Mieszkanie na sprzedaż 31 m2, Szczawno-zdrój

50 000 zł

Rodzaj ogłoszenia Mieszkanie na sprzedaż

Liczba pokoi 1 pokój

Powierzchnia 32 m²

Lokalizacja Szczawno-Zdrój, Okrężna

Cena 50 000 zł

Szczegóły

BURMISTRZ SZCZAWNA - ZDROJU

na podstawie ustawy z dnia 21. 08. 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), Rozporządzenia RM z dnia 14. 09. 2004 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm.) oraz Zarządzenia nr 154/2018 Burmistrza Szczawna - Zdroju z dnia 22 listopada 2018 r.

OGŁASZA

rokowania na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3, położonego w Szczawnie - Zdroju przy ul. Okrężnej 5

PRZEDMIOT ROKOWAŃ OBEJMUJE:

 1. prawo własności lokalu mieszkalnego nr 3, położonego na I piętrze budynku mieszkalnego, składającego się z jednego pokoju i kuchni o łącznej pow. użytkowej 31,94 m2, oraz przynależne: wc na parterze o pow. 1,44 m2, komórkę na parterze o pow. 2, 22 m2, komórkę poza budynkiem o pow. 4,40 m2;

 2. prawo współwłasności nieruchomości gruntowej dz. nr 662/4 obr. Szczawno-Zdrój 1 o pow. 0,1148 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, objętej księgą wieczystą KW nr sw1w/00050913/7, w udziale wynoszącym 1228/10000.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczawno Zdrój (Uchwała Nr XLVI/17/98 Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju z dnia 8 czerwca 1998 r. z późn. zm.) nieruchomość leży na obszarze oznaczonym jako strefa mieszkaniowa. Zgodnie z ewidencją gruntów nieruchomość oznaczona jest symbolem B – jako tereny mieszkaniowe.

Cena wywoławcza nieruchomości: 50 000,- zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych)

w tym: cena lokalu 38 500,- zł

cena gruntu 11 500,- zł

Zaliczka: 10 000,- zł

Rokowania odbędą się dnia 18 stycznia 2019 r. o godz. 10:00 w sali nr 27

Urzędu Miasta Szczawna - Zdroju ul. Kościuszki 17

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest:

1) wpłacenie zaliczki na konto: Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno Zdrój – PKO BP SA O/Wałbrzych Nr 76 1020 5095 0000 5102 0011 4264, nie później niż 14 stycznia 2019 r.

2) zgłoszenie udziału w rokowaniach poprzez złożenie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie, nie później niż 14 stycznia 2019 r. do godz. 15:00 w Urzędzie Miejskim Szczawna Zdroju ul. Kościuszki 17, pokój nr 5.

Ofertę zaadresować następująco:

„Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno – Zdrój

Oferta - rokowania na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. Okrężnej 5

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 18. 01. 2019 r. GODZ. 10:00”

Oferta powinna zawierać:

1) imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

2) datę sporządzenia zgłoszenia,

3) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

4) proponowaną cenę przewyższającą cenę wywoławczą i sposób jej zapłaty,

5) kopię dowodu wpłaty zaliczki,

6) wskazanie numeru i nazwy rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu zaliczki, w przypadku wyłonienia innego nabywcy, odwołania, unieważnienia rokowań lub zakończenia rokowań wynikiem negatywnym.

Uwagi dodatkowe:

 • zaliczka wpłacona przez uczestników, których oferty nie zostały przyjęte, zostanie zwrócona nie później niż przed upływem 3 dni od dnia przeprowadzenia rokowań,

 • zaliczka wpłacona przez wybranego oferenta zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylania się od zawarcia umowy przepada na rzecz Sprzedającego,

 • koszty transakcji ponosi strona kupująca,

 • termin zawarcia umowy notarialnej dot. sprzedaży nieruchomości zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty rokowań,

 • cena nabycia nieruchomości podlega zapłacie w całości nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego - w przypadku złożenia oferty zapłaty ceny gotówką jednorazowo,

 • cena nabycia nieruchomości może zostać rozłożona na raty, na czas nie dłuższy niż 5 lat,

 • pierwsza rata podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego, a następne raty wraz z oprocentowaniem podlegają zapłacie w terminach ustalonych przez strony w umowie. Rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski, Wierzytelność gminy podlega zabezpieczeniu poprzez ustanowienie hipoteki.

 • nieruchomość nie jest obciążona prawami rzeczowymi ograniczonymi oraz prawami i roszczeniami osób trzecich. Z dniem 18. 07. 2018 r. upłynął termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami,

 • nieruchomość zostanie udostępniona do oglądania po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym 74 849 39 21.

 • nieruchomość nie znalazła nabywców w kolejnych przetargach, zorganizowanych w dniach: 17. 09. 2018 i 16. 11. 2018 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Szczawna Zdroju, tel./074/ 849-39-37, 38 pok. nr 37,38 w godz. od 8:00 do 15:30.

Burmistrzowi Szczawna Zdroju przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Szczawno Zdrój 2018-11-28

Kontakt: Urząd Miasta Szczawno-Zdrój tel: 74/ 849-39-37 promocja@szczawno-zdroj.pl

Lokalizacja