Duży dom na sprzedaż 224 m2, Zakopane

3 100 000 zł

Rodzaj ogłoszenia Dom na sprzedaż

Liczba pokoi 8 pokoi

Powierzchnia 225 m²

Lokalizacja Zakopane, Droga do Rojów

Cena 3 100 000 zł

Szczegóły

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

w Poznaniu

ul. H. Wieniawskiego 1

61-712 Poznań

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM

na sprzedaż nieruchomości

będących własnością Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

położonych w Zakopanem

wraz

ze szczegółową informacją o przedmiocie sprzedaży

 1. Przedmiotem sprzedaży w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego są nieruchomości stanowiące własność Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, położone w Zakopanem, przy ulicy Droga do Rojów 21 z wjazdem od ulicy Droga na Szymaszkową, zapisane w niżej wymienionych księgach wieczystych:
 • NS1Z/00003202/5 - nieruchomość gruntowa, oznaczona jako działka nr 344/1 o powierzchni 0,1580 ha, obręb 7, zabudowana budynkiem mieszkalnym, 3-kondygnacyjnym, w którym wydzielone są dwa samodzielne lokale mieszkalne: lokal nr 1 o powierzchni 103,20 m2 (zgodnie z KW), zapisany w księdze wieczystej nr NS1Z/00006761/2 oraz lokal nr 2 o powierzchni 53,59 m2 (zgodnie z KW) zapisany w księdze wieczystej nr NS1Z/00006762/9; do każdego z lokali przynależy udział w wysokości ½ w nieruchomości wspólnej (tj. działka nr 344/1) zapisanej w ww. księdze wieczystej nr NS1Z/00003202/5,

 • NS1Z/00003902/2 – nieruchomość gruntowa, oznaczona jako działka nr 591/1 o powierzchni 0,0529 ha, obręb 7, zabudowana drewnianym budynkiem gospodarczym o powierzchni ok. 20 m2 oraz drewnianą altaną,

 • NS1Z/00045998/7 – nieruchomość gruntowa, oznaczona jako działka nr 345/1 o powierzchni 0,0123 ha, obręb 7, niezabudowana,

 • NS1Z/00019592/0 – nieruchomość gruntowa, oznaczona jako działki nr 508 o powierzchni 0,0518 ha i nr 343 o powierzchni 0,0626 ha, obręb 7, niezabudowane.

Wszystkie działki przylegają bezpośrednio do siebie, stanowią funkcjonalną i gospodarczą całość oraz są przeznaczone do sprzedaży na rzecz jednego nabywcy.

 1. Obciążenia nieruchomości:
 • w księdze wieczystej nr NS1Z/00003902/2, w której zapisana jest działka nr 591/1, w dziale III wpisane jest prawo pierwokupu przysługujące na rzecz Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku,

 • w księgach wieczystych nr NS1Z/00006761/2 i nr NS1Z/00006762/9, w których zapisane są lokale mieszkalne odpowiednio nr 1 i nr 2, do których przynależy udział w nieruchomości wspólnej zapisanej w KW NS1Z/00003202/5 (działka zabudowana nr 344/1), w dziale III wpisane jest prawo pierwokupu przysługujące na rzecz Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku,

 • umowa najmu zawarta na najem części lokalu nr 1, o powierzchni mieszkalnej 29,9 m2, w budynku mieszkalnym, znajdującym się na działce nr 344/1, na czas określony do dnia 30.04.2020 r. z możliwością rozwiązania w każdym terminie za obustronną zgodą stron.

 1. Szczegółowe informacje o nieruchomościach zawarte są w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia o przetargu.

 2. Cena wywoławcza wszystkich nieruchomości łącznie została ustalona na kwotę:

3.100.000 zł brutto (słownie: trzy miliony sto tysięcy złotych 00/100),

Sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług (VAT).

Cena sprzedaży płatna jest w całości przed podpisaniem warunkowej umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 1. Wadium wynosi 155.000 zł tj. 5 % ceny wywoławczej.

Wadium winno być na koncie UAM, o którym mowa w punkcie 8 nie później niż w dniu 27 sierpnia 2019 r. pod rygorem nie dopuszczenia oferty do przetargu.

 1. Pisemną ofertę w zamkniętej kopercie z napisem:

„Przetarg – oferta na zakup nieruchomości w Zakopanem”

należy przesłać lub złożyć w siedzibie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przy ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań, Samodzielna Sekcja ds. Nieruchomości, pokój nr 308 lub 307 (III piętro) – do dnia 29 sierpnia 2019 r., do godz. 14.00.

 1. Pisemna oferta winna zawierać:
 • imię, nazwisko i adres zamieszkania oferenta,

 • w przypadku osób prawnych oraz innych podmiotów nieposiadających osobowości prawnej – nazwę lub firmę oraz siedzibę, a także aktualny wypis z rejestru,

 • w przypadku osób fizycznych pozostających w ustawowym ustroju wspólności majątkowej do oferty należy dołączyć zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu, jeżeli w przetargu uczestniczy jeden ze współmałżonków lub oświadczenie, że nieruchomości będą nabywane z majątku odrębnego.

 • datę sporządzenia oferty,

 • oświadczenie, że oferent zapoznał się z niniejszymi warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

 • oświadczenie, że oferent zapoznał się z przedmiotem sprzedaży i że w związku z tym nie będzie występował z ewentualnymi roszczeniami z tytułu rękojmi za wady przedmiotu sprzedaży,

 • oferowaną cenę oraz podpis oferenta.

Do oferty należy dołączyć dowód wpłaty wadium.

 1. Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest złożenie pisemnej oferty w terminie o którym mowa w punkcie 6 i wpłacenie w walucie polskiej (w pieniądzu) wadium w wysokości i terminie wskazanym w punkcie 5 na rachunek bankowy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w Santander Bank Polska S.A. nr 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903. Datą wniesienia wadium jest dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek wskazany w niniejszym punkcie.

 2. Wnosząc wadium oferent winien wpisać w tytule przelewu „Wadium na zakup nieruchomości w Zakopanem”.

 3. Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 5 dni) po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu lub po zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym, a także w przypadku wyboru innej oferty, na konto, z którego dokonano wpłaty wadium.

 4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 5. Wadium nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz Sprzedającego w przypadkach opisanych w punkcie 29, 32, 33 i 36 niniejszego ogłoszenia.

 6. Oferta zostanie odrzucona i nie będzie podlegała uzupełnieniu i zmianom w trakcie przetargu jeżeli:

 • została złożona po terminie,

 • nie zawiera danych wymienionych w punkcie 7 niniejszych warunków lub dane te są niekompletne,

 • do oferty nie dołączono dowodów, o których mowa w punkcie 7,

 • jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej treści.

 1. Podmioty zainteresowane przetargiem mogą dokonać oględzin nieruchomości po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu (tel.: 61 829 4311 lub 61 829 4312).

 2. Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej.

 3. Otwarcie ofert odbędzie się w części jawnej przetargu w obecności oferentów w siedzibie Uniwersytetu przy ul. Wieniawskiego 1 w Poznaniu (61-712), dnia 30 sierpnia 2019 r. o godz. 11:00, w pokoju nr 8 na parterze.

 4. Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w niniejszym ogłoszeniu.

 5. Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 6. W części niejawnej przetargu komisja przetargowa wybiera najkorzystniejszą z ofert lub stwierdza, że nie wybiera żadnej ze złożonych ofert.

 7. O rozstrzygnięciu przetargu oferenci zostaną niezwłocznie powiadomieni na piśmie.

 8. Sprzedaż nieruchomości nastąpi na rzecz oferenta, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.

 9. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty komisja przetargowa bierze pod uwagę jako jedyne kryterium zaoferowaną cenę.

 10. W przypadku złożenia równorzędnych ofert zostanie zorganizowany dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty. Komisja zawiadomi oferentów o terminie dodatkowego przetargu.

 11. W dodatkowym przetargu ustnym ograniczonym oferenci zgłaszają ustnie kolejne postąpienie ceny powyżej najwyższej ceny zamieszczonej w równorzędnych ofertach, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.

 12. Minimalne postąpienie w dodatkowym przetargu ustnym wynosi 30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).

 13. Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu.

Zawarcie umowy

 1. Sprzedaż nieruchomości na rzecz oferenta, który zaoferuje w przetargu najwyższą cenę nastąpi:

1) po uzyskaniu przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 423 ust. 2 ustawy z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) na jej sprzedaż,

2) pod warunkiem, że Prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości nie wykona prawa pierwokupu, o którym mowa w art. 30a i 30b ustawy z dnia 20.07.2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. 2018, poz. 2363),

3) pod warunkiem, że Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku nie wykona prawa pierwokupu.

 1. Oferent, który wygra przetarg, zostanie powiadomiony na piśmie o miejscu i terminie zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży.

 2. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 28, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu może odstąpić od zawarcia umowy i od sprzedaży nieruchomości, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 3. W przypadku nieuzyskania przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ma prawo odstąpienia od zawarcia warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości. Odstąpienie od umowy w tym przypadku stanowi okoliczność, za którą Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nie ponosi odpowiedzialności. Wpłacone wadium zostanie niezwłocznie zwrócone w wysokości w jakiej zostało wpłacone.

 4. O uzyskanej zgodzie Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zawiadomi nabywcę nieruchomości wyznaczając jednocześnie termin i miejsce zawarcia warunkowej umowy sprzedaży tj. umowy pod warunkiem, że Prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości nie wykona prawa pierwokupu, o którym mowa w art. 30a i 30b ustawy z dnia 20.07.2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. 2018, poz. 2363) oraz, że Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku nie wykona prawa pierwokupu.

 5. Nie później niż do dnia poprzedzającego dzień podpisania warunkowej umowy sprzedaży, zobowiązującej do przeniesienia własności nieruchomości nabywca nieruchomości zobowiązany jest zapłacić całą cenę nabycia nieruchomości zaoferowaną w przetargu, pomniejszoną o kwotę wcześniej wpłaconego wadium. Nie wpłacenie całej kwoty spowoduje odstąpienie przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu od sprzedaży nieruchomości, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na rachunek bankowy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wskazany w punkcie 8.

 6. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia warunkowej umowy zobowiązującej do przeniesienia własności nieruchomości sprzedaży w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 31, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu może odstąpić od zawarcia umowy i sprzedaży nieruchomości, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 7. W przypadku skorzystania przez Prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości lub przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” z przysługującego im prawa pierwokupu, cała wpłacona przez nabywcę cena nieruchomości (w tym wadium) podlega zwrotowi na rzecz wpłacającego.

 8. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nie wyraża zgody na cesję praw i obowiązków wynikających z przeprowadzonego przetargu, na osoby trzecie.

 9. Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2018 r. poz. 2094,) zobowiązana jest w dniu zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży, przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych w ww. ustawie, zezwolenie albo promesę właściwego ministra na nabycie tych nieruchomości chyba, że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia. W sytuacji przedłożenia promesy do zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży, konieczne jest przedłożenie ww. zezwolenia przed zawarciem warunkowej umowy sprzedaży. W przypadku nieprzedłożenia tych dokumentów w ww. terminach, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu może odstąpić od zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży lub warunkowej umowy sprzedaży, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 10. Koszty sporządzenia umowy przedwstępnej, warunkowej umowy zobowiązującej do przeniesienia własności nieruchomości sprzedaży oraz umowy przenoszącej własność, a także inne koszty ustalone w akcie notarialnym ponosi nabywca.

 11. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych oraz treść niniejszego ogłoszenia o przetargu wraz ze szczegółowym opisem nieruchomości znajdują się na stronie internetowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: https://amu.edu.pl, w stopce strony, zakładka: oferty sprzedaży i wynajmu nieruchomości.

 12. Szczegółowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargu uzyskać można pod adresem: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań, Samodzielna Sekcja ds. Nieruchomości, pokój nr 308, 307, III piętro, e-mail: aneta@amu.edu.pl lub telefonicznie pod numerem 61 829 4311 lub 61 829 4312.

Załącznik nr 1

do ogłoszenia o przetargu pisemnym nieograniczonym

SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA O PRZEDMIOCIE SPRZEDAŻY

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży położone są w południowo – zachodniej części miasta, przy ulicy Droga do Rojów, z wjazdem od ulicy Droga na Szymaszkową. Nieruchomości znajdują się w terenie, który cechuje głównie zabudowa mieszkaniowa i pensjonatowa, wolnostojąca. Odległość do ścisłego centrum miasta (ulicy Krupówki) wynosi około 1,5 km. Nieruchomości posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej, asfaltowej, stanowiącej ulicę Droga na Szymaszkową.

Budynek mieszkalny, znajdujący się na działce nr 344/1 został wykonany w technologii drewnianej, na murowanej podmurówce, wybudowany ok. 1930 roku, Budynek jest 3-kondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, typowy dla budownictwa podhalańskiego. Stropy belkowe drewniane. Ściany wewnętrzne wykończone drewnem, w pomieszczeniach mokrych płytki ceramiczne. Na podłogach deski drewniane wyłożone wykładzinami lub płytki ceramiczne. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana.

Na poddaszu urządzono pokoje gościnne (8 pokoi) w przeciętnym standardzie. Na poziomie piwnicy znajduje się kotłownia oraz niewielkie pomieszczenie magazynowe. Budynek wyposażony jest w instalacje: c.o. (piec na paliwo stałe), wodno – kanalizacyjną, elektryczną, teletechniczną.

Powierzchnia budynku przyjęta na podstawie pomiarów wykonanych w trakcie wizji lokalnej, miernikiem laserowym w świetle wyprawionych ścian wynosi ok. 224,88 m2.

Nieruchomości lokalowe zapisane w KW nr NS1Z/00006761/2 oraz nr NS1Z/00006762/9 faktycznie nie są wydzielone w budynku i stanowią jedną, użytkową całość.

Budynek nie posiada wpisu indywidualnego do rejestru zabytków ale wraz z działkami objęty jest obszarowym wpisem do rejestru zabytków na mocy orzeczenia z dnia 29.05.1957 r. pod nr rej. A-1118/M.

Na działce 591/1 posadowiony jest drewniany budynek gospodarczy o powierzchni ok. 20 m2 oraz altana drewniana.

Pozostałe działki są niezabudowane.

Całość działek zagospodarowana jest zielenią pielęgnowaną, ogrodzona, użytkowana jako jedna funkcjonalna całość gospodarcza.

Od frontu przez działki przebiega sieć kanalizacyjna ks500.

Dla ww. działek nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Zakopane zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta w Zakopanem z 15 grudnia 1999 r. nieruchomości znajdują się w przeważającej części na terenie oznaczonym symbolem OP1 – strefa terenów o dominującej funkcji mieszkaniowo usługowej oraz w niewielkiej części symbolem POw – strefa terenów otwartych o wysokim reżimie ochronnym. Obecnie trwają prace nad opracowaniem planu.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OFERENTA: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/2189

Kontakt: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu tel: 61 829 4311 lub 61 829 4312 aneta@amu.edu.pl

Lokalizacja