Przestronny dom na sprzedaż 170 m2, Brzeźnica

192 000 zł

Rodzaj ogłoszenia Dom na sprzedaż

Liczba pokoi 5 pokoi

Powierzchnia 170 m²

Lokalizacja Brzeźnica, Kalwaryjska

Cena 192 000 zł

Szczegóły

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

Arkadiusza Maszorka, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą P.P.U.H. A. Maszorek ARKADIUSZ MASZOREK w upadłości, sygn. akt: VIII GUp 81/18

OGŁASZA

pisemny konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości z terminem rozstrzygnięcia w dniu 30 lipca 2019 roku

Sprzedaż nastąpi przy zachowaniu wymogów ustawy Prawo upadłościowe zgodnie z postanowieniami Sędziego - komisarza, z dnia 4 czerwca 2019 roku.

Do sprzedaży oferowana jest:

nieruchomość gruntowa o powierzchni 0,0868 ha, składająca się z działki ewidencyjnej o numerze 231/154, zabudowana budynkiem mieszkalnym wolnostojącym o powierzchni 170,30 m2, położona w miejscowości Brzeźnica przy ul. Krakowskiej 65, dla której Sąd Rejonowy w Wadowicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o numerze KR1W/00085620/1, oznaczona numerem inwentarzowym 3. Sprzedaż nastąpi za cenę wywoławczą w kwocie: 192.000,00 zł netto (słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100).

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie pisemnej oferty, spełniającej wymagania wskazane w Regulaminie sprzedaży nieruchomości, z podaniem ceny netto zakupu oraz numeru nieruchomości zamieszczonego w ogłoszeniu i wpłacenie wadium w kwocie 10% ceny wywoławczej netto (określonej osobno dla każdej z oferowanych nieruchomości) na rachunek bankowy masy upadłości: 34 16001462 1847 7200 5000 0047 BGŻ BNP Paribas S.A. oraz dołączenie potwierdzenia przelewu jako załącznika do pisemnej oferty.

Oferty proszę składać w terminie do 29 lipca 2019 roku, do godz. 15.00 pocztą lub w Biurze syndyka (decyduje data wpływu do Biura syndyka) ul. Sarego 2, 31-047 Kraków w zamkniętych kopertach z oznaczeniem: „Konkurs ofert Arkadiusz Maszorek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą P.P.U.H. A. Maszorek ARKADIUSZ MASZOREK w upadłości, sygn. akt VIII GUp 81/18” i dopiskiem „NIE OTWIERAĆ”.

Szczegóły dotyczące wymogów oferty dostępne w Biurze Syndyka lub pod numerem tel.: 12 412 21 21.

Kontakt: Syndyk Piotr Kaleciak tel: 12 412 21 21 p.szafraniec@derejski-kaleciak.pl

Lokalizacja