Duże mieszkanie na sprzedaż 131 m2, Szczecinek

217 000 zł

Rodzaj ogłoszenia Mieszkanie na sprzedaż

Liczba pokoi 5 pokoi

Powierzchnia 131 m²

Lokalizacja Szczecinek, Szczecińska

Cena 217 000 zł

Szczegóły

Zarząd

Stacji Hodowli i Unasieniania Zwierząt

spółki z o.o. w Bydgoszczy

ogłasza aukcję (przetarg ustny) na sprzedaż lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Stacji Hodowli i Unasieniania Zwierząt spółki z o.o. w Bydgoszczy, zwanej dalej „Spółką”, położonego na parterze w budynku przy ulicy Szczecińskiej 45 oznaczonego nr 4 o pow. 131,30 m² z przynależną piwnicą o pow. 18,50 m² wraz z udziałem 356/1000 (14980/42080) w częściach wspólnych i w działce gruntu nr 650/1 o pow. 1018 m² na której położony jest budynek. Nieruchomość lokalowa nie posiada księgi wieczystej. KW nr KO1I/00058198/7 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Szczecinku V Wydział Ksiąg Wieczystych dotyczy nieruchomości gruntowej zabudowanej działki nr 650/1, obręb 20 m. Szczecinka.

Cena wywoławcza – 217.000 zł

Wadium – 21.700 zł

Postąpienie – 2.170 zł

Aukcja odbędzie się w dniu 10.06.2019r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Bydgoszczy (świetlica) 85-689 Bydgoszcz, ul. Zamczysko 9a.

Wszelkie informacje o lokalu można uzyskać osobiście lub telefonicznie u Pana Mariusza Wykrzykowskiego pod nr tel. 602 254 549.

Lokal można oglądać po uprzednim telefonicznym umówieniu się na spotkanie z Panem Stanisławem Użarowskim, tel. 509 328 480.

Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Spółki nr 98 1240 6478 1111 0000 4948 9798 z dopiskiem „wadium – przetarg 10.06.2019r. lokal nr 4”, najpóźniej do dnia 07.06.2019r. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy podany w niniejszym ogłoszeniu. Wadium wniesione przez uczestnika aukcji, który aukcję wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia lokalu. Spółka zatrzymuje wadium, jeżeli: wpłacający wadium zrezygnuje z uczestniczenia w aukcji, żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej, albo uczestnik aukcji, którego oferta została wybrana uchylił się od zawarcia umowy sprzedaży lokalu, albo zawarcie umowy sprzedaży lokalu stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie uczestnika aukcji. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone bez oprocentowania w terminie do 3 dni po odwołaniu albo zamknięciu aukcji.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest, poza zapłaceniem w terminie wadium, przed rozpoczęciem licytacji przedłożenie: 1) oświadczenia, że oferent akceptuje warunki przetargu, zapoznał się z sytuacją prawną i stanem faktycznym przedmiotu przetargu i przyjmuje go bez zastrzeżeń, 2) dowodu tożsamości, a w przypadku podmiotu gospodarczego aktualnego odpisu z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej (wystawionego nie później niż na 3 miesiące przed datą aukcji), 3) pełnomocnictwo do reprezentowania oferenta, 4) oświadczenia, czy uczestnik aukcji występuje w imieniu współmałżonka (dotyczy osób fizycznych pozostających w ustawowej współwłasności małżeńskiej).

Aukcję przeprowadza się w formie licytacji. Po wywołaniu ceny, zgłoszeniu ceny wywoławczej przez uczestnika przetargu, uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. Po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny (włączając w to cenę wywoławczą), dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy aukcji, z tym że postąpienie nie może wynosić wartości mniejszej niż ustalona dla aukcji, może ona stanowić jedynie krotność ceny ustalonej dla aukcji. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej cenę wywoławczą. Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie dokonuje przybicia ogłaszając imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która przetarg wygrała i której oferta została przyjęta przez Spółkę. Oferent jest związany złożoną ofertą przez okres 60 dni od terminu aukcji.

Podana kwota stanowi wartość netto. Do wylicytowanej ceny sprzedaży zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT.

Cena nabycia lokalu powinna zostać zapłacona przez osobę ustaloną jako nabywca przed zawarciem aktu notarialnego sprzedaży lokalu. Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej przeniesienia własności lokalu podany zostanie oferentowi, który wygrał aukcję w ciągu 14 dni od zakończenia aukcji. Nabywca lokalu ponosi wszelkie koszty związane z nabyciem lokalu.

Spółka zastrzega sobie możliwość odwołania aukcji i zmiany warunków aukcji, przed upływem terminu aukcji.

Kontakt: Mariusz Wykrzykowski tel: 602 254 549 bydgoszcz@shiuz.pl

Lokalizacja