Mieszkanie na sprzedaż 17 m2, Starogard

11 933 zł

Rodzaj ogłoszenia Mieszkanie na sprzedaż

Liczba pokoi 1 pokój

Powierzchnia 17 m²

Lokalizacja Starogard, 152

Cena 11 933 zł

Szczegóły

Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Łobzie Michał Melinger

Kancelaria Komornicza w Łobzie 73-150 Łobez ul. Wybickiego 1 tel. 913973402 e-mail: lobez@komornik.pl http://www.lobez.komornik.org

Km 882/17

Łobez, 20-02-2019

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SZ1L/00016030/0

Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Łobzie Michał Melinger na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-03-2019r. o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Łobzie I Wydział Cywilny, ul. Niepodległości 15 w sali nr 3, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość z prawem własności, którego związany jest udział w 22/1000 części gruntu i wspólnych części budynku objętych KW 6096

należącego do dłużnika, położonego: 72-315 Resko, Starogard 43b/3, dla którego Sąd Rejonowy w Łobzie IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Łobzie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1L/00016030/0 Suma oszacowania wynosi 17 900,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 11 933,33zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 790,00zł. Rękojmię można uiścić w kasie kancelarii czynnej od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 16:00 lub wpłacić na rachunek bankowy komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Drawsku Pomorskim 84102028470000110200662759 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (uznanie na rachunku bankowym organu egzekucyjnego).

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wpłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Zgodnie z art 977 kpc Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być pełnomocnictwem szczególnym stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać protokół opisu i oszacowania i operat szacunkowy. Na dzień przed terminem licytacji akta egzekucyjne wraz z operatem szacunkowym będą znajdować się w Sądzie Rejonowym w Gryficach VI Zamiejscowym Wydziale Cywilnym w Łobzie mieszczącym się pod adresem: 73-150 Łobez, ul. Niepodległości 15. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Komornik poucza na podstawie przepisów USTAWY z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, iż podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają orzeczenia sądów jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak czynności cywilnoprawne w postaci umowy sprzedaży rzeczy (art. 1 ust. 1 pkt 3 ustawy). Zgodnie z art. 4 pkt 1 tej ustawy obowiązek podatkowy ciąży przy umowie sprzedaży - na kupującym. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia sądu, tj postanowienia sądu o przysądzeniu własności nieruchomości (art. 3 ust. 1 pkt 3).

Zastępca Komornika Sądowego

Michał Melinger

Kontakt: Z-ca Komornika Sądowego Michał Melinger tel: 913973402 lobez@komornik.pl

Lokalizacja