Dom na sprzedaż 90 m2, Stalowa Wola

135 500 zł

Rodzaj ogłoszenia Dom na sprzedaż

Liczba pokoi 5 pokoi

Powierzchnia 90 m²

Lokalizacja Stalowa Wola, Floriańska

Cena 135 500 zł

Kontakt Urząd Miasta Stalowa Wola, 156 xxx xxx

Szczegóły

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

MGL-III.6840.55.2019

PREZYDENT MIASTA STALOWEJ WOLI

na podstawie:

1) art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.),

2) § 3, § 6 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490),

3) Uchwał Rady Miejskiej w Stalowej Woli Nr X/10/2019 z dnia 31 maja 2019 r., Nr LXIV/816/17 z dnia 1 grudnia 2017 r., Nr VI/52/15 z dnia 27 lutego 2015 r., Nr VI/50/15 z dnia 27 lutego 2015 r., Nr VI/52/15 z dnia 27 lutego 2015 r., Nr LXXVI/1008/18 z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,

4) Zarządzeń Prezydenta Miasta Stalowej Woli Nr 194/19 z dnia 24 czerwca 2019 r., Nr 100/19 z dnia 1 kwietnia 2019 r., Nr 9/19 z dnia 9 stycznia 2019 r. i Nr 287/18 z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Stalowa Wola przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, ograniczonego i w drodze bezprzetargowej

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

1) Nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w obrębie 1-Charzewice w Stalowej Woli przy ul. Siedliska 12 oznaczona jako działka nr 733/2 objęta KW TB1S/00031736/4 o powierzchni 0,1134 ha, cena wywoławcza – 135.500,00 zł + VAT(zw.) w tym wartość budynku 40.490 zł - wadium 14.000,00 zł. Nieruchomość zabudowana murowanym, parterowym, wolnostojącym budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 90 m2 oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 28 m2. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego osiedla Nad Bełkiem w Stalowej Woli działka położona jest w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

2) Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w obrębie 5-Jelnia w Stalowej Woli przy ul. Sosnowej oznaczona jako działki nr 582/2 objęta KW TB1S/00014485/4, nr 35/2 objęta KW TB1S/00063318/1, nr 583/2 objęta KW TB1S/00012455/1 o łącznej powierzchni 0,1468 ha, cena wywoławcza – 95.000 zł + 23%VAT wadium 9.500 zł. Na działce 583/2 są pozostałości fundamentów i schodów nieistniejącego budynku. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru mieszkaniowo-usługowego osiedla Hutnik w Stalowej Woli działki położone są w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zieleni izolacyjnej.

Nieruchomości gruntowe niezabudowane, położone w obrębie 1 – Charzewice w Stalowej Woli przy ul. Brzozowej oznaczone jako działki:

3) Nr 1702/13 o pow. 0,1627 ha użytek Ls o pow. 0,1627 ha objęta KW TB1S/00011844/8

cena wywoławcza – 89.500 zł + 23%VAT wadium 9.000 zł

4) Nr 1702/14 o pow. 0,1671 ha użytek Ls o pow. 0,1671 ha objęta KW TB1S/00011844/8

cena wywoławcza – 91.900 zł + 23%VAT wadium 9.500 zł

5) Nr 1702/15 o pow. 0,2307 ha użytek Ls o pow. 0,2307 ha objęta KW TB1S/00011844/8

cena wywoławcza – 126.600 zł + 23%VAT wadium 13.000 zł

6) Nr 1702/16 o pow. 0,1067 ha użytek Ls o pow. 0,1067 ha objęta KW TB1S/00011844/8

cena wywoławcza – 58.900 zł + 23%VAT wadium 6.000 zł

7) Nr 1702/18 o pow. 0,1880 ha użytek Ls o pow. 0,1880 ha objęta KW TB1S/00011844/8

cena wywoławcza – 91.100 zł + 23%VAT wadium 9.500 zł

Działki nr 1702/13, 1702/14, 1702/15, 1702/16 i 1702/18 (oznaczone w całości jako użytek Ls) wymagają wyłączenia gruntu z produkcji leśnej. Decyzję na wyłączenie gruntu z produkcji leśnej należy uzyskać w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.

Lasom Państwowym służy prawo pierwokupu w/w działek na podstawie art. 37a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach ( Dz. U. z 2018 r. poz.2129 ze zmianami).

Nieruchomości posiadają dostęp do drogi publicznej ul. Brzozowej, położone są w zasięgu sieci kanalizacyjnej, wodociągowej, gazowej i elektroenergetycznej.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego osiedla Podchoinie w Stalowej Woli w/w działki położone są w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

8) Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w obrębie 5-Jelnia w Stalowej Woli przy ul. Chyły oznaczona jako działka nr 65/19 o pow. 0,1270 ha objęta KW TB1S/00014486/1 cena wywoławcza – 51.200,00 zł + 23%VAT wadium 5.500,00 zł. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru mieszkaniowo-usługowego osiedla Hutnik w Stalowej Woli w/w działka położona jest w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej ulicy Chyły poprzez drogę wewnętrzną zlokalizowaną na działce nr 65/34 obr. 5. Teren, na którym położona jest działka wymaga podniesienia do rzędnej 157,80 m n.p.m. (jest to poziom terenu działki, na którym zlokalizowany jest budynek hurtowni spożywczej).

ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

9) Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w obrębie 5 – Jelnia w Stalowej Woli przy ul. Chyły oznaczona jako działki nr 65/28 objęta KW TB1S/00014486/1, nr 99/1 objęta KW TB1S/00002308/3 o łącznej pow. 0,0951 ha cena wywoławcza – 40.100,00 zł + 23%VAT wadium 4.500,00 zł. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru mieszkaniowo-usługowego osiedla Hutnik w Stalowej Woli w/w działki położone są w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej ulicy Chyły poprzez drogę wewnętrzną zlokalizowaną na działce nr 65/34 obr. 5. Teren, na którym położona jest działka wymaga podniesienia do rzędnej 157,80 m n.p.m. (jest to poziom terenu działki, na którym zlokalizowany jest budynek hurtowni spożywczej).

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta w Stalowej Woli – Stalowa Wola ul. Wolności 9 sala nr 15, dnia 28 października 2019 roku godz. 9.00

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium oraz inne dokumenty prawem wymagane. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. Pełnomocnictwo winno być sporządzone notarialnie lub w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale.

Wadium w wysokości określonej w powyższym ogłoszeniu należy wpłacić do dnia 22 października 2019 r. na rachunek Urzędu Miasta Stalowej Woli nr 04 1020 4913 0000 9802 0117 4663 prowadzony w Banku PKO BP. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Stalowa Wola. Przy wpłacaniu wadium należy podać numer działki.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Gmina Stalowa Wola zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nieprzystąpienia Nabywcy do zawarcia umowy notarialnej tj. niestawienie się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny nieruchomości do dnia zawarcia umowy Prezydent Stalowej Woli może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi Nabywca.

Sposób zagospodarowania nieruchomości określają miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego; osiedla nad Bełkiem w Stalowej Woli zatw. Uchwałą Nr VII/71/07 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 30 marca 2007 r. ze zmianami,, obszaru mieszkaniowo-usługowego osiedla Hutnik w Stalowej Woli zatwierdzony Uchwałą Nr LXXVII/1226/10 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 10 listopada 2010 r., osiedla Podchoinie w Stalowej Woli, zatwierdzony Uchwałą Nr XXVI/420/08 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 26 maja 2008 r. Wersja elektroniczna planów zagospodarowania przestrzennego dostępna jest na stronach internetowych Urzędu pod adresem: http://bip.stalowawola.pl w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne”.

W/w nieruchomości nie są obciążone żadnymi prawami osób trzecich i nie ciążą na nich żadne zobowiązania.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął dla działki w pozycji 1) w dniu 9.08.2019 r., 2) 15.03.2018 r., 3)-7) 9.11.2018 r., 8)16.06. 2017 r., 9) 11 maja 2017 r.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Stalowej Woli ul. Wolności 7, opublikowane na stronie BIP http://bip.stalowawola.pl, w Tygodniku Sztafeta i w Monitorze Urzędowym.

Prezydent Miasta Stalowej Woli ma prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Informacje o nieruchomości i warunkach przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Gminnego i Gospodarki Lokalami Urzędu Miasta Stalowej Woli w pok. 32 ul. Wolności 9 tel. 15 6433455.

Kontakt: Urząd Miasta Stalowa Wola tel: (15) 643 34 55 um@stalowawola.pl

Lokalizacja