Duży dom na sprzedaż 299 m2, Zakopane

544 800 zł

Rodzaj ogłoszenia Dom na sprzedaż

Liczba pokoi 6 pokoi

Powierzchnia 300 m²

Lokalizacja Zakopane, Mariusza Zaruskiego

Cena 544 800 zł

Szczegóły

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Zakopanem, ul. Szymony 15a, 34-500 Zakopane

OGŁASZA II PRZETARG NIEOGRANICZONY USTNY

Przedmiot przetargu – sprzedaż nieruchomości gruntowej ozn. jako dz. nr 484 Poronin zabudowanej budynkiem mieszkalno - usługowym, o pow. uż. 299,7 m2, położonej w Poroninie przy ul. Kasprowicza 16 B, objętej księgą wieczystą KW Nr NS1Z/00009261/8, prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Zakopanem Wydział V Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Zakopanem przy ul. Gimnazjalnej 13B.

Powierzchnia nieruchomości gruntowej 0,0224 ha. Przeznaczenie nieruchomości wg MPZP Wsi Poronin (część 2), zatw. uchwałą nr XII/101/99 Rady Gminy Poronin z dnia 6.08.1999 r. (z późn. zmianami); MK1/KL.

Pierwszy przetarg odbył się dn. 26.06.2019 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

Cena wywoławcza netto przedmiotu przetargu wynosi 544 800 zł. (słownie: pięćset czterdzieści cztery tysiące osiemset złotych).

Nieruchomość zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Regulaminem Przetargu dostępnym w sekretariacie Gminnej Spółdzielni „SCH” w Zakopanem, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu, pod numerem 18 206 81 60, w godzinach od 7.00 do 13.00. Uczestnik przetargu winien pobrać w sekretariacie GS druk oświadczenia, który po wypełnieniu i podpisaniu należy złożyć najpóźniej przed otwarciem przetargu w sekretariacie GS. Regulamin i druk oświadczenia mogą być także dostarczone drogą elektroniczną na życzenie uczestnika przetargu.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest spełnić określone w Regulaminie warunki, łącznie z wniesieniem wadium, w wysokości 54 480 zł. na konto Spółdzielni, do dnia 6.08.2019 r., do godziny 24.00 (data wpływu na konto Spółdzielni).

Nr konta PBS Zakopane; 75 88210009 0000 0003 7556 0001

Przetarg odbędzie się w dniu 07.08.2019 r. (środa) o godz. 11.00 w siedzibie Gminnej Spółdzielni przy ul. Szymony 15A w Zakopanem.

Gminna Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Zakopanem nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób trzecich związane z nieruchomością, o których istnieniu na dzień zamieszczenia ogłoszenia nie ma wiedzy.

Gminna Spółdzielnia „SCH” w Zakopanem zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert, bądź unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania przetargowego.

Kontakt: tel. kom. 605 382 062.

Kontakt: Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Zakopanem tel: 605 382 062 gs_zakopane@poczta.onet.pl

Lokalizacja