Mieszkanie na sprzedaż 18 m2, Białogard

20 742 zł

Rodzaj ogłoszenia Mieszkanie na sprzedaż

Liczba pokoi 1 pokój

Powierzchnia 19 m²

Lokalizacja Białogard, Spichrzowa

Cena 20 742 zł

Kontakt Urząd Miasta Białogard, 312 xxx xxx

Szczegóły

B U R M I S T R Z B I A Ł O G A R D U

na podstawie art. 4 pkt 9, art. 38 ust. 1 i art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr XLVII/350/2018 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 28 lutego 2018 r.

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.

Przetarg odbędzie się w dniu 3 października 2019 r. o godzinie 11 00 w Urzędzie Miasta Białogard, ul. 1 Maja 18, pokój nr 214.

Osoba zamierzająca wziąć udział w przetargu zobowiązana jest wnieść wadium w pieniądzu w wysokości – 4.000,00 zł (cztery tysiące 00/100) – najpóźniej do dnia 27 września 2019 r. – na rachunek bankowy budżetu Miasta Białogardu w Banku Spółdzielczym w Białogardzie Nr 85 8562 0007 0003 4308 2000 0040.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy budżetu Miasta Białogardu a nie datę dokonania wpłaty.

Minimalne postąpienie ceny nie może wynosić mniej niż 230,00 zł.

Nieruchomość będzie można obejrzeć 18 września 2019 r. o godz. 12:00.

Cena nieruchomości uzyskana w przetargu podlega zapłacie jednorazowo nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Koszty notarialne zawarcia umowy ponosi nabywca.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Białogard, pokój nr 119, parter, tel. 695387644.

Ogłoszenie wywiesza się w dniu 27 sierpnia 2019 r.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Miasto Białogard – Urząd Miasta Białogard można uzyskać na stronie www.bip.bialogard.info w zakładce „RODO”.

Kontakt: Urząd Miasta Białogard tel: 312 26 44 um.sekretariat@bialogard.info

Lokalizacja