Mieszkanie na sprzedaż 21 m2, Zgierz

15 000 zł

Rodzaj ogłoszenia Mieszkanie na sprzedaż

Liczba pokoi 1 pokój

Powierzchnia 21 m²

Lokalizacja Zgierz, Ciosnowska

Cena 15 000 zł

Szczegóły

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 w związku z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z 2017 r. poz. 1509, z 2018 r. poz. 2348, z 2019 poz. 270, poz. 492) oraz § 6 ust. 1 i 3 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) oraz zarządzenia Nr 138/V/2008 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 8 lipca 2008 roku w sprawie zbycia lokali mieszkalnych znajdujących się w domach wielolokalowych oraz zarządzenia Nr 391/VII/2017 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie zbycia wolnych lokali mieszkalnych, znajdujących się w budynkach mieszkalnych położonych w Zgierzu przy ul. Ciosnowskiej 16 i ul. Łódzkiej 63 wraz z jednoczesnym zbyciem na własność ułamkowej części gruntu oraz zarządzenia Nr 423/VII/2018 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie zbycia wolnych lokali mieszkalnych w wielolokalowych domach mieszkalnych

P R E Z Y D E N T M I A S T A Z G I E R Z A

zawiadamia, że w dniu 22 maja 2019 r. o godz. 10:30 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II nr 16, pok. 114 odbędzie się:

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na zbycie nw. lokali mieszkalnych wraz z przysługującymi udziałami w nieruchomości wspólnej (w tym w prawie własności gruntu)

Wymienione wyżej lokale mieszkalne stanowią własność Gminy Miasto Zgierz. Ze stanem prawnym i technicznym lokali oraz nieruchomości wspólnych zainteresowani winni zapoznać się przed przetargiem w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Zgierza. Wystawione do przetargu lokale mieszkalne nie są przedmiotem żadnych zobowiązań.

Warunki przetargu:

 1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w określonej wyżej wysokości, przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Gminy Miasto Zgierz nr konta 74 8783 0004 0017 2303 2000 0108 w Banku Spółdzielczym w Zgierzu, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 16 maja 2019 r. wpłata ta znajdowała się na ww. rachunku.

 2. Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz: w przypadku osób fizycznych - dowód tożsamości lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby, również pełnomocnictwo notarialne, w przypadku wspólników spółki cywilnej - aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowody tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa, w przypadku osób prawnych -aktualny wypis z właściwego rejestru, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, stosowne pełnomocnictwa.

W przypadku przystąpienia do przetargu osób będących w związku małżeńskim, do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego, z przedłożeniem notarialnego pełnomocnictwa lub zgody na nabycie nieruchomości w formie aktu notarialnego.

 1. Na cenę wywoławczą składają się: cena za lokal wraz z udziałami w częściach wspólnych budynku (zwolniona z podatku VAT) oraz cena udziału w prawie własności gruntu (zwolniona z podatku VAT). W cenie uzyskanej w przetargu, dla odrębnego ustalenia ww. cen, przyjmuje się proporcje zachodzące między nimi w cenie wywoławczej.

Sprzedaż jest zwolniona od podatku VAT (na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b w związku z art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.).

 1. Cena osiągnięta w przetargu za lokal wraz z ceną udziału w prawie własności gruntu, pomniejszona o wpłacone wadium, podlega zapłacie w taki sposób, aby znajdowała się na rachunku bankowym organizatora przetargu przed zawarciem umowy przenoszącej własność. Dokonanie ww. zapłaty jest warunkiem koniecznym przystąpienia do zawarcia umowy przenoszącej własność.

 2. Jeżeli osoba wyłoniona w drodze przetargu jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia w wyznaczonym przez organizatora przetargu miejscu i terminie do zawarcia umowy notarialnej, Prezydent Miasta Zgierza odstąpi od jej zawarcia, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 3. Uczestnikom przetargu, którzy nie zostali wyłonieni jako nabywcy lokali, wpłacone wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od zamknięcia lub odwołania przetargu.

 4. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu złożyć skargę do Prezydenta Miasta Zgierza na czynności związane z jego przeprowadzeniem. Skargę należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta Zgierza w Biurze Obsługi Interesanta.

 5. Organizator przetargu jest obowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca o miejscu i terminie umowy przenoszącej własność, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Ww. umowa zostanie zawarta nie wcześniej niż 8-go dnia licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 6. Wszelkie obciążenia finansowe związane z przygotowaniem nieruchomości do użytkowania spoczywają na nabywcy lokalu.

 7. Nabywca lokalu ponosi wszelkie koszty związane z zawarciem umowy notarialnej, w tym opłaty sądowe.

 8. Prezydent Miasta Zgierza może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację do publicznej wiadomości.

 9. Informacji w sprawie przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Zgierza, pok. 4, tel. (42) 714 31 85 lub (42) 714 31 87.

Informacje dostępne są także na stronie internetowej o adresie: www.umz.zgierz.pl (przetargi i konkursy).

 1. Ze stanem faktycznym lokalu można zapoznać się w trakcie jego oględzin: ul. Ciosnowska 16 m. 4 – w dniu 8.05.2019 r. w godz. 10:00-11:00; ul. 3 Maja 56 m. 12 – w dniu 10.05.2019 r. w godz. 10:00-11:00, ul. ks. Rembowskiego 6 m. 8 – w dniu 8.05.2019 r. w godz. 11:00-12:00, ul. Dubois 12 m. 1 – w dniu 9.05.2019 r. w godz. 10:00-11:00, ul. Mielczarskiego 15/17 m. 9 – w dniu 10.05.2019 r. w godz. 11:00-12:00, ul. ks. Rembowskiego 47A m. 17 – w dniu 9.05.2019 r. w godz. 11:00-12:00.

Kontakt: Urząd Miasta Zgierz tel: (42) 714 31 85 lub (42) 714 31 87 e-urzad@umz.zgierz.pl

Lokalizacja