Duży dom na sprzedaż 235 m2, Sieradz

219 000 zł

Rodzaj ogłoszenia Dom na sprzedaż

Liczba pokoi 4 pokoje

Powierzchnia 236 m²

Lokalizacja Sieradz, Przyjazna

Cena 219 000 zł

Szczegóły

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Sieradzu

Adam Jordan

Kancelaria Komornicza nr I w Sieradzu

98-200 Sieradz ul. Warcka 3

tel. 438225561, alimenty: 438225584 e-mail: komorniksieradz@o2.pl

www.komorniksieradz.com.pl

AJ Km 475/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

SR1S/00046694/9

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sieradzu Adam Jordan na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 2 lipca 2019 r. o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Sieradzu mającego siedzibę przy al. Zwycięstwa 1 w sali XI odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej nr działki 86/7, położonej w Sieradzu przy ul. Przyjaznej 5, dla której Sąd Rejonowy w Sieradzu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SR1S/00046694/9, stanowiącej własność dłużników.

Opis nieruchomości:

Działka nr ewid. 86/7 - o powierzchni 0,0998 ha i kształcie regularnym, zbliżonym do prostokąta o szerokości od frontu 25,00 mb, zlokalizowana bezpośrednio przy ul. Przyjaznej.

Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem produkcyjnym.

Budynek mieszkalny - niepodpiwniczony, z poddaszem użytkowym, otynkowany, o powierzchni ogólnej 235,57 m2 + garaż o powierzchni 55,72 m2.

Budynek produkcyjny - o powierzchni ogólnej 86,00 m2 (powierzchnia zabudowy 91,80 m2), wykonany w technologii płyty obornickiej. Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z dachem kopertowym wykonanym w technologii płyty obornickiej, kryty papą.

W przypadku budynku mieszkalnego brak jest zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz pozwolenia na użytkowanie. Odnośnie budynku produkcyjnego brak dokumentacji potwierdzającej legalność jego powstania i użytkowania.

Nieruchomość niezamieszkała.

Suma oszacowania wynosi 292 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa ¾ sumy oszacowania i wynosi 219 000,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 29 200,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Wieluniu 96 10204564 2015 0000 2004 7518 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji oraz osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Asesor Komorniczy Asesor Komorniczy Asesor Komorniczy Komornik Sądowy

Maria Kaźmierczak Beata Balcerzak-Pawlak Paulina Pawlak Adam Jordan

Asesor Komorniczy Asesor Komorniczy Asesor Komorniczy Asesor Komorniczy

Michał Mikła         Liwia Marciniak-Kubiak   Paulina Waliszek-Frątczak   Aleksandra Gołębiowska

Kontakt: Komornik Sądowy Adam Jordan tel: 43 8225561 komorniksieradz@o2.pl

Lokalizacja