Duży dom na sprzedaż 296 m2, Bielsko-biała

425 232 zł

Rodzaj ogłoszenia Dom na sprzedaż

Liczba pokoi 8 pokoi

Powierzchnia 296 m²

Lokalizacja Bielsko-Biała, Janusza Korczaka

Cena 425 232 zł

Kontakt Urząd Miasta Bielsko-Biała, 334 xxx xxx

Szczegóły

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA

o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż zabudowanej

nieruchomości, położonej w Bielsku-Białej

przy ul. Janusza Korczaka 14,

stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała

Oznaczenie nieruchomości dz. 80

                             obręb Dolne Przedmieście 15

                             obj. Kw BB1B/00004498/2

Powierzchnia nieruchomości 705 m2

Przeznaczenie nieruchomości budynek mieszkalny

Cena wywoławcza nieruchomości 425.232,00 zł

w tym:

budynek 347.386,00 zł

grunt 77.846,00 zł

Wysokość wadium 42.000,00 zł

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 ze zm.) sprzedaż ww. zabudowanej nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług.

Przetarg odbędzie się 8 listopada 2019 r. o godz. 10:00 w sali nr 208 (II piętro) w gmachu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przy pl. Ratuszowym 5.

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przy pl. Ratuszowym 6 oraz zamieszczone zostało na stronie internetowej Urzędu Miejskiego http://um.bielsko.pl/bip

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej w Biurze Obsługi Interesanta (budynek przy pl. Ratuszowym 6, parter stanowisko nr 4, tel. 33 4971 806) lub w Wydziale Mienia Gminnego i Rolnictwa (budynek przy pl. Ratuszowym 5, II piętro, pok. 213 tel. 33 4701 224).

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Bielska-Białej ogłasza II przetarg ustny

nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości

położonej w Bielsku-Białej przy ul. Janusza Korczaka 14,

stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała

Oznaczenie nieruchomości dz. 80

                             obręb Dolne Przedmieście 15

                             obj. Kw BB1B/00004498/2

Powierzchnia nieruchomości 705 m2

Przeznaczenie nieruchomości budynek mieszkalny

Cena wywoławcza nieruchomości 425.232,00 zł

w tym:

budynek 347.386,00 zł

grunt 77.846,00 zł

Wysokość wadium 42.000,00 zł

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem wolnostojącym o funkcji mieszkalnej, w całości podpiwniczonym, składającym się z dwóch kondygnacji nadziemnych (parter i piętro) i jednej kondygnacji podziemnej (piwnica) o łącznej powierzchni użytkowej 296 m2. W budynku znajdują sie trzy lokale mieszkalne, garaż oraz pomieszczenie gospodarcze. Garaż objęty jest umową najmu zawartą na czas nieoznaczony. Umowę można wypowiedzieć za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia. W pozostałym zakresie budynek stanowi pustostan, jest wolny od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań. Budynek posiada cechy obiektu zabytkowego, znajduje się w gminnej ewidencji zabytków oraz ujęty jest Gminnym Programem Opieki Nad Zabytkami dla Gminy Bielsko-Biała Miasta Bielska-Białej. Remont należy przeprowadzić pod nadzorem konserwatorskim.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 ze zm.) sprzedaż ww. zabudowanej nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług.

Dla terenu nie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej nieruchomość znajduje się w jednostce MNU.

I przetarg ustny nieograniczony przeprowadzono 30 maja 2019 r.

Nieruchomość można obejrzeć 25 września 2019 r. w godz. 10:00 – 10:30 oraz 24 października 2019 r. w godz. 13:00 – 13:30.

 1. Przetarg odbędzie się 8 listopada 2019 r. o godz. 10:00 w sali nr 208 (II piętro) w gmachu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przy pl. Ratuszowym 5.

 2. Wadium należy wpłacić nie później niż do 4 listopada 2019 r. przelewem na konto: Urząd Miejski w Bielsku-Białej Wydział Finansowo-Księgowy 25 1240 4142 1111 0000 4822 9638 Pekao S.A. Oddział w Bielsku-Białej. Potwierdzeniem wpłaty wadium jest wpływ pieniędzy na konto Urzędu w wyżej podanym terminie.

 3. Wadium zwraca się w terminie do 3 dni od daty przetargu, a wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.

 4. Wylicytowaną kwotę za nieruchomość należy uiścić w całości przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości.

 5. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

 6. Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej w Biurze Obsługi Interesanta (budynek przy pl. Ratuszowym 6, parter, stanowisko nr 4, tel. 33 4971 806) lub w Wydziale Mienia Gminnego i Rolnictwa (budynek przy pl. Ratuszowym 5, II piętro, pok. 213, tel. 33 4701 224) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Adres strony internetowej Urzędu: http//um.bielsko.pl

 7. Prezydent Miasta może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów.

Kontakt: Urząd Miasta Bielsko-Biała tel: 33-4971-806 informacja@bielsko-biala.pl

Lokalizacja