Duże mieszkanie na sprzedaż 133 m2, Szklarska Poręba

162 000 zł

Rodzaj ogłoszenia Mieszkanie na sprzedaż

Liczba pokoi 3 pokoje

Powierzchnia 133 m²

Lokalizacja Szklarska Poręba, Bronka Czecha

Cena 162 000 zł

Szczegóły

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. CZECHA W SZKLARSKIEJ PORĘBIE

Syndyk masy upadłości Tadeusza Nowaka zam. w Brzegu Dolnym, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 154/17), działając w oparciu o zezwolenie Sędziego-Komisarza z dnia 26 listopada 2018r. oraz na warunkach określonych w Regulaminie, ogłasza przetarg na sprzedaż z wolnej ręki:

● prawa własności do lokalu mieszkalnego nr 2 o powierzchni użytkowej 133,08 m2 wraz z udziałem wynoszącym 5611/10000 w częściach wspólnych budynku oraz prawie własności działki gruntu nr 885/1 AM – 8. Lokal mieszkalny położony jest na piętrze budynku przy ul. B. Czecha 17 w Szklarskiej Porębie. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę o nr JG1J/00033411/2

● prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach działek nr 885/2 i 885/4 AM – 8, o powierzchni łącznej 879 m2. Nieruchomość położona jest przy ul. B. Czecha w Szklarskiej Porębie. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę o nr JG1J/00086948/1

za łączną kwotę nie niższą niż 162.000,00 zł brutto

(sto sześćdziesiąt dwa tysiące złotych),

w tym wartość rynkowa nieruchomości lokalowej: 138.000,00 zł brutto (sto trzydzieści osiem tysięcy złotych) oraz wartość rynkowa nieruchomości gruntowej niezabudowanej (dz. 885/2 i 885/4): 24.000,00 zł brutto (dwadzieścia cztery tysiące złotych).

Ze względu na fakt, iż działki nr 885/2 i 885/4 stanowią teren zielony przyległy do budynku mieszkalnego posadowionego na działce 885/1 - nieruchomości są sprzedawane łącznie.

Oferent przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości na konto masy upadłości prowadzone w mBank S.A. o nr 42 1140 2004 0000 3502 7659 0497.

Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na zakup nieruchomości w Szklarskiej Porębie” należy składać do dnia 11 stycznia 2019r. na adres Kancelarii Syndyka mieszczącej się we Wróblowicach (55-330) przy ulicy Akacjowej 3.

W przypadku składania oferty drogą pocztową o terminie jej złożenia decyduje data wpływu do Kancelarii Syndyka. Do oferty należy dołączyć wymagane regulaminem oświadczenia i dokumenty. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 stycznia 2019r. o godz. 12:00 w Kancelarii Syndyka.

Regulamin przetargu oraz wyciąg z operatu szacunkowego dostępne są na stronie syndykmt.prv.pl. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 695 877 838 oraz pod adresem e-mail: syndyk@onet.com.pl.

Syndyk zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

Regulamin przetargu: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/1343 Operat szacunkowy: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/1344

Kontakt: Syndyk Monika Tyrek tel: 695 877 838 syndyk@onet.com.pl

Lokalizacja