Duży dom na sprzedaż 137 m2, Bielsko-biała

745 336 zł

Rodzaj ogłoszenia Dom na sprzedaż

Liczba pokoi 5 pokoi

Powierzchnia 138 m²

Lokalizacja Bielsko-Biała, Śródmieście

Cena 745 336 zł

Szczegóły

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA

o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż

nieruchomości zabudowanych, stanowiących własność Skarbu Państwa,

położonych w Bielsku-Białej przy ul. Mariana Langiewicza 26a i b

1) lokalu mieszkalnego nr 1 o powierzchni użytkowej 68,45 m2, znajdującego się w budynku położonym w Bielsku-Białej przy ul. Mariana Langiewicza 26a, obj. Kw BB1B/00096019/2 wraz z udziałem wynoszącym ½ w częściach wspólnych budynku i w prawie własności gruntu, na którym ten budynek jest posadowiony,

2) lokalu mieszkalnego nr 2 o powierzchni użytkowej 69,50 m2, znajdującego się w budynku położonym w Bielsku-Białej przy ul. Mariana Langiewicza 26a, obj. Kw BB1B/00096020/2 wraz z udziałem wynoszącym ½ w częściach wspólnych budynku i w prawie własności gruntu, na którym ten budynek jest posadowiony

  • oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 958/46 o pow. 757 m2 obręb 32 Lipnik, obj. Kw BB1B/00096018/5;

3) nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Mariana Langiewicza 26b, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 958/31 o pow. 351 m2 obręb 32 Lipnik obj. Kw BB1B/00096021/9.

Cena wywoławcza nieruchomości 745.336,00 zł

w tym:

budynek 609.324,00 zł

grunt 136.012,00 zł

Wysokość wadium 74.000,00 zł

Przetarg odbędzie się 23 sierpnia 2019 r. o godz. 10:00 w sali nr 208 (II piętro) w gmachu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przy pl. Ratuszowym 5.

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przy pl. Ratuszowym 6 oraz zamieszczone zostało na stronie internetowej Urzędu Miejskiego http://um.bielsko.pl/bip

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej w Biurze Obsługi Interesanta (budynek przy pl. Ratuszowym 6, parter, stanowisko nr 4, tel. 33 4971 806) lub w Wydziale Mienia Gminnego i Rolnictwa (budynek przy pl. Ratuszowym 5, II piętro, pok. 213, tel. 33 4701 231).

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Bielska-Białej ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości zabudowanych, stanowiących własność Skarbu Państwa,

położonych w Bielsku-Białej przy ul. Mariana Langiewicza 26a i b

1) lokalu mieszkalnego nr 1 o powierzchni użytkowej 68,45 m2, znajdującego się w budynku położonym w Bielsku-Białej przy ul. Mariana Langiewicza 26a, obj. Kw BB1B/00096019/2 wraz z udziałem wynoszącym ½ w częściach wspólnych budynku i w prawie własności gruntu, na którym ten budynek jest posadowiony,

2) lokalu mieszkalnego nr 2 o powierzchni użytkowej 69,50 m2, znajdującego się w budynku położonym w Bielsku-Białej przy ul. Mariana Langiewicza 26a, obj. Kw BB1B/00096020/2 wraz z udziałem wynoszącym ½ w częściach wspólnych budynku i w prawie własności gruntu, na którym ten budynek jest posadowiony

  • oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 958/46 o pow. 757 m2 obręb 32 Lipnik, obj. Kw BB1B/00096018/5;

3) nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Mariana Langiewicza 26b, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 958/31 o pow. 351 m2 obręb 32 Lipnik obj. Kw BB1B/00096021/9.

Cena wywoławcza nieruchomości 745.336,00 zł

w tym:

budynek 609.324,00 zł

grunt 136.012,00 zł

Wysokość wadium 74.000,00 zł

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 ze zm.) sprzedaż ww. zabudowanej nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług.

Przedmiotowe działki zabudowane są budynkiem mieszkalno-usługowym, którego nielegalna rozbudowa (nadbudowa całego budynku związana ze zmianą konstrukcji dachu i adaptacją poddasza na powiększenie dwóch mieszkań, urządzenie niezależnego lokalu mieszkalnego nad częścią garażową oraz dobudowa wiatrołapu), wymaga prac rozbiórkowych bądź też legalizacji, po uzyskaniu stosownych pozwoleń.

Lokalizacja zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie drogi ekspresowej wymaga pozytywnego uzgodnienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Katowicach warunkuje możliwość przeznaczenia budynku nr 26a i b przy ul. Mariana Langiewicza na cele mieszkalno-usługowe poprzez dokonanie zapisu w akcie notarialnym przenoszącym prawo własności o bezwzględnym braku występowania z jakimkolwiek roszczeniem wynikającym z tytułu ewentualnego oddziaływania drogi ekspresowej wobec zarządcy drogi tj. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

W dziale III Kw BB1B/00096018/5 wpisana jest nieodpłatna służebność dostępu celem eksploatacji oraz konserwacji i naprawy wodociągu o przekroju 100 mm położonego na pgr 958/30 (obecnie dz. 958/46) na rzecz każdoczesnych właścicieli i posiadaczy nieruchomości obj. Kw 24019 gm. kat. Kobiernice.

Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.

Dla terenu nie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, nieruchomość położona jest w obszarze W - infrastruktury wodociągowej. Stanowi samodzielną nieruchomość zabudowaną i możliwa jest na niej lokalizacja funkcji usługowej.

  1. Przetarg odbędzie się 23 sierpnia 2019 r. o godz. 10:00 w sali nr 208 (II piętro) w gmachu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przy pl. Ratuszowym 5.

  2. Wadium należy wpłacić nie później niż do 19 sierpnia 2019 r. przelewem na konto: Urząd Miejski w Bielsku-Białej Wydział Finansowo-Księgowy 25 1240 4142 1111 0000 4822 9638 Pekao S.A. Oddział w Bielsku-Białej. Potwierdzeniem wpłaty wadium jest wpływ pieniędzy na konto Urzędu w wyżej podanym terminie.

  3. Wadium zwraca się w terminie do 3 dni od daty przetargu, a wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.

  4. Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli w terminie do 19 sierpnia 2019 r.:

zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego, złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy. 5. Wylicytowaną kwotę za nieruchomość należy uiścić w całości przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości.

  1. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

  2. Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej w Biurze Obsługi Interesanta (budynek przy pl. Ratuszowym 6, parter, stanowisko nr 4, tel. 33 4971 806) lub w Wydziale Mienia Gminnego i Rolnictwa (budynek przy pl. Ratuszowym 5, II piętro, pok. 213, tel. 33 4701 231) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Adres strony internetowej Urzędu: http://um.bielsko.pl

  3. Prezydent Miasta może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów.

Kontakt: Urząd Miasta Bielsko-Biała tel: 33-4971-806 informacja@bielsko-biala.pl

Lokalizacja