Mieszkanie na sprzedaż 25 m2, Szczawno-zdrój

36 000 zł

Rodzaj ogłoszenia Mieszkanie na sprzedaż

Liczba pokoi 1 pokój

Powierzchnia 25 m²

Lokalizacja Szczawno-Zdrój, Równoległa

Cena 36 000 zł

Szczegóły

BURMISTRZ SZCZAWNA - ZDROJU

na podstawie ustawy z dnia 21. 08. 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), Rozporządzenia RM z dnia 14. 09. 2004 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm.) oraz Zarządzenia nr 156/2018 Burmistrza Szczawna - Zdroju z dnia 22 listopada 2018 r.

OGŁASZA

rokowania na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7, położonego w Szczawnie - Zdroju przy ul. Równoległej 13

PRZEDMIOT ROKOWAŃ OBEJMUJE:

  1. prawo własności lokalu mieszkalnego nr 7, położonego na poddaszu budynku mieszkalnego, składającego się z jednego pokoju i kuchni o łącznej pow. użytkowej 25,30 m2, oraz przynależne: wc na korytarzu o pow. 1,20 m2, komórkę na strychu o pow. 0,80 m2, komórkę na terenie posesji o pow. 1,70 m2, piwnicę o pow. 0,80 m2;

  2. prawo współwłasności nieruchomości gruntowej dz. nr 636/2 obr. Szczawno-Zdrój 1 o pow. 0,0400 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, objętej księgą wieczystą KW nr sw1w/00075172/1, w udziale wynoszącym 677/10000.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczawno Zdrój (Uchwała Nr XLVI/17/98 Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju z dnia 8 czerwca 1998 r. z późn. zm.) nieruchomość leży na obszarze oznaczonym jako strefa mieszkaniowa. Zgodnie z ewidencją gruntów nieruchomość oznaczona jest symbolem B – jako tereny mieszkaniowe.

Cena wywoławcza nieruchomości: 36 000,- zł (trzydzieści sześć tysięcy złotych)

w tym: cena lokalu 34 000,- zł

cena gruntu 2 000,- zł

Zaliczka: 7 000,- zł

Rokowania odbędą się dnia 18 stycznia 2019 r. o godz. 12:00 w sali nr 27

Urzędu Miasta Szczawna - Zdroju ul. Kościuszki 17

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest:

1) wpłacenie zaliczki na konto: Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno Zdrój – PKO BP SA O/Wałbrzych Nr 76 1020 5095 0000 5102 0011 4264, nie później niż 14 stycznia 2019 r.

2) zgłoszenie udziału w rokowaniach poprzez złożenie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie, nie później niż 14 stycznia 2019 r. do godz. 15:00 w Urzędzie Miejskim Szczawna Zdroju ul. Kościuszki 17, pokój nr 5.

Ofertę zaadresować następująco:

„Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno – Zdrój

Oferta - rokowania na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 przy ul. Równoległej 13

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 18. 01. 2019 r. GODZ. 12:00”

Oferta powinna zawierać:

1) imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

2) datę sporządzenia zgłoszenia,

3) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

4) proponowaną cenę przewyższającą cenę wywoławczą i sposób jej zapłaty,

5) kopię dowodu wpłaty zaliczki,

6) wskazanie numeru i nazwy rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu zaliczki, w przypadku wyłonienia innego nabywcy, odwołania, unieważnienia rokowań lub zakończenia rokowań wynikiem negatywnym.

Uwagi dodatkowe:

zaliczka wpłacona przez uczestników, których oferty nie zostały przyjęte, zostanie zwrócona nie później niż przed upływem 3 dni od dnia przeprowadzenia rokowań,

zaliczka wpłacona przez wybranego oferenta zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylania się od zawarcia umowy przepada na rzecz Sprzedającego,

koszty transakcji ponosi strona kupująca,

termin zawarcia umowy notarialnej dot. sprzedaży nieruchomości zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty rokowań,

cena nabycia nieruchomości podlega zapłacie w całości nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego - w przypadku złożenia oferty zapłaty ceny gotówką jednorazowo,

cena nabycia nieruchomości może zostać rozłożona na raty, na czas nie dłuższy niż 5 lat,

pierwsza rata podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego, a następne raty wraz z oprocentowaniem podlegają zapłacie w terminach ustalonych przez strony w umowie. Rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski, Wierzytelność gminy podlega zabezpieczeniu poprzez ustanowienie hipoteki.

nieruchomość nie jest obciążona prawami rzeczowymi ograniczonymi oraz prawami i roszczeniami osób trzecich. Z dniem 27. 07. 2018 r. upłynął termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami,

nieruchomość zostanie udostępniona do oglądania po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym 74 849 39 21.

nieruchomość nie znalazła nabywców w kolejnych przetargach, zorganizowanych w dniach: 18. 09. 2018 i 16. 11. 2018 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Szczawna Zdroju, tel./074/ 849-39-37, 38 pok. nr 37,38 w godz. od 8:00 do 15:30.

Burmistrzowi Szczawna Zdroju przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Szczawno Zdrój 2018-11-28

Kontakt: Urząd Miasta Szczawno-Zdrój tel: 74/ 849-39-37 promocja@szczawno-zdroj.pl

Lokalizacja