Duży dom na sprzedaż 182 m2, Pleszew

154 875 zł

Rodzaj ogłoszenia Dom na sprzedaż

Liczba pokoi 8 pokoi

Powierzchnia 182 m²

Lokalizacja Pleszew, Plac Kościelny

Cena 154 875 zł

Szczegóły

Syndyk masy upadłości Anny Pluty-Dąbrowskiej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki:

Udział w wysokości ½ w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w Pleszewie (województwo wielkopolskie, powiat pleszewski), obręb 0001 Miasto Pleszew, stanowiącą działkę nr 3174/1, o powierzchni 535 m2, zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, trzykondygnacyjnym, niepodpiwniczonym w zabudowie wolnostojącej o powierzchni użytkowej 182,40 m2, dla której Sąd Rejonowy w Pleszewie Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KZ1P/00014940/5, stanowiący własność Anny Pluty-Dąbrowskiej za cenę najkorzystniejszą z zaoferowanych, nie niższą jednak niż 154 875 zł.

Oferty zakupu należy składać w zamkniętych kopertach do 10 kwietnia 2019 r. do godziny 15:00 w Kancelarii Syndyka Małgorzaty Bętkowskiej ul. A. Mickiewicza 5/3, 60-833 Poznań wraz z dopiskiem „Oferta zakupu nieruchomości gruntowej w Pleszewie”, przy czym za złożoną w terminie ofertę przesłaną drogą pocztową uważa się taką, która zostanie doręczona do Kancelarii Syndyka do 10 kwietnia 2019 r. do godziny 15:00. Otwarcie oraz wybór ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka w dniu 11 kwietnia 2019 r. o godzinie 10:00. Umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie 14 dni od dnia wyboru oferty przez syndyka. Umowa będzie zawarta w formie aktu notarialnego, a wszelkie koszty transakcji obciążają kupującego. Do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży cała cena musi być zapłacona i wpłynąć na rachunek bankowy masy upadłości.

Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przyjmowania i oceny ofert bez podania przyczyny. Informacje w sprawie sprzedaży: m.betkowska@br-kancelaria.com, nr tel. + 48 61 843 85 32.

Kontakt: Syndyk Małgorzata Bętkowska tel: 48 61 843 85 32 m.betkowska@br-kancelaria.com

Lokalizacja