Mieszkanie na sprzedaż 30 m2, Zielona Góra

97 300 zł

Rodzaj ogłoszenia Mieszkanie na sprzedaż

Liczba pokoi 1 pokój

Powierzchnia 31 m²

Lokalizacja Zielona Góra, Wrocławska

Cena 97 300 zł

Kontakt Syndyk Dorota Strzesak, 693 xxx xxx

Szczegóły

Ogłoszenie o sprzedaży prawa własności lokalu mieszkalnego

Syndyk masy upadłości pana Mariana Zmarzlewskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki prawa własności lokalu mieszkalnego nr 7, położonego w Zielonej Górze, przy ul. Wrocławskiej 34, dla którego Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1E/00074667/8, (zwane dalej w skrócie „Nieruchomością).

Cena wywoławcza ww. nieruchomości wynosi 97.300,00 PLN i stanowi 100 % ceny oszacowania.

Do ceny sprzedaży zostanie doliczony VAT w przypadku zaistnienia obowiązku podatkowego w tym zakresie.

Wadium: 10% ceny wywoławczej.

Termin składania ofert: 30 października 2019 roku do godz. 18.00.

Termin wpłaty wadium: 30 października 2019 roku.

Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 31 października 2019 roku o godz. 9.00 w Kancelarii Notariusza Pauliny Tomczak w Poznaniu (61-751) przy ul. Bóżniczej 15/11.

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na nabycie nieruchomości pana Mariana Zmarzlewskiego, sygn. akt V GUp 34/18 – NIE OTWIERAĆ” należy przesłać drogą pocztową (przesyłka polecona za potwierdzeniem odbioru) lub kurierem w ww. terminie na następujący adres syndyka:

Syndyk masy upadłości Mariana Zmarzlewskiego

Dorota Strzesak ul. Urbanowska 16b/12, 60-647 Poznań

do dnia 30.10.2019, godz. 18.00.

Wpłata wadium na rachunek bankowy prowadzony przez syndyka, dedykowany upadłemu Marianowi Zmarzlewskiemu, w banku Alior Bank S.A. o numerze: 11 2490 0005 0000 4600 8576 0062

z dopiskiem „Wadium- konkurs ofert V GUp 34/18”.

Konkurs ofert zostanie przeprowadzony według Regulaminu, który zainteresowanym zostanie przesłany w formie elektronicznej.

Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu. Informacji udziela: Dorota Strzesak, tel.: 693 986 631.

Kontakt: Syndyk Dorota Strzesak tel: 693 986 631 strzesak.dorota@gmail.com

Lokalizacja