Duże mieszkanie na sprzedaż 134 m2, Szczecin

434 000 zł

Rodzaj ogłoszenia Mieszkanie na sprzedaż

Liczba pokoi 4 pokoje

Powierzchnia 134 m²

Lokalizacja Szczecin, bł. Królowej Jadwigi

Cena 434 000 zł

Kontakt Urząd Miasta Szczecin - Iwona S., 914 xxx xxx

Szczegóły

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż gminnego lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku

oraz udziałem w nieruchomości gruntowej

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 17.12.2019 r. . O GODZ. 9:00 w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin,

pl. Armii Krajowej 1, sala 418 (wejście od ul. Odrowąża, IV piętro).

Sprzedaż lokalu mieszkalnego wiąże się ze sprzedażą udziału w częściach wspólnych budynku oraz sprzedażą udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek.

Na podstawie ceny osiągniętej w przetargu zostanie ustalona cena za lokal wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku oraz cena za udział w nieruchomości gruntowej, z zachowaniem proporcji wynikających z ceny wywoławczej.

Sprzedaż lokalu wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i udziałem w nieruchomości gruntowej, w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174, poz. 1629, poz. 2193, poz. 2215, poz. 2244, poz. 2392, poz. 2433, poz. 2354, z 2016 r. poz. 2024, z 2019 r. poz. 675, poz. 1018, poz. 1495, poz. 1520, poz. 1751, poz. 1818) jest zwolniona z podatku VAT.

Ustalona w wyniku przetargu cena za lokal wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i udziałem w nieruchomości gruntowej, płatne są nie później, niż do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

Za datę dokonania wpłaty całej kwoty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) – dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport) a pozostających w związku małżeńskim nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości; w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - aktualnego odpisu z rejestru (wydany bądź potwierdzony przez reprezentanta podmiotu nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu), właściwych pełnomocnictw, dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osób reprezentujących podmiot.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN), na rachunek Gminy Miasto Szczecin

Bank PKO BP S.A. 47 1020 4795 0000 9802 0277 8504

Termin wniesienia wadium upływa dnia 09.12.2019 roku.

Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin.

W celu ułatwienia identyfikacji wpłaty w tytule należy podać: adres nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, imię i nazwisko lub nazwę oferenta, numer PESEL lub numer NIP.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia lokalu mieszkalnego. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

Informacje dodatkowe dotyczące lokalu mieszkalnego:

  1. Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zawarty w Uchwale Nr XV/480/99 Rady Miasta Szczecina z dnia 25 października 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 24 listopada 1999 r. Nr 44, poz. 695) o nazwie S.17, w granicach terenu elementarnego oznaczonego symbolem S.Z.03.MC o przeznaczeniu: usługi, mieszkalnictwo.

  2. Lokal mieszkalny nr 15 położony w budynku przy ul. Bł. Królowej Jadwigi 17 uzyskał zaświadczenie znak WUiAB-S.7120.576.2019.ML z dnia 19.07.2019 roku o samodzielności, w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 24.06.1994 roku o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, poz. 1309, poz. 1469).

  3. Stan techniczny lokalu mieszkalnego opisany został w protokole zdawczo – odbiorczym z dnia 04.05.2017 r. oraz w zgłoszeniu wolnego lokalu mieszkalnego z dnia 31.01.2018 r.

  4. Nabywca lokalu zobowiązany jest do uczestnictwa w kosztach eksploatacji, remontów budynku oraz innych kosztach związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

  5. Lokal mieszkalny jest wolny od obciążeń oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

  6. Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.

  7. Zbywany lokal mieszkalny nr 15 położony w budynku przy ul. Bł. Królowej Jadwigi 17 w Szczecinie zostanie udostępniony do lustracji, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zarządem Budynków i Lokali Komunalnych Działem Techniczno – Eksploatacyjnym z siedzibą w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 34c, tel. 91 48 29 072.

  8. Z dokumentacją lokalu mieszkalnego można zapoznać się w Wydziale Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości – Referat ds. Sprzedaży Lokali Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, pok. 306, tel. 91 42 45 443.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją nieruchomości oraz Regulaminem Przetargów.

Informacji związanych z procedurą przetargową udziela Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości-

Referat ds. Sprzedaży Lokali

Urząd Miasta Szczecin,

pl. Armii Krajowej 1, pok. 306, tel. 91 42 45 443

www.bip.um.szczecin.pl, www.szczecin.pl, www.miastooferuje.szczecin.pl

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1 oraz Dz.U.UE. L 127 z 23.08.2018, str. 2) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, poz. 2348, z 2017 r. poz.1509, z 2019 r. poz. 270, poz. 492, poz. 801) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2014 r. poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Miasto Szczecin – Urząd Miasta Szczecin można uzyskać na stronie www.bip.um.szczecin.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych/ RODO”.

Kontakt: Urząd Miasta Szczecin - Iwona S. tel: 91 42 45 443 isuruda@um.szczecin.pl

Lokalizacja