowadzającej rokowania:

 1. Oryginał dowodu wpłaty zaliczki.

 2. Dokument tożsamości.

 3. Osoby uczestniczące w przetargu na nabycie nieruchomości na rzecz firmy okazują dokumenty potwierdzające ich tożsamość, pisemne pełnomocnictwo lub dokumenty potwierdzające własność firmy.

 4. Pełnomocnicy uczestniczący w przetargu na nabycie nieruchomość w imieniu osób fizycznych lub prawnych okazują notarialne pełnomocnictwo tych osób, o ile będą w ich imieniu przystępować do umowy notarialnej; natomiast w przypadku reprezentowania tych osób wyłącznie w przetargu okazują oświadczenie z potwierdzonym przez notariusza podpisem upoważniającego.

 5. W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości - dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Nabywca w/w nieruchomości zobowiązany jest do wpłaty ceny sprzedaży nieruchomości na konto Gminy Miasta Oleśnicy przed zawarciem aktu notarialnego umowy sprzedaży.

W przypadku wyłączenia z produkcji użytków rolnych konieczne jest uzyskanie przez inwestora decyzji administracyjnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 03.02.1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017r., poz. 1161).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Oleśnicy (pok. 103, I p.) lub telefonicznie pod nr (071) 798-21-54 w godz. od 8:00 do 16:00.

Nieruchomość można obejrzeć w dniu 19 czerwca 2019 r. w godz. od 12:00 do 12:30, po uprzednim uzgodnieniu z Zakładem Budynków Komunalnych w Oleśnicy, tel. 398–09-10 (11).

Kontakt: Urząd Miasta Oleśnica tel: (071) 798-21-54 kancelaria@olesnica.pl

Lokalizacja