Duży dom na sprzedaż 196 m2, Szczecin

184 849 zł

Rodzaj ogłoszenia Dom na sprzedaż

Liczba pokoi 5 pokoi

Powierzchnia 196 m²

Lokalizacja Szczecin, Skrzetuskiego

Cena 184 849 zł

Szczegóły

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Dorota Działowska

Kancelaria Komornicza w Szczecinie

71-001 Szczecin ul. Południowa 25B/301

tel. 91 487 71 92 e-mail: szczecin5@komornik.pl

http://www.komornik.szczecin5.pl

Km 1252/18

UWAGA! Od 1 listopada 2017 r. zmiana siedziby Kancelarii- nowy adres:

ul. Południowa 25B/p.301, Szczecin 71-001.

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SZ1S/00128925/5

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Dorota Działowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

03 października 2019 roku o godz. 10:30

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Pl. Żołnierza Polskiego 16 w sali nr 136, odbędzie się pierwsza licytacja udziału do ½ w nieruchomości - działki gruntu numer 129/4, o powierzchni 0,0236 ha, oddanej w użytkowanie wieczyste, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, stanowiącym odrębną nieruchomość, położonej w Szczecinie przy ulicy Skrzetuskiego 8. Właścicielem gruntu jest Gmina Miasto Szczecin. Udział do ½ w prawie użytkowania wieczystego i własności budynku przysługuje Andrzejowi Niedzielskiemu. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę KW SZ1S/00128925/5. Okres użytkowania wieczystego do 18-05-2076 roku.

Na działce posadowiony jest jednorodzinny dom mieszkalny w zabudowie szeregowej, murowany, dwukondygnacyjny z użytkowym poddaszem z jednostanowiskowym garażem w części parteru, wybudowany w technologii tradycyjnej, o powierzchni użytkowej: 131,5000 m2 (powierzchnia przyjęta z księgi wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości). Dojazd do nieruchomości dogodny – drogą utwardzoną – ul. Skrzetuskiego. Główne wejście do budynku urządzono od strony zachodniej elewacji. Na poziomie parteru urządzono: kuchnia, wiatrołap, korytarz, łazienka, garaż, salon. Na poziomie I piętra: łazienka z wc, 3 pokoje, korytarz. Na poziomie poddasza: pokój, pomieszczenie gospodarcze, pokój, łazienka z wc oraz dwie antresole. W piwnicy urządzono: pokój, kotłownia, pomieszczenie gospodarcze, łazienka, wc, pralnia, korytarz.

UWAGA:

W dziale I-O KW wpisano powierzchnię użytkową budynku 131,5000 m2. Rzeczoznawca majątkowy w dniu oględzin przedmiotowej nieruchomości dokonał szczegółowych obmiarów budynku. Stwierdza się, iż podana powierzchnia w księdze wieczystej jest rozbieżna ze stanem rzeczywistym. Z przeprowadzonych obmiarów wynika iż łączna powierzchnia użytkowa budynku wynosi 257 m2 w tym powierzchnia użytkowa piwnicy 60,6 m2. Zatem powierzchnia użytkowa mieszkalna (parter + I piętro + poddasze) wynosi: 257 m2– 60,6 m2 = 196,40 m2.

Suma oszacowania całej nieruchomość wyniosła 493 200,00 zł. Sumę oszacownia należy pomniejszyć o wartość ograniczonego prawa rzeczowego pozostającego w mocy po uprawomocnieniu się postanowienia o przysądzeniu własności ww. nieruchomości tj. służebności gruntowej (art. 1000 § 3 K.p.c.), którego wartość wyceniona została przez biegłego sądowego na kwotę 270,00 zł. Wobec powyższego suma oszacowania całej nieruchomości pomniejszona o wartość ww. ograniczonego prawa rzeczowego wynosi 492 930,00 zł.

Suma oszacowania udziału do ½ ww. nieruchomości należącego do dłużnika Andrzeja Niedzielskiego ustalona przez biegłego sądowego wyniosła 246 600,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści sześć tysięcy sześćset złotych). Sumę oszacowania należy pomniejszyć o kwotę

135,00 zł (270,00 zł x ½) tj. o wartość ograniczonego prawa rzeczowego - służebności gruntowej, pozostającej w mocy po uprawomocnieniu się postanowienia o przysądzeniu własności ww. nieruchomości. Zatem suma oszacowania udziału do ½ ww. nieruchomości należącego do dłużnika Andrzeja Niedzielskiego wynosi 246 465,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć złotych). Cena wywołania jest równa ¾ sumy oszacowania i wynosi 184 848,75 zł (słownie: sto osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset czterdzieści osiem złotych 75/100). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 646,50 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące sześćset czterdzieści sześć złotych 50/100). Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA O. w Szczecinie 04 14401143 0000 0000 0005 3128. Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 K.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego można przeglądać do dnia licytacji w siedzibie Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Doroty Działowskiej ul. Południowej 25B/p. 301, 71-001 Szczecin w poniedziałki w godzinach od 7.00 do 17.00, od wtorku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Dorota Działowska

Kontakt: Komornik Sądowy Dorota Działowska tel: 91 487 71 92 szczecin5@komornik.pl

Lokalizacja