Mieszkanie na sprzedaż 32 m2, Kętrzyn

47 000 zł

Rodzaj ogłoszenia Mieszkanie na sprzedaż

Liczba pokoi 1 pokój

Powierzchnia 32 m²

Lokalizacja Kętrzyn, Plac Słowiański

Cena 47 000 zł

Szczegóły

WÓJT GMINY KĘTRZYN

ogłasza

pierwszy nieograniczony przetarg ustny

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kętrzyn

Nieruchomość składająca się z lokalu mieszkalnego Nr 5 o pow. 32,26 m2 położonego na poddaszu budynku Nr 18 w Karolewie i udziałem 45/1000 części w działce nr 14/32 o pow. 869 m2, dla której Sąd Rejonowy w Kętrzynie prowadzi księgę wieczystą Nr OL1K/00028552/5.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 47.000,00 zł (czterdzieści siedem tysięcy zł).

Wysokość wadium: 4.700,00 zł (cztery tysiące siedemset zł).

Nieruchomości nie są przedmiotem zobowiązań i są wolne od obciążeń. Na w/w teren Gmina Kętrzyn nie posiada sporządzonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Poprzedni przetarg odbył się w dniu 16 października 2018 r.

Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków zgodnych z wyrysem z mapy ewidencyjnej. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy Gmina Kętrzyn nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice. Wskazania granic nieruchomości na gruncie przez geodetę może dokonać Gmina na koszt kupującego. Kupujący zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, że znany jest mu stan faktyczny oferowanej do sprzedaży nieruchomości, jej obszar, przebieg granic, dojazd, rodzaj użytków i nie będzie występował z roszczeniami wobec Gminy w przypadku, gdyby na skutek dokonania przez geodetę wznowienia granic w/w nieruchomości wykazano zmiany w stosunku do danych z ewidencji gruntów na dzień jej sprzedaży.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej jak 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium gotówką w kasie lub na konto depozytów nr 71203000451110000002874780 w terminie do 07-01-2019 r. do godz. 14.00.

Za dotrzymanie terminu przyjmuje się datę wpływu środków na w/w rachunek lub do kasy Urzędu. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Przed przystąpieniem do przetargu oferent zobowiązany jest dokonać oględzin nieruchomości.

W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu. Osoby prawne biorące udział w przetargu powinny przedstawić aktualne dane z właściwego rejestru (wypis nie starszy niż 3 m-ce), w celu umożliwienia Komisji Przetargowej ustalenia organu osoby prawnej upoważnionego do uczestnictwa w przetargu w jej imieniu, ewentualnego pełnomocnika do działania w imieniu osoby prawnej.

Przetarg odbędzie się w dniu 11 stycznia 2019 r.

w siedzibie Gminy Kętrzyn, przy ul. Kościuszki 2, sala nr 1 o godz. 9:00.

Cena osiągnięta w przetargu, będzie stanowiła cenę nabycia nieruchomości, płatną przed podpisaniem aktu notarialnego. Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadia złożone przez pozostałych uczestników przetargu zostaną im zwrócone po zakończeniu przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wójtowi Gminy Kętrzyn przysługuje prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2018 r., poz. 2204/. Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w siedzibie Gminy Kętrzyn, przy ul. T. Kościuszki 2, pok. Nr 17, tel. 897512474 w. 19.

Kętrzyn, 2018-12-04

Kontakt: Urząd Gminy Kętrzyn tel: 897512474 w. 17 ketrzyn@zgwrp.org.pl

Lokalizacja