Przestronny dom na sprzedaż 149 m2, Kiełpino

320 420 zł

Rodzaj ogłoszenia Dom na sprzedaż

Liczba pokoi 4 pokoje

Powierzchnia 150 m²

Lokalizacja Kiełpino, Piękna

Cena 320 420 zł

Szczegóły

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym W KARTUZACH

RYSZARD PRYZMONT

Kancelaria Komornicza Nr I w Kartuzach

83-300 Kartuzy ul.Jeziorna 2

tel. 58 681 18 68 e-mail: kartuzy.pryzmont@komornik.pl

www.kartuzy-komornik.pl

Km 1061/18

sygnatura akt sądowych I Co 365/17

sygnatura akt komorniczych Km 1061/18, Km 1275/18

OBWIESZCZENIE

O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kartuzach Ryszard Pryzmont prowadzący Kancelarię Komorniczą w Kartuzach, ul. Jeziorna 2, 83-300 Kartuzy, na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-07-2019 r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kartuzach z siedzibą przy ul. Kościuszki 26, 83-300 Kartuzy, sala 5, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużników: EMILIA PUKŁACKA, RADOSŁAW PUKŁACKI, położonej: 83-307 KIEŁPINO, ul. Piękna 7B, gmina Kartuzy, dla której Sąd Rejonowy w Kartuzach Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1R/00046285/8.

Opis nieruchomości : nieruchomość gruntowa zabudowana, składająca się z działki o numerze ewidencyjnym 336/26 o powierzchni 1.098m2. Na nieruchomości posadowiony jest budynek mieszkalny, jednorodzinny, 2-kondygnacyjny, niepodpiwniczony, w zabudowie wolnostojącej. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi: 149,50m2. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym jako: zabudowa mieszkaniowa z usługami.

Suma oszacowania wynosi: 427.226,00zł, zaś cena wywołania jest równa ¾ sumy oszacowania i wynosi 320.419,50zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 42.722,60zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 81 1020 1811 0000 0502 0191 9760

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Kartuzach mieszczącym się pod adresem : ul. Kościuszki 26, 83-300 Kartuzy.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Ryszard Pryzmont

Kontakt: KSR Ryszard Pryzmont tel: 58 681 18 68 kartuzy.pryzmont@komornik.pl

Lokalizacja