Mieszkanie na sprzedaż 16 m2, Pogorszewo

5 500 zł

Rodzaj ogłoszenia Mieszkanie na sprzedaż

Liczba pokoi 1 pokój

Powierzchnia 17 m²

Lokalizacja Pogorszewo, 1309G

Cena 5 500 zł

Szczegóły

RR.6840.28.2018

Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 roku, poz. 121z późn. zm) oraz § 25 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 2014, poz. 1490)

Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska ogłasza

Rokowania

na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 mieszczącego się w budynku mieszkalnym nr 19 w Pogorszewie wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i działce gruntu nr 6/11, położonej w obrębie ewidencyjnym Pogorszewo, o powierzchni 0,21 ha, dla której V Wydział Sądu Rejonowego w Lęborku prowadzi księgę wieczystą nr SL1L/00023077/0.

I –szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się w dniu 14 sierpnia 2018 roku .

II przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 15 listopada 2018 roku

Lokal mieszkalny nr 6 mieści się na parterze wielorodzinnego budynku nr 19 w Pogorszewie. Lokal o powierzchni użytkowej 16,65 m2 składa się z wiatrołapu, pokoju i wc. Lokal posiada nieczynną instalację elektryczną oraz wodno-kanalizacyjną. Lokal nie posiada ogrzewania. Stan techniczny lokalu niezadowalający, kwalifikuje się do generalnego remontu. Dla terenu na którym znajdują się nieruchomości brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Wieś Lęborska działka zlokalizowana jest na terenach zainwestowania o zwartej zabudowie o wielofunkcyjnym charakterze, mieszkaniowa, usługi, rzemiosło, rekreacja i sport. W ewidencji gruntów i budynków działka oznaczona jako tereny mieszkaniowe. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Warunki rokowań

Cena wywoławcza nieruchomości do rokowań wynosi: 5500,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych ) i nie może być niższa.

Cena nabycia lokalu mieszkalnego nr 6 mieszczącego się w budynku mieszkalnym nr 19 w Pogorszewie wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej dz. 6/11 położonej w obrębie ewidencyjnym Pogorszewo może być płatna jednorazowo lub w ratach.

Przy zapłacie ceny nabycia ww. nieruchomości w ratach dopuszcza się rozłożenie ceny na okres do 10 lat, płatnej w ratach, w następujący sposób:

a/ pierwsza rata stanowiąca 10 % ceny podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości,

b/ pozostała część ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej podlegać będzie zapłacie w 9 ratach rocznych, płatnych wraz z oprocentowaniem zadłużenia do dnia 31 marca każdego roku, począwszy od roku następnego po roku nabycia nieruchomości.

c/ rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski,

d/ wierzytelność Gminy Nowa Wieś Lęborska z tytułu rozłożenia na raty ceny sprzedaży podlega zabezpieczeniu poprzez ustanowienie hipoteki oraz wpisanie jej w dziale IV nowo założonej księgi wieczystej dla sprzedawanej nieruchomości lokalowej.

Oferenci mogą składać dodatkowe propozycje w ustnej części rokowań. W wyniku rokowań ustalenie nabywcy nastąpi w stosunku do oferenta, który zgłosi najkorzystniejszą ofertę w ustnej części rokowań.

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wniesienie zaliczki w pieniądzu w wysokości 500,00 złotych (słownie: pięćset złotych ). Należy ją wpłacić w kasie Urzędu Gminy Nowa Wieś Lęborska lub na konto Urzędu Gminy – PKO Bank Polski SA 51 1020 2791 0000 7702 0269 0212 do dnia 27 grudnia 2018 roku. Warunek wniesienia zaliczki będzie spełniony wówczas gdy środki pieniężne znajdą się na ww. rachunku bankowym w dniu 27 grudnia 2018 roku.

Rokowania odbędą się w dniu 3 stycznia 2019 r. o godzinie 10 – tej w sali nr 117 Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej.

Zgłoszenia należy składać w Kancelarii Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej ( pokój nr 15) w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Rokowania – lokal mieszkalny nr 6 Pogorszewo 19”, najpóźniej do dnia 27 grudnia 2018 roku.

Zgłoszenie winno zawierać :

a/ imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym udział w rokowaniach jest osoba prawna lub inny podmiot,

b/ datę sporządzenia zgłoszenia,

c/ oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

d/ zgłoszoną cenę i sposób jej zapłaty ( w ratach czy jednorazowo).

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłacenia zaliczki.

Warunkiem wzięcia udziału w rokowaniach jest:

a/ osobiste stawiennictwo w dniu rokowań z dowodem tożsamości lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość, reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa notarialnie poświadczonego,

b/ przedstawienie komisji ds. rokowań dowodu wpłaty zaliczki,

c/ w przypadku wspólników spółki cywilnej – przedstawienie aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowody tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa,

d/ w przypadku osób prawnych – przedstawienie aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości reprezentujących podmiot.

Zaliczka płacona przez uczestnika, który wyłoniony zostanie w drodze rokowań zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zostanie zwrócona niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia rokowań, w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na wskazane konto.

Organizator rokowań zawiadomi osobę ustalona jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

Nabywca nieruchomości ponosi w całości koszty notarialne i koszty wpisów wieczysto – księgowych.

Zastrzega się prawo unieważnienia rokowań w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Lęborska, pokój nr 5 w dniach i godzinach pracy Urzędu. Ogłoszenie – rokowania podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie Gminy, w sołectwie Pogorszewo, w prasie oraz na stronie internetowej www.bip.nwl.pl.

WÓJT GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA / - / RYSZARD WITTKE

Kontakt: Urząd Gminy Nowa Wieś Lęborska tel: 59 861 24 28 w.33 ugnwl@nwl.pl

Lokalizacja