Duży dom na sprzedaż 126 m2, Radom

215 250 zł

Rodzaj ogłoszenia Dom na sprzedaż

Liczba pokoi 4 pokoje

Powierzchnia 126 m²

Lokalizacja Radom, Karola Kurpińskiego

Cena 215 250 zł

Szczegóły

Obwieszczenie o przetargu nr 2

Syndyk Masy Upadłości Katarzyny Kamińskiej zaprasza do udziału w przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości o powierzchni 663 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 126,4 m2, składającej się z działki ewidencyjnej nr 27/1, położonej w Radomiu przy ul. Kurpińskiego 12, dla której Sąd Rejonowy w Radomiu prowadzi księgę wieczystą pod nr KW RA1R/00005291/5.

Cena wywoławcza ww. przedmiotu sprzedaży wynosi nie mniej niż 215.250,00 zł (słownie: dwieście piętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt 00/100 złotych) brutto.

Zainteresowani winni składać oferty w formie pisemnej wraz z wymaganymi dokumentami w kopercie zamkniętej w sposób uniemożliwiający bez jej otwarcia zapoznanie się z ofertą. Kopertę z ofertą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa z dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – OFERTA PRZETARGOWA nr 2 w postępowaniu upadłościowym” z podaniem sygnatury akt sprawy „X GUp 148/18”. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 marca 2019 r. w gmachu Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa lub przesłać listem poleconym na adres ww. Sądu (decyduje data wpływu oferty do Sądu).

Oferta powinna zawierać w szczególności dokładne oznaczenie składającego ofertę, oferowaną cenę nie niższą niż cena wywoławcza oraz oświadczenia oferenta określone w Warunkach przetargu.

Warunkiem złożenia oferty jest wpłata wadium w kwocie 21.500,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy pięćset 00/100 złotych) na rachunek bankowy masy upadłości 81 1090 1447 0000 0001 3600 2877 z dopiskiem “Przetarg nr 2 – sygn. akt. X GUp 148/18” najpóźniej do dnia 28 marca 2019 roku.

Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 3 kwietnia 2019 r., godz. 15:45, w sali nr 14 w gmachu Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A.

Operat dotyczący nieruchomości i szczegółowe warunki przetargu dostępne są do wglądu w Kancelarii Syndyka w biurze w Warszawie przy ul. Żurawiej 32/34 lok. 521 oraz w biurze w Poznaniu przy ul. Młyńskiej 5a/1, a także na stronie internetowej Syndyka: www.kancelariagrenda.pl. Istnieje możliwość przesłania ww. dokumentów drogą mailową w wersji pdf.

Sędzia–komisarz oraz Syndyk Masy Upadłości zastrzegają sobie prawo zmiany terminu otwarcia ofert lub odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia, w całości lub części, w każdym czasie, bez podania przyczyny.

Kontakt: Syndyk Patrycja Grenda tel: 61 670 73 73 biuro@kancelariagrenda.pl

Lokalizacja