Mieszkanie na sprzedaż 18 m2, Jedlina-zdrój

15 000 zł

Rodzaj ogłoszenia Mieszkanie na sprzedaż

Liczba pokoi 1 pokój

Powierzchnia 18 m²

Lokalizacja Jedlina-Zdrój, Brzozowa

Cena 15 000 zł

Szczegóły

Jedlina-Zdrój, dnia 27.03.2019 r.

GPM.6840.28.2018

WYCIĄG

Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

B U R M I S T R Z M I A S T A J E D L I N A-Z D R Ó J

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 o powierzchni użytkowej 18,26 m2 na drugim piętrze (poddaszu) plus WC na korytarzu o powierzchni 2,15 m2 i piwnica o powierzchni 3,10 m2, położonego w budynku przy ulicy Brzozowej nr 4 w Jedlinie-Zdroju wraz z udziałem wynoszącym 1478/10000 części w częściach wspólnych budynku i urządzeniach oraz w prawie własności gruntu o powierzchni 0,1102 ha, oznaczonego numerem ewidencyjnym 363. Nieruchomość opisana jest w księdze wieczystej nr SW1W/00031907/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wałbrzychu.

  1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

1) W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Jedlina-Zdrój, zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta Jedlina-Zdrój Nr XLIV/265/18 z dnia 27 września 2018 r. nieruchomość oznaczona jest symbolem 4.10MN/MW z zapisem teren zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej

2) w ewidencji gruntów nieruchomość oznaczona jest użytkiem B – tereny mieszkaniowe.

  1. Cena wywoławcza nieruchomości: 15 000 zł

w tym: cena lokalu 56% ceny oraz cena udziału w gruncie 44% ceny. Sprzedaż części budynku (lokalu) jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.).

Cena nieruchomości uzyskana w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

  1. Termin i miejsce przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 6 maja 2019 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój przy ul. Poznańskiej nr 2.

  1. Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia:

Wadium należy wnieść w pieniądzu na rachunek Gminy Jedlina-Zdrój w PKO BP S.A. I Oddział w Wałbrzychu nr 13102050950000560200114280 w wysokości 3 000 zł, nie później niż 29 kwietnia 2019 r. z napisem na dowodzie wpłaty (przelewie) „wadium – ul. Brzozowa 4/3”.

  1. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia:

Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta (www.bip.jedlinazdroj.eu) i na stronie Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój (www.jedlinazdroj.eu). Wyciąg z ogłoszenia zostanie wywieszony na tablicach informacyjnych rozmieszczonych na terenie gminy Jedlina-Zdrój

  1. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu:

Urząd Miasta Jedlina-Zdrój

58-330 Jedlina-Zdrój, ul. Poznańska nr 2

tel. 7488510963

nieruchomo@jedlinazdroj.eu

Sporządziła: J. Wiśniewska

Kontakt: Urząd Miasta Jedlina-Zdrój tel: 748510963 nieruchomosci@jedlinazdroj.eu

Lokalizacja