Mieszkanie na sprzedaż 12 m2, Sokołowsko

10 900 zł

Rodzaj ogłoszenia Mieszkanie na sprzedaż

Liczba pokoi 1 pokój

Powierzchnia 12 m²

Lokalizacja Sokołowsko, Główna

Cena 10 900 zł

Szczegóły

BURMISTRZ MIEROSZOWA

58-350 Mieroszów Plac Niepodległości 1

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – lokalu mieszkalnego położonego w Sokołowsku przy ul. Głównej 23/11A

Informacje o nieruchomości

Samodzielny lokal mieszkalny nr 11A, położony na poddaszu budynku przy ul. Głównej 23 w Sokołowsku.

Mieszkanie składające się z jednego pokoju i kuchni o pow. 12,5 m² p.u., wyposażone w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, ogrzewanie centralne z kotłowni budynkowej (ruraż stalowy, grzejniki żeliwne).

Stolarka okienna PCV, Stolarka drzwiowa drewniana, podłogi − drewniane i wykładziny PCV, wyprawy wewnętrzne − tynki cementowo – wapienne, płyty gipsowo-kartonowe, gładzie, malowanie emulsyjne. Lokal do kompleksowego remontu kapitalnego.

Lokal mieszkalny nie posiada pomieszczeń przynależnych.

Dla opisanego wyżej lokalu mieszkalnego nie zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej.

Oznaczenie geodezyjne działek: działka nr 92/64 o pow. 613 m², ul. Główna 23, obręb Sokołowsko;

Nr księgi wieczystej gruntowej: SW1W/00059513/6.

Udział w częściach wspólnych budynku i gruntu: 203/10000.

Budynek składa się z 13 lokali mieszkalnych i jednego lokalu użytkowego.

Budynek przy ul. Głównej 23 w Sokołowsku umieszczony jest w wykazie zabytków.

Nieruchomość jest wolna od wszelkich roszczeń i praw osób trzecich.

Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Sokołowsko teren obejmujący nieruchomość oznaczony jest symbolem 80 MW/U – jako przeznaczenie podstawowe terenu ustala się zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Jako przeznaczenie dopuszczalne terenu ustala się usługi nieuciążliwe przez adaptację istniejącej części zabudowy.

Informacje o przetargu

· Cena wywoławcza 10.900 zł

· Wadium w wysokości 2.000 zł

· Postąpienie stanowi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych

Przetarg odbędzie się 03.04.2019 r. o godzinie 13.30 w budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie – sala posiedzeń, II piętro.

Warunkiem udziału w przetargu jest:

  1. Wniesienie kwoty wadium w gotówce lub przelewem na konto Gminy Mieroszów nr 07 8395 0001 0021 8115 2000 0008 do dnia 27.03.2019 r.

Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek organizatora przetargu.

  1. Przedłożenie komisji przetargowej przez uczestnika przetargu, przed otwarciem przetargu:

· dowodu wniesienia wadium;

· dowodu tożsamości;

· właściwego pełnomocnictwa notarialnego udzielonego przez osobę, którą reprezentuje;

· osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą numer NIP, a podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo wyciąg z właściwego rejestru wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy oraz właściwe pełnomocnictwa osób reprezentujących podmiot.

Informacje dodatkowe

· Wzywa się zainteresowanych kupnem do zapoznania się ze stanem nieruchomości poprzez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że stawający do przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.

· Koszty związane z nabyciem nieruchomości (opłata notarialna i sądowa za przeniesienie prawa własności) ponosi Kupujący.

· Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

· Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

· Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

· Zarządcą nieruchomości jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Mieroszów” Sp. z o. o. z siedzibą w Mieroszowie przy ul. Wolności 27a, tel. 74 845 82 87.

Osoby zainteresowane nabyciem lokalu mogą go obejrzeć po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zarządcą.

Informacje o nieruchomości można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej pok. 8, Urzędu Miejskiego w Mieroszowie Pl. Niepodległości 1, 58-350 Mieroszów, tel. 74 84 94 315.

Burmistrz Mieroszowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Kontakt: Urząd Miasta i Gminy Mieroszów tel: 74 84 94 315 urzad@mieroszow.pl

Lokalizacja