Mieszkanie na sprzedaż 17 m2, Boguszów-gorce

4 200 zł

Rodzaj ogłoszenia Mieszkanie na sprzedaż

Liczba pokoi 1 pokój

Powierzchnia 17 m²

Lokalizacja Boguszów-Gorce, Racławicka

Cena 4 200 zł

Kontakt Urząd Miasta Boguszów-Gorce, 748 xxx xxx

Szczegóły

BURMISTRZ MIASTA BOGUSZOWA – GORC

OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Lp: 1

Nazwa i adres Nieruchomości: Lokal mieszkalny położony przy ul. Głównej 20/4 (I piętro). Lokal składa się z pokoju z aneksem kuchennym o pow. użytkowej: 17,21 m². WC poza budynkiem na terenie posesji,działki nr 407/12. Do lokalu przynależy piwnica o pow.: 2,96 m². Lokal nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej

Obręb: 3 Boguszów

Nr działki: Dz. Nr 407/12

pow.: 0,0466 ha

KW: KW/SW1W/ 00032640/0

Cena wywoławcza brutto w zł: 4.200,00

Forma zbycia nieruchomości: Lokal na własność. Grunt na własność w udziale 5,65% (565/10.000)

Wadium brutto w zł: 420,00

Godz.: 10:30

Lp: 2

Nazwa i adres Nieruchomości: Lokal mieszkalny położony przy ul. Głównej 32/16 (III piętro). Lokal składa się z pokoju, kuchni i przedpokoju o pow. użytkowej: 50,64 m². WC poza budynkiem na sąsiedniej posesji-działce nr 471/4. Sprzedaż bez pomieszczeń przynależnych. Lokal nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej

Obręb: 3 Boguszów

Nr działki: Dz. Nr 471/3

pow.: 0,0304 ha

KW: KW/SW1W/ 00044718/5

Cena wywoławcza brutto w zł: 22.000,00

Forma zbycia nieruchomości: Lokal na własność. Grunt na własność w udziale 6,91% (691/10.000)

Wadium brutto w zł: 2.200,00

Godz.: 10:40

Przetarg odbędzie się dnia 20 listopada 2019r. w sali nr 101 Urzędu Miejskiego, pl. Odrodzenia 1

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden zakwalifikowany uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej, o co najmniej jedno postąpienie o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest wolna od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich. Przeznaczenie nieruchomość – lokal mieszkalny.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

Wpłacenie wadium w pieniądzu PLN ze wskazaniem nieruchomości, na rachunek Gminy Boguszów-Gorce Nr: 05 1020 5095 0000 5402 0011 4231 w terminie do 15 listopada 2019r., ale tak wpłacone odpowiednio wcześniej, aby w dniu 18 listopada 2019r. środki pieniężne zostały zaksięgowane na rachunku organizatora przetargu. Osoby, których wadium zostanie zaksięgowane na koncie Gminy Boguszów-Gorce po dniu 18 listopada 2019r. nie zostaną dopuszczone do udziału w przetargu. W tytule przelewu konieczne jest określenie nieruchomości, na sprzedaż, której wadium jest wpłacone oraz określenie podmiotu, który przystąpi do przetargu i na rzecz, którego nastąpi zbycie nieruchomości.

II. Uczestnik przetargu przedkłada komisji przetargowej przed otwarciem przetargu na sprzedaż nieruchomości dokumenty:

  • Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargowymi i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.).

  • Okazanie dowodu tożsamości.

  • W przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

  • Uczestnicy biorący udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej sporządzonej przez notariusza i winno być przedłożone wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu pełnomocnictwa – na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1000 z późn. zm.) w Wydziale Zarządzania Mieniem Gminy do Urzędu Miejskiego w Boguszowie – Gorcach, II piętro pokój 206, najpóźniej do dnia 18.11.2019r. Osoby, które nie dostarczą dokumentów w terminie do dnia 18.11.2019r. nie zostaną dopuszczone do uczestnictwa w przetargu.

  • Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2278 z późn. zm.). Nabywca zobowiązany jest do ustalenia, we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga zezwolenia, o którym mowa powyżej.

III. Wpłacone przez uczestnika przetargu wadium podlega:

– zaliczeniu w poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu,

– przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu,

– zwrotowi – uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają, po uprzedniej pisemnej dyspozycji wpłacającego.

Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta Boguszowa – Gorc. Gmina Boguszów – Gorce zawiadomi osobę ustaloną, jako nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej tj. niestawienie się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny nieruchomości do dnia zawarcia umowy Burmistrz Miasta Boguszowa – Gorce może odstąpić od podpisania umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

IV Informacje dodatkowe:

– Cena za nieruchomość płatna jest w gotówce PLN na rachunek Gminy Miasto Boguszów – Gorce nr: 18 1020 3668 0000 5002 0509 9033 w ciągu miesiąca od daty wygrania przetargu. Nabywca ponosi koszty notarialne oraz sądowe.

– Lokal, można oglądać w uzgodnieniu z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o przy ul. H. Sienkiewicza 46, tel. (74) 8449-411.

– Nabywca po zawarciu aktu notarialnego zobowiązany będzie do wnoszenia miesięcznych udziałów w kosztach eksploatacyjnych i remontów budynku i jego urządzeń w wysokości ustalonej przez Wspólnotę Mieszkaniową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Szczegółowych informacji udziela Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Burmistrzowi przysługuje prawo unieważnienia, odwołania przetargu.

Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i na tablicach informacyjnych rozmieszczonych na terenie gminy Boguszów – Gorce oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta www.bip.boguszow-gorce.pl i na stronie Urzędu Miasta Boguszów – Gorce www.boguszow-gorce.pl .Bliższych informacji o przetargu udziela Wydział Zarządzania Mieniem Gminy Urzędu Miejskiego, pokój Nr 206 lub telefonicznie pod nr (74) 8449-311 wew. 74.

Boguszów – Gorce 15.10.2019r.

Sporządziła: A.W.

Z-ca Burmistrza Miasta

Boguszowa – Gorc

Sebastian Drapała

Kontakt: Urząd Miasta Boguszów-Gorce tel: 74-84-49-311 wew. 74 sekretariat@boguszow-gorce.pl

Lokalizacja