Duży dom na sprzedaż 120 m2, Grudziądz

205 500 zł

Rodzaj ogłoszenia Dom na sprzedaż

Liczba pokoi 4 pokoje

Powierzchnia 120 m²

Lokalizacja Grudziądz, Zawilcowa

Cena 205 500 zł

Szczegóły

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO

NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ nr KW TO1U/00016036/7

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grudziądzu Alicja Sokołowska na podstawie art. 953 § 1 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

5 lutego 2019 r. o godz. 9:00

w sali nr 10 w Sądzie Rejonowym w Grudziądzu odbędzie się

PIERWSZA LICYTACJA

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej o pow. 0.0543 ha (nr działki: 245/1), położonej w Grudziądzu przy ul. Zawilcowej 28, dla której Sąd Rejonowy w Grudziądzu prowadzi księgę wieczystą nr TO1U/00016036/7, zabudowanej budynkiem mieszkalnym stanowiącym odrębną nieruchomość.

Prawo użytkowania wieczystego gruntu ustanowiono do dnia 17.03.2086 r.

Budynek mieszkalny jest budynkiem parterowym, dwupoziomowym, podpiwniczonym ze stropodachem płaskim, w zabudowie bliźniaczej. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 120,07 m2, na którą składają się: cztery pokoje, kuchnia, łazienka, WC, przedpokój, klatka schodowa, wiatrołap. Ponadto w budynku znajduje się garaż jednostanowiskowy.

Nieruchomość oszacowana została na kwotę 274 000,00 zł.

Cena wywołania wynosi ¾ sumy oszacowania, tj. 205 500,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, tj. 27.400,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Wpłaty rękojmi należy dokonać na rachunek bankowy komornika w Banku Polska Kasa Opieki S.A. I Oddział w Grudziądzu Nr 52 1240 3998 1111 0000 4152 8008.

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakter urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły (art. 976 § 1 k.p.c.).

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia (art. 977 k.p.c.).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno przeglądać w sądzie akta postępowania egzekucyjnego.

Informacji zasięgać można w Kancelarii Komornika ul. Murowa 59/1, 86-300 Grudziądz tel. (56) 46 263 46, 723 257 723 (www.sokolowska.komornik.pl).

Kontakt: KSR Alicja Sokołowska tel: (56) 462 63 46 grudziadz1@komornik.pl

Lokalizacja