Duży dom na sprzedaż 192 m2, Jedlina-zdrój

125 000 zł

Rodzaj ogłoszenia Dom na sprzedaż

Liczba pokoi 8 pokoi

Powierzchnia 193 m²

Lokalizacja Jedlina-Zdrój, Henryka Sienkiewicza

Cena 125 000 zł

Szczegóły

Jedlina-Zdrój 20.12.2018 r.

GPM.6840.2.2018

WYCIĄG

Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

B U R M I S T R Z M I A S T A J E D L I N A-Z D R Ó J

ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0330 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 192,67 m², położonej w Jedlinie-Zdroju przy ul. Henryka Sienkiewicza nr 3, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 185/3, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu prowadzi księgę wieczystą nr SW1W/0008835/7 z przeznaczeniem na prowadzenie krótkotrwałego najmu miejsc noclegowych w celach turystycznych, leczniczych lub uzdrowiskowych.

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:

1) W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym uchwałą Nr XXI/136/12 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 listopada 2012 r. działka nr 185/3 oznaczona jest symbolem 1UT z zapisem teren usług turystyki.

2) W ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój działka nr 185/3 oznaczona jest użytkiem B - tereny mieszkaniowe

CENA WYWOŁAWCZA: 125 000 zł

Zbycie nieruchomości, zwolnione jest od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.).

TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU:

Przetarg odbędzie się w dniu 22 stycznia 2019 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój przy ulicy Poznańskiej nr 2.

WYSOKOŚĆ WADIUM:

Wadium należy wnieść w pieniądzu w wysokości 10 000 zł,- na rachunek Gminy Jedlina-Zdrój nr 13102050950000560200114280 w PKO BP S.A. I Oddział w Wałbrzychu, nie później niż 15 stycznia 2019 r.

INFORMACJA O MIEJSCU WYWIESZENIA I PUBLIKACJI OGŁOSZENIA O PRZETARGU:

Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta (www.bip.jedlinazdroj.eu) i na stronie Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój (www.jedlinazdroj.eu).

DANE TELEADRESOWE, POD KTÓRYMI MOŻNA UZYSKAĆ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETARGU:

Urząd Miasta Jedlina-Zdrój

58-330 Jedlina-Zdrój, ul. Poznańska nr 2

tel. 748510963

nieruchomosci@jedlinazdroj.eu

Sporządziła: J. Wiśniewska

Kontakt: Urząd Miasta Jedlina-Zdrój tel: 748510963 nieruchomosci@jedlinazdroj.eu

Lokalizacja