Duży dom na sprzedaż 170 m2, Brzeźnica

320 000 zł

Rodzaj ogłoszenia Dom na sprzedaż

Liczba pokoi 5 pokoi

Powierzchnia 170 m²

Lokalizacja Brzeźnica, Kalwaryjska

Cena 320 000 zł

Szczegóły

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

Arkadiusza Maszorka, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą

P.P.U.H. A. Maszorek ARKADIUSZ MASZOREK w upadłości, sygn. akt: VIII GUp 81/18

OGŁASZA

pisemny konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości

z terminem rozstrzygnięcia w dniu 21 grudnia 2018 roku

Sprzedaż nastąpi przy zachowaniu wymogów ustawy Prawo upadłościowe zgodnie z postanowieniami Sędziego - komisarza, z dnia 29 października 2018 roku.

Nieruchomość gruntowa położona w Brzeźnicy, przy ulicy Krakowskiej 65 (gm. Brzeźnica, pow. wadowicki, woj. małopolskie), stanowiąca działkę ewidencyjną nr 231/154 o powierzchni 0,0868 ha, zabudowaną budynkiem mieszkalnym, o powierzchni użytkowej 170,30 m2, dla której Sąd Rejonowy w Wadowicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr KR1W/00085620/1. Sprzedaż nastąpi za cenę wywoławczą w kwocie 320.000,00 zł netto (słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) netto.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie pisemnej oferty, spełniającej wymagania wskazane w Regulaminie sprzedaży nieruchomości, z podaniem ceny netto zakupu oraz numeru porządkowego nieruchomości zamieszczonego w ogłoszeniu i wpłacenie wadium w kwocie 10% ceny wywoławczej netto na rachunek bankowy masy upadłości: 34 1600 1462 1847 7200 5000 0047 BGŻ BNP Paribas S.A. oraz dołączenie potwierdzenia przelewu jako załącznika do pisemnej oferty.

Oferty proszę składać w terminie do 20 grudnia 2018, do godz. 15.00 pocztą lub w Biurze syndyka (decyduje data wpływu do Biura syndyka) ul. Sarego 2, 31-047 Kraków w zamkniętych kopertach z oznaczeniem: „Konkurs ofert Arkadiusz Maszorek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą P.P.U.H. A. Maszorek ARKADIUSZ MASZOREK w upadłości, sygn. akt VIII GUp 81/18” i dopiskiem „NIE OTWIERAĆ”.

Szczegóły dotyczące wymogów oferty dostępne w Biurze Syndyka lub pod numerem tel.: 12 412 21 21.

Kontakt: Syndyk Piotr Kaleciak tel: 12 412 21 21 p.szafraniec@derejski-kaleciak.pl

Lokalizacja