Mieszkanie na sprzedaż 15 m2, Katowice

25 000 zł

Rodzaj ogłoszenia Mieszkanie na sprzedaż

Liczba pokoi 1 pokój

Powierzchnia 16 m²

Lokalizacja Katowice, Gliwicka

Cena 25 000 zł

Szczegóły

ŚLĄSKO – DĄBROWSKA SPÓŁKA MIESZKANIOWA SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ POD ADRESEM:

UL. GLIWICKA 204, 40-860 KATOWICE, KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 125 030 600,00 ZŁ

NIP 634-12-60-857, REGON 273021217,

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH: KRS 0000077664

OGŁASZA

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY W FORMIE LICYTACJI

NA USTANOWIENIE ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY N/W LOKALI MIESZKALNYCH

WRAZ Z POMIESZCZENIAMI PRZYNALEŻNYMI I UDZIAŁEM W CZĘŚCI WSPÓLNEJ NIERUCHOMOŚCI

 1. LOKAL MIESZKALNY NR 10 POŁOŻONY W KATOWICACH PRZY UL. GLIWICKIEJ 177A
 • cena wywoławcza: 25 000 zł, wadium: 2 500 zł, postąpienie: 500 zł

 • powierzchnia lokalu: 15,51 m² ( 1 pokój, kuchnia, wc w części wspólnej)

 • powierzchnia przynależna: piwnica 10,20 m2,

 • wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., możliwość ogrzewania piecem węglowym

 • udział w nieruchomości wspólnej: 0,0203

Dzielnica: Załęże Ilość kondygnacji: 3 Piętro: 2

 1. LOKAL MIESZKALNY NR 15 POŁOŻONY W KATOWICACH PRZY UL. MYSŁOWICKIEJ 37D
 • cena wywoławcza: 130 000 zł, wadium: 13 000 zł, postąpienie: 2 000 zł

 • powierzchnia lokalu: 37,21 m² ( 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z wc)

 • powierzchnia przynależna: piwnica 4,54 m2,

 • wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., gaz, centralne ogrzewanie

 • udział w nieruchomości wspólnej: 0,0235

Dzielnica: Giszowiec Ilość kondygnacji: 5 Piętro: 3

 1. LOKAL MIESZKALNY NR 6 POŁOŻONY W KATOWICACH PRZY UL. GALLUSA 20
 • cena wywoławcza: 250 000 zł, wadium: 25 000 zł, postąpienie: 3 000 zł

 • powierzchnia lokalu: 70,27 m² ( 2 pokoje-stan faktyczny 3 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z wc)

 • powierzchnia przynależna: piwnica 5,02 m2,

 • wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., gaz, centralne ogrzewanie

 • udział w nieruchomości wspólnej: 0,0511

Dzielnica: Brynów Ilość kondygnacji: 3 Piętro: 2

 1. LOKAL MIESZKALNY NR 35 POŁOŻONY W KATOWICACH PRZY UL. KŚCIUCZYKA 3C
 • cena wywoławcza: 85 000 zł, wadium: 8 500 zł, postąpienie: 1 000 zł

 • powierzchnia lokalu: 30,30 m² ( 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z wc)

 • wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., gaz, centralne ogrzewanie, centralnie ciepła woda

 • udział w nieruchomości wspólnej: 303/49251

Dzielnica: Kostuchna Ilość kondygnacji: 9 Piętro: 3

 1. LOKAL MIESZKALNY NR 8 POŁOŻONY W KATOWICACH PRZY UL. ZAMKOWEJ 18B
 • cena wywoławcza: 150 000 zł, wadium: 15 000 zł, postąpienie: 2 000 zł

 • powierzchnia lokalu: 53,08 m² ( 2 pokoje, kuchnia, łazienka, wc, przedpokój)

 • wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., gaz, centralne ogrzewanie, centralnie ciepła woda

 • udział w nieruchomości wspólnej: 0,0030

Dzielnica: Janów Ilość kondygnacji: 3 Piętro: 2

 1. LOKAL MIESZKALNY NR 41 POŁOŻONY W TYCHACH PRZY UL. HARCERSKIEJ 5
 • cena wywoławcza: 170 000 zł, wadium: 17 000 zł, postąpienie: 2 000 zł

 • powierzchnia lokalu: 43,10 m² ( 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z wc)

 • powierzchnia przynależna: piwnica 0,80 m2,

 • wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., gaz, centralne ogrzewanie

 • udział w nieruchomości wspólnej: 0,0089

Dzielnica: Śródmieście Ilość kondygnacji: 12 Piętro: 2

Lokale przeznaczone są do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium. Wskazana cena jest ceną wywoławczą. Ostateczna cena mieszkania uzależniona jest od wyników przetargu. Szczegółowe warunki postępowania przetargowego określono poniżej.

Termin i miejsce przetargu:

12 czerwca 2019 roku (środa) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki przy ulicy Gliwickiej 204 w Katowicach (2 piętro).

Z przedmiotem przetargu można zapoznać się w terminie od 22.05.2019 do 11.06.2019r. po uprzednim uzgodnieniu terminu z Działem Obsługi Nieruchomości w poszczególnych Administracjach:

Nr 1 Administracja KLEOFAS ul. Gliwicka 204 Katowice tel. 32/ 781 66 15

Nr 2 Administracja STASZIC ul. Mysłowicka 35 Katowice tel. 32/ 251 92 58

Nr 3 Administracja WUJEK ul. Załęska 37a Katowice tel. 32/ 209 51 50

Nr 4 Administracja MURCKI ul. Kściuczyka 3b tel. 32/ 209 40 04

Nr 5 Administracja WIECZOREK ul. Krawczyka 3 Katowice tel. 32/ 292 25 35

Nr 6 Administracja WESOŁA ul. Piastów Śląskich 6a Mysłowice tel. 32/ 222 11 50

UWAGA ! Oględziny lokali odbywają się wyłącznie w godzinach pracy Administracji!

Informacji dodatkowych dotyczących warunków przetargowych udziela Dział Gospodarowania Nieruchomościami pod numerami telefonów : 32/781-66-16 w. 44 lub kom. 728 350 017.

Warunki przystąpienia do przetargu:

 1. Wniesienie wadium przelewem bankowym do dnia 10 czerwca 2019 r. - decyduje data wpływu kwoty wadium na rachunek bankowy Spółki:

PKO BP O/Katowice numer: 26 1020 2313 0000 3102 0521 5258

 • Wadium złożone przez oferentów, którzy nie stawili się na przetarg, wpłacili po terminie lub nie wygrali licytacji, zostanie zwrócone niezwłocznie.

 • Zwrot wadium nastąpi po złożeniu przez Oferenta oświadczenia ze wskazaniem numeru rachunku bankowego.

 • Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej.

 • Wadium złożone przez Nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny wylicytowanej.

 • Wpłatę wadium należy w tytule przelewu dokładnie opisać (podać adres nieruchomości oraz imię i nazwisko Oferenta).

 1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 2. Nabywca, który do dnia wyznaczonego przez Spółkę, nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.

 3. Koszty związane z nabyciem nieruchomości (min. opłaty sądowe, notarialne) ponosi w całości Nabywca.

 4. Na podstawie art. 30a ustawy z dnia 20 lipca 2017r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2363) Krajowemu Zasobowi Nieruchomości przysługuje prawo pierwokupu przedmiotowych nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa, wobec czego zawarcie umowy sprzedaży nastąpi dwuetapowo:

5.1 zawarcie warunkowej umowy sprzedaży nastąpi we wskazanej przez Spółkę Kancelarii Notarialnej, po uzyskaniu wymaganych zgód organów Spółki i wpłacie ceny nabycia nieruchomości.

5.2 jeżeli Prezes Krajowego Zasoby Nieruchomości w terminie miesiąca od dnia otrzymania zawiadomienia o treści umowy sprzedaży nie wykona przysługującego mu prawa pierwokupu, nastąpi zawarcie umowy przeniesienia własności nabywanej nieruchomości.

 1. Wydanie Nabywcy przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży.

 2. Osoby stające do przetargu, działając nie tylko we własnym imieniu, powinny legitymować się stosownym pełnomocnictwem lub innym dokumentem stwierdzającym zdolność do składania oświadczeń woli. Osoby uczestniczące w przetargu w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej lub osoby prawne winne posiadać odpowiednie urzędowe wypisy.

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany warunków przetargu, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert lub jego unieważnienia w całości lub w części, bez podania przyczyny. Oferent ma obowiązek zapoznać się z Zasadami Zbywania Składników Aktywów Trwałych dostępnymi w siedzibie Spółki lub na stronie internetowej: www.sdsm.pl.

Kontakt: Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o. tel: 728 350 017 nieruchomosci@monitorurzedowy.pl

Lokalizacja