Duży dom na sprzedaż 335 m2, łączna

155 000 zł

Rodzaj ogłoszenia Dom na sprzedaż

Liczba pokoi 5 pokoi

Powierzchnia 336 m²

Lokalizacja łączna

Cena 155 000 zł

Kontakt Urząd Miasta i Gminy Mieroszów, 748 xxx xxx

Szczegóły

BURMISTRZ MIEROSZOWA

58-350 Mieroszów, Plac Niepodległości 1

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej,

położonej w Łącznej, budynek numer 38, składającej się z działki nr 137/3 o powierzchni 0,5320 ha.

Opis nieruchomości:

Działka zabudowana budynkiem mieszkalno-gospodarczym usytuowanym bezpośrednio przy pasie drogi. Obszar otaczający budynek stanowi niezagospodarowany i nieurządzony teren ogrodu przydomowego porośnięty trawą, chwastami i małymi drzewami liściastymi i iglastymi nieposiadającymi wartości użytkowej.

Działka ma regularny kształt zbliżony do prostokąta i zachowaną proporcję długości boków. Teren o lekkim spadku, wypłaszczony, położony nieznacznie powyżej drogi asfaltowej. Działka uzbrojona w sieć energetyczną i wodociągową. Przez działkę przebiega linia energetyczna niskiego napięcia i usytuowane są dwa betonowe słupy.

Na działce pobudowany jest jednoklatkowy budynek typowy dla starej zabudowy w małych gospodarstwach rolnych, składający się z dwóch wyraźnie rozdzielonych funkcjonalnie części: prawej-parterowej z mieszkalnym poddaszem i niewielkim strychem nad nim oraz lewej parterowej, mieszczącej pomieszczenia gospodarcze, oborę oraz kurnik. Nad częścią gospodarczą na całej długości znajduje się strych z otwartą przestrzenią do wysokości kalenicy. Obie części budynku połączone są przejściami w części parterowej i strychowej. Część gospodarcza posiada oddzielne wejście z tyłu budynku. Obiekt ten jest częściowo podpiwniczony w części mieszkalnej. Wejście do piwnicy znajduje się w przedpokoju.

Powierzchnia budynku to 335,69 m2 w tym części mieszkalnej 173,39 m2 i 162,30 m2 gospodarczej.

Budynek w złym stanie technicznym wymaga przeprowadzenia kompleksowego remontu kapitalnego.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieroszów działka numer 137/3 położona w obrębie Łączna znajduje się w jednostkach terenowych oznaczonych na rysunku planu symbolami MR-teren zabudowy siedliskowej i upraw rolnych, w tym ogrodniczych; MP-teren zabudowy mieszkaniowej z lokalami i powierzchniami terenu przeznaczonymi dla prowadzenia nieuciążliwej działalności niekomercyjnej lub komercyjnej; KZ-teren dróg i ulic zbiorczych.

Użytki gruntowe: B-0,2006 ha; RIVb-0,1484 ha; PsIV-0,1830 ha.

Nieruchomość ma założoną księgę wieczystą Kw nr SW1W/00076701/6.

Nieruchomość jest wolna od wszelkich roszczeń i praw osób trzecich.

Informacje o przetargu

Cena wywoławcza 155.000 zł Wadium w wysokości 15.500 zł Postąpienie stanowi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych Przetarg odbędzie się w dniu 4 grudnia 2019 r. o godzinie 10:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie - sala posiedzeń, II piętro.

Warunkiem udziału w przetargu jest:

  1. Wniesienie kwoty wadium w gotówce lub przelewem na konto: Gmina Mieroszów - Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze nr 07 8395 0001 0021 8115 2000 0008 do dnia 30 listopada 2019 r.

Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek organizatora przetargu.

  1. Przedłożenie komisji przetargowej przez uczestnika przetargu, przed otwarciem przetargu:

dowodu wniesienia wadium; dowodu tożsamości; właściwego pełnomocnictwa notarialnego udzielonego przez osobę, którą reprezentuje; zgody współmałżonka na uczestnictwo w przetargu, w przypadku przystąpienia do przetargu jednego współmałżonka; osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą numer NIP, a podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo wyciąg z właściwego rejestru wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy oraz właściwe pełnomocnictwa osób reprezentujących podmiot.

Informacje dodatkowe

Wzywa się zainteresowanych kupnem do zapoznania się ze stanem nieruchomości poprzez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że stawiający do przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń. Koszty związane z nabyciem nieruchomości (opłata notarialna i sądowa za przeniesienie prawa własności) ponosi Kupujący. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Informacje o nieruchomości można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej pok. 8, Urzędu Miejskiego w Mieroszowie Pl. Niepodległości 1, 58-350 Mieroszów, tel. 74 84 94 307 lub 74 84 94 318 (w zakresie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego).

Burmistrz Mieroszowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Kontakt: Urząd Miasta i Gminy Mieroszów tel: 74 84 94 307, 74 84 94 318 urzad@mieroszow.pl

Lokalizacja