Duży dom na sprzedaż 2364 m2, łódź

2 500 000 zł

Rodzaj ogłoszenia Dom na sprzedaż

Liczba pokoi 35 pokoi

Powierzchnia 2 364 m²

Lokalizacja Łódź, Nawrot

Cena 2 500 000 zł

Szczegóły

WIDZEWSKIE TOWARZYSTWO

BUDOWNICTWA

SPOŁECZNEGO

Sp. z o.o.

OGŁOSZENIE : PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ ZLOKALIZOWANEJ W ŁODZI PRZY ULICY NAWROT 34

Firma, siedziba spółki, adres spółki i prowadzącego przetarg:

Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Piłsudskiego 150/152 w Łodzi, ogłasza przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Nawrot 34 za kwotę netto nie niższą niż 2 500 000,00 zł.

Termin i miejsce prowadzenia przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 21 sierpnia 2019r w siedzibie Spółki przy Al. Piłsudskiego 150/152 w Łodzi pokój nr 140 o godzinie 10:00

Termin, w którym można obejrzeć sprzedawaną nieruchomość:

Przedmiot przetargu można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu za Sprzedającym pod numerem telefonu 695 523 673.

Lokalizacja i parametry działki

Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona jest w centrum Łodzi przy ul. Nawrot 34 na działce nr 290 w obrębie S-06 o powierzchni 1998,0 m² dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00190482/4.

Na działce przy ul. Nawrot 34 znajduje się kamienica z początku XX wieku umieszczona w gminnej ewidencji zabytków. Na rewitalizację ww. obiektu posiadamy projekt budowlany i wykonawczy
z 2012 roku z aktualnym pozwoleniem na budowę (pozwolenie nr DAR-UA-I.1641.2012 z dnia 27 listopada 2012).

Cena wywoławcza, wysokość wadium i postąpienia, termin i sposób wniesienia wadium::

Cena wywoławcza – 2 500 000,00 zł ( słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych) + podatek VAT w wysokości : 239 000,00 zł ( słownie złotych: dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy) czyli brutto: 2 739 000,00 zł (słownie złotych: dwa miliony siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy złotych).

Wadium wynosi – 200 000,00 zł, (słownie: dwieście tysięcy złotych).

Postąpienie minimalne – 50 000,00 zł, (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu, przelewem na konto Spółki w Banku PKO BP S.A. nr konta: 67 1020 3378 0000 1902 0011 0510 najpóźniej do dnia 20 sierpnia 2019 roku do godziny 15:00.

Za dzień wniesienia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku Spółki podanego jw.

W dniu licytacji należy okazać prowadzącemu licytację oryginał dowodu wpłaty wadium.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi za cenę uzyskaną w przetargu, nie niższą niż cena wywoławcza.

Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ustnym, związanie ofertą:

Zainteresowanym uczestnictwem w przetargu zobowiązani są wpisać się na listę uczestników w siedzibie Widzewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Łodzi

Al. Piłsudskiego 150/152 – do dnia 21 sierpnia 2019 roku do godz. 9:30. Szczegóły uczestnictwa znajdują się w warunkach przetargu stanowiących załącznik do ogłoszenia.

Szczegółowe informacje dot. przetargu ustnego są pod linkiem: http://www.wtbs.pl/

Informacje dotyczące nieruchomości udostępnione są pod linkiem

 http://www.wtbs.pl/pliki/Nawrot34.rar

Ekspertyza budowlana z 2018 roku:

http://www.wtbs.pl/pliki/EKSPERTYZABUDOWLANAZ2018RNAWROT34.7z

Kontakt: Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. tel: (42) 674 77 14 inwestycje@wtbs.pl

Lokalizacja