Duży dom na sprzedaż 158 m2, Brzeg Dolny

287 250 zł

Rodzaj ogłoszenia Dom na sprzedaż

Liczba pokoi 7 pokoi

Powierzchnia 159 m²

Lokalizacja Brzeg Dolny, Topolowa

Cena 287 250 zł

Szczegóły

NA SPRZEDAŻ DOM JEDNORODZINNY PRZY UL. TOPOLOWEJ 3 W BRZEGU DOLNYM

Syndyk masy upadłości Tadeusza Nowaka zam. w Brzegu Dolnym, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 154/17), działając w oparciu o postanowienie Sędziego-Komisarza z dnia 26 listopada 2018r. oraz na warunkach określonych w Regulaminie, ogłasza przetarg na sprzedaż z wolnej ręki :

nieruchomości gruntowej zabudowanej domem mieszkalnym jednorodzinnym, trzykondygnacyjnym, podpiwniczonym w zabudowie wolnostojącej w granicach działki nr 33 AM – 5, o powierzchni 718 m2 obręb Brzeg Dolny, miasto, dla której Sąd Rejonowy w Wołowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę o nr WR1L/00022799/8,

za cenę nie niższą niż 287.250,00 zł brutto

(dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych).

Oferent przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości na konto masy upadłości prowadzone w mBank S.A. o nr 42 1140 2004 0000 3502 7659 0497.

Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na zakup nieruchomości w Brzegu Dolnym” należy składać do dnia 11 stycznia 2019r. na adres Kancelarii Syndyka mieszczącej się we Wróblowicach (55-330) przy ulicy Akacjowej 3.

W przypadku składania oferty drogą pocztową o terminie jej złożenia decyduje data wpływu do Kancelarii Syndyka. Do oferty należy dołączyć wymagane regulaminem oświadczenia i dokumenty.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 stycznia 2019r. o godz. 11:00 w Kancelarii Syndyka.

Regulamin przetargu oraz wyciąg z operatu szacunkowego dostępne są na stronie syndykmt.prv.pl.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 695 877 838 oraz pod adresem e-mail: syndyk@onet.com.pl.

Syndyk zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

Regulamin przetargu: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/1341 Operat szacunkowy: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/1342

Kontakt: Syndyk Monika Tyrek tel: 695 877 838 syndyk@onet.com.pl

Lokalizacja