Mieszkanie na sprzedaż 32 m2, Zgierz

115 000 zł

Rodzaj ogłoszenia Mieszkanie na sprzedaż

Liczba pokoi 2 pokoje

Powierzchnia 32 m²

Lokalizacja Zgierz, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

Cena 115 000 zł

Kontakt Urząd Miasta Zgierz, 427 xxx xxx

Szczegóły

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 w związku z art. 35 ust. 1 i 2 oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z 2017 r. poz. 1509, z 2018 r. poz. 2348, z 2019 r. poz. 270, poz. 492, poz. 801, poz. 1309, poz. 1589, poz. 1716) oraz § 6 ust. 1 i 3 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) oraz zarządzenia Nr 423/VII/2018 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie zbycia wolnych lokali mieszkalnych w wielolokalowych domach mieszkalnych

P R E Z Y D E N T M I A S T A Z G I E R Z A

zawiadamia, że w dniu 20 listopada 2019 r. o godz. 12:30 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II nr 16, pok. 114 odbędzie się:

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na zbycie nw. lokalu mieszkalnego wraz z przysługującymi udziałami w nieruchomości wspólnej (w tym w prawie własności gruntu)

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów: Zgierz, ul. Baczyńskiego 1 m. 74 Wg ewidencji gruntów: działka nr 573/3, pow. 1061 m², położona w 126 obrębie miasta Zgierza przy ul. Baczyńskiego Krzysztofa 1, stanowiąca w części własność Gminy Miasto Zgierz, KW nr LD1G/00020069/5. Wg księgi wieczyste: KW nr LD1G/00020069/5 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Zgierzu – V Wydział Ksiąg Wieczystych; Dz. I: zabudowana działka gruntu o numerze ewid. 573/3, obręb 126, Zgierz, ul. Baczyńskiego 1, obszar 0,1061 ha; blok mieszkalny nr 27 o 98 samodzielnych lokalach i 352 izbach, pow. użytkowa budynku 4306,00 m²; Dz. II: jako współwłaściciel w 109575/430600 części wpisana jest Gmina Miasta Zgierz; Dz. III: jako inny wpis widnieje: Wszelkie ciężary ciążące na lokalach wydzielonych z nieruchomości ciążą na przynależnych do nich udziałach we współwłasności. Wpisano dnia 30.01.1990 roku. Dz. IV: w polu „Komentarz do migracji” wpisano: W łamie 4 (hipoteki) widnieje wpis o treści: Wszelkie ciężary ciążące na lokalach wydzielonych z nieruchomości ciążą na przynależnych do nich udziałach we współwłasności. Wpisano dnia 30.01.1990 roku.

Powierzchnia użytkowa lokalu oraz powierzchnia przynależna: 32,30

Opis lokalu: IV piętro, 2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój

Udział w nieruchomości wspólnej i w prawie własności gruntu: 3230/430600

Cena lokalu i udziału w częściach wspólnych budynku w zł: 122 300,- (zwolnione od podatku VAT)

Cena udziału w prawie własności działki gruntu w zł: 900,- (zwolnione od podatku VAT)

Cena lokalu i udziału w częściach wspólnych budynku w II przetargu w zł: 114 100,- (zwolnione od podatku VAT)

Cena wywoławcza lokalu i udziału w częściach wspólnych budynku oraz prawie własności działki gruntu w zł: 115 000,- (brutto)

Wadium w zł: 5 800,-

Ze stanem faktycznym lokalu można zapoznać się w trakcie oględzin w dniu 07.11.2018 r. w godz. 12:00-13:00.

I przetarg ustny nieograniczony na zbycie ww. lokalu mieszkalnego odbył się w dniu 18 września 2019 roku.

Wymieniony wyżej lokal mieszkalny stanowi własność Gminy Miasto Zgierz. Ze stanem prawnym i technicznym lokalu oraz nieruchomości wspólnej zainteresowani winni zapoznać się przed przetargiem w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Zgierza. Wystawiony do przetargu lokal mieszkalny nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Warunki przetargu:

 1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w określonej wyżej wysokości, przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Gminy Miasto Zgierz nr konta 74 8783 0004 0017 2303 2000 0108 w Banku Spółdzielczym w Zgierzu, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 14 listopada 2019r. wpłata ta znajdowała się na ww. rachunku.

 2. Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz: w przypadku osób fizycznych - dowód tożsamości lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby, również pełnomocnictwo notarialne, w przypadku wspólników spółki cywilnej - aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowody tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa, w przypadku osób prawnych -aktualny wypis z właściwego rejestru, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, stosowne pełnomocnictwa.

W przypadku przystąpienia do przetargu osób będących w związku małżeńskim, do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego, z przedłożeniem notarialnego pełnomocnictwa lub zgody na nabycie nieruchomości w formie aktu notarialnego.

 1. Na cenę wywoławczą składają się: cena za lokal wraz z udziałami w częściach wspólnych budynku (zwolniona z podatku VAT) oraz cena udziału w prawie własności gruntu (zwolniona z podatku VAT). W cenie uzyskanej w przetargu, dla odrębnego ustalenia ww. cen, przyjmuje się proporcje zachodzące między nimi w cenie wywoławczej.

Sprzedaż jest zwolniona od podatku VAT (na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b w związku z art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.).

 1. Cena osiągnięta w przetargu za lokal wraz z ceną udziału w prawie własności gruntu, pomniejszona o wpłacone wadium, podlega zapłacie w taki sposób, aby znajdowała się na rachunku bankowym organizatora przetargu przed zawarciem umowy przenoszącej własność. Dokonanie ww. zapłaty jest warunkiem koniecznym przystąpienia do zawarcia umowy przenoszącej własność.

 2. Jeżeli osoba wyłoniona w drodze przetargu jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia w wyznaczonym przez organizatora przetargu miejscu i terminie do zawarcia umowy notarialnej, Prezydent Miasta Zgierza odstąpi od jej zawarcia, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 3. Uczestnikom przetargu, którzy nie zostali wyłonieni jako nabywcy lokali, wpłacone wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od zamknięcia lub odwołania przetargu.

 4. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu złożyć skargę do Prezydenta Miasta Zgierza na czynności związane z jego przeprowadzeniem. Skargę należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta Zgierza w Biurze Obsługi Interesanta.

 5. Organizator przetargu jest obowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca o miejscu i terminie umowy przenoszącej własność, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Ww. umowa zostanie zawarta nie wcześniej niż 8-go dnia licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 6. Wszelkie obciążenia finansowe związane z przygotowaniem nieruchomości do użytkowania spoczywają na nabywcy lokalu.

 7. Nabywca lokalu ponosi wszelkie koszty związane z zawarciem umowy notarialnej, w tym opłaty sądowe.

 8. Prezydent Miasta Zgierza może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację do publicznej wiadomości.

 9. Informacji w sprawie przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Zgierza, pok. 4, tel. 42 714 31 85 lub 42 714 31 87.

Informacje dostępne są także na stronie internetowej o adresie: www.umz.zgierz.pl (przetargi i konkursy).

Kontakt: Urząd Miasta Zgierz tel: (42) 714 31 85 e-urzad@umz.zgierz.pl

Lokalizacja