Duży dom na sprzedaż 194 m2, Strzeleczki

140 000 zł

Rodzaj ogłoszenia Dom na sprzedaż

Liczba pokoi 6 pokoi

Powierzchnia 194 m²

Lokalizacja Strzeleczki, Henryka Sienkiewicza

Cena 140 000 zł

Szczegóły

TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna

ul. Podgórska 25a, 31-035 Kraków

NIP: 6110202860,

Kapitał zakładowy (wpłacony): 560 611 250,96 zł.

Rejestracja: Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia

XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS: 0000073321

Ogłasza postępowanie ofertowe

na zbycie prawa własności budynków i budowli o charakterze usługowo-mieszkalnym

wraz z prawem użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej

oznaczonej jako działka nr 602, położonej w Strzeleczkach przy ul. Młyńskiej 27

Przedmiotem sprzedaży jest:

 1. zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości po byłym Terenowym Wydziale Wykonawstwa SN i nN położonym w Strzeleczkach przy ul. Młyńskiej 27, tj. działki nr 602 km 2 o pow.0,1020 ha, objętej księgą wieczystą nr OP1S/00036640/7, zabudowanej budynkami:

dwukondygnacyjnym budynkiem mieszkalno-usługowym o pow. 194,04 m2, z częścią warsztatową o pow. 20,70 m2, jednokondygnacyjnym budynkiem, wolnostojącym mieszczącym 4 garaże, o łącznej pow. 96,43 m2, 2. prawa własności przedmiotowych budynków wraz z infrastrukturą techniczną.

Zbycie nieruchomości nastąpi z jednoczesnym ustanowieniem przez nabywcę przedmiotowej nieruchomości na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. bezterminowej i nieodpłatnej służebności przesyłu (art.305` k c) dla urządzeń elektroenergetycznych tj.:

a) linia napowietrzna nN o długości ok. 10 mb oraz słup nr 701 RK-10/ZN,

b) linia kablowa nN – kabel YAK Y 4x 120 m2 dł. 40 mb; złącze ZK nr 3016.

Jakiekolwiek czynności podejmowane na działce 602 a.m.2 obręb Strzeleczki, a dotyczące urządzeń o których mowa, wymagać będą zgody TAURON Dystrybucja S.A. lub jej każdoczesnych następców prawnych.

Zbywana nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi, znajduje się na terenie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Strzeleczki. Powyższy plan został zatwierdzony Uchwałą nr XXX/188/13 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26.09.2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Strzeleczki. Zgodnie z powyższym planem w/w działka nr 602 położona jest na terenie oznaczonym w MPZP symbolem U – teren zabudowy usługowej. Działka leży w granicach historycznego układu przestrzennego (ruralistycznego) wsi – strefa „A” ochrony konserwatorskiej.

Oferowana cena zakupu nie może być równa lub niższa od 140 000,00 zł.

Wadium wynosi: 14 000,00 zł.

Warunki przystąpienia do postępowania ofertowego:

 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z podaniem nazwy i adresu oferenta oznaczonej: „Postępowanie ofertowe na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki nr 602 (AM 2) położonej w Strzeleczkach przy ul. Młyńskiej 27 wraz z prawem własności budynków i budowli” w Kancelarii (pok. nr 04) TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu, 45 – 052 Opole ul. Oleska 3, do dnia 08.02.2019 r. do godz. 9:00 lub drogą pocztową. Oferta złożona drogą pocztową musi wpłynąć najpóźniej do wyżej wyznaczonego terminu na adres jak wyżej. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

 2. Oferta powinna być napisana w języku polskim i powinna zawierać:

a) dane oferenta: imię i nazwisko, PESEL, (NIP, jeśli posiada), adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, adres mailowy, nr telefonu i faksu,

b) datę i miejsce sporządzenia oferty, podpis oferenta ( w przypadku podmiotów zbiorowych – reprezentantów) lub osoby przez oferenta upoważnionej. W przypadku upoważnienia do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, w oryginale lub uwierzytelnionym odpisie,

c) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualne oświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (dotyczy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą),

d) oświadczenie, iż podmiot gospodarczy jest bądź nie jest czynnym podatnikiem VAT (dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą),

e) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

f) oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu oferty,

g) oświadczenie stwierdzające, że oferent nie jest członkiem Zarządu TAURON Dystrybucja S.A., nie jest osobą, której powierzono wykonywanie czynności związanych z przeprowadzeniem postępowania, nie jest małżonkiem, dzieckiem, rodzicem i rodzeństwem osób, o których mowa powyżej oraz nie jest osobą, która pozostaje ze sprzedającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić wątpliwości, co do bezstronności sprzedającego,

h) oferowaną cenę netto (cyfrowo i słownie) oraz sposób zapłaty,

i) dowód wpłaty wadium,

j) w przypadku osób fizycznych lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, pozostających w związku małżeńskim i posiadających ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie zaoferowanej lub wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.

 1. Kopie dokumentów dołączone do oferty powinny być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i podpisane przez oferenta lub upoważnionego przedstawiciela oferenta (w sposób umożliwiający identyfikację podpisu).

 2. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez oferenta lub upoważnionego przedstawiciela oferenta.

 3. Każdy oferent może złożyć jedną ofertę.

 4. Zmiana lub wycofanie oferty dokonane przez oferenta jest skuteczna wówczas, gdy nastąpi w formie pisemnej i zostanie złożone przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu powinno być opakowane w zamkniętą kopertę i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta oraz opatrzone zapisem „zmiana” lub „wycofanie”,

 5. Złożenie oferty jest równoznaczne z oświadczeniem oferenta, iż zapoznał się z treścią Klauzuli informacyjnej TAURON Dystrybucja S.A. stanowiącej załącznik do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej.

 6. Wadium należy wpłacić na konto TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu w banku mBank nr konta 24 1140 1078 0000 4077 3300 2001, z adnotacją „wpłata wadium do postępowania ofertowego na sprzedaż nieruchomości w Strzeleczkach przy ul. Młyńskiej 27”. Wadium należy uiścić wyłącznie w formie pieniężnej. Wadium wpłacone przelewem musi wpłynąć na konto najpóźniej w przeddzień składania ofert. Oznacza to, iż konto TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu musi być uznane do godziny 14:00 w przeddzień postępowania ofertowego. Złożenie wadium po wyżej wyznaczonym terminie wyklucza oferenta.

Złożenie wadium oznacza przyjęcie warunków postępowania ofertowego. Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika, który postępowanie ofertowe wygrał, zalicza się w poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium przepada na rzecz spółki prowadzącej postępowanie, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. Wadium oferentów, których oferta nie została wybrana, zwracane jest oferentom niezwłocznie po zatwierdzeniu protokołu z przetargu.

Nabywca nieruchomości jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia najpóźniej na jeden dzień przed terminem zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. Nabywca nieruchomości ponosi w całości koszty opłat notarialnych, sądowych oraz podatków związanych z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego. Umowa sprzedaży zostanie zawarta w Opolu.

 1. Oferta powinna być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 2. Termin związania ofertą wynosi 90 dni.

 3. Postępowanie ofertowe odbędzie się w dniu 08.02.2019 r. w budynku siedziby Oddziału TAURON Dystrybucja S.A. w Opolu przy ul. Waryńskiego 1 (pokój nr 308) o godzinie: 10:00.

 4. Przy otwarciu ofert nie mogą być obecni oferenci lub umocowani przedstawiciele oferentów.

 5. O wyniku postępowania oferenci zostaną powiadomieni na piśmie, w terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia postępowania ofertowego (zatwierdzenia protokołu).

 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo prowadzenia bezpośrednich rokowań/negocjacji celem uzyskania wyższej cen sprzedaży.

 7. Sprzedający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w ogłoszeniu lub warunkach postępowania ofertowego oraz nie przyjęcia żadnej oferty, jak również prawo wycofania nieruchomości z postępowania ofertowego, na każdym jego etapie, bez podania przyczyny – wskazane zastrzeżenia nie będą również podstawą do ubiegania się przez oferentów do zwrotu jakichkolwiek kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 8. Przystępujący do przetargu cudzoziemiec, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1380) zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej, wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą, zezwolenie (lub promesę) właściwego ministra na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, chyba, że zajdą, przewidziane powołaną ustawą, przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia.

Postanowienia ogólne

Nieruchomość można oglądać w dni robocze w dniach od 10.01.2019 r. do 07.02.2019 r. od godz. 9:00 do godz. 14:00, po uprzednim uzgodnieniu z Panią Anną Blochel tel. 77/889-93-78, tel. kom. 601-484-233, e-mail: anna.blochel@tauron-dystrybucja.pl

Informacje dot. przedmiotu przetargu można uzyskać w dni robocze od godz. 8:00 do godz. 14:00 w Wydziale Organizacji i Administracji Oddziału w Opolu TAURON Dystrybucja S.A. przy ul. Oleskiej 3, pokój nr 110 lub przy ul. Waryńskiego 1 pokój nr 308 oraz telefonicznie: Pan Zbigniew Węgrzyński tel. 77 889 82 90, Pani Anna Blochel tel. 77 889 93 78; kom. 601 484 233

Oferta jest dostępna również na stronie www.tauron-nieruchomości.pl

www.tauron-dystrybucja.pl

Pliki do pobrania Klauzula informacyjna: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/1397

Kontakt: TAURON Dystrybucja SA tel: +48 77 889 82 90 Zbigniew.Wegrzynski@tauron-dystrybucja.pl

Lokalizacja