Duży dom na sprzedaż 134 m2, Lublin

432 450 zł

Rodzaj ogłoszenia Dom na sprzedaż

Liczba pokoi 3 pokoje

Powierzchnia 135 m²

Lokalizacja Lublin, Nałkowskich

Cena 432 450 zł

Szczegóły

Komornik Sądowy (dawniej Rew.VII)

przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie

Jerzy Pietrasiuk

Kancelaria Komornicza obecnie NR IX

20-023 Lublin ul. Chopina 25/36

dnia 12-02-2019r.

Km 720/18

#JM 0020001623141/0022/

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW LU1I/00020960/1

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Jerzy Pietrasiuk na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 22-03-2019r. o godz. 09:00 w sali XXII w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie, 20-601 Lublin, ul. Wallenroda 4d odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości stanowiącej:

działka gruntu nr geod. 8, obręb 43 - Wrotków, o powierzchni 0,0692 ha, ogrodzona, zabudowana: budynkiem mieszkalnym (jednorodzinnym o powierzchni użytkowej nadziemia 134,70 m2 (bez poddasza) i powierzchni zabudowy 113,15m2 piętrowym, częściowo podpiwniczonym z poddaszem nieużytkowym, w zabudowie wolnostojącej) i murowanym budynkiem gospodarczym,

należącej do dłużnika:

położonej: 20-470 Lublin, ul. Nałkowskich 221A,

dla której Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie X Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LU1I/00020960/1.

Suma oszacowania wynosi 576.600,00zł, zaś cena wywołania jest równa ¾ sumy oszacowania i wynosi: 432.450,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest: 57.660,00zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Kancelaria czynna od poniedziału do piątku w godz. od 09:00 do 15:00. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank PEKAO SA 87 12405497 1111 0000 5004 9495 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. W tytule proszę podać sygnaturę sprawy KM 720/18. O skuteczności złożenia rękojmi na rachunek bankowy decyduje chwila wpływu środków na konto komornika.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:00 do godz. 21:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Kontakt: Komornik Sądowy Jerzy Pietrasiuk tel: (81) 532 60 61 lublin7@komornikid.pl

Lokalizacja