Mieszkanie na sprzedaż 33 m2, Warszawa

200 187 zł

Rodzaj ogłoszenia Mieszkanie na sprzedaż

Liczba pokoi 1 pokój

Powierzchnia 33 m²

Lokalizacja Warszawa, Żegańska

Cena 200 187 zł

Kontakt Syndyk Artur Ziobro, 502 xxx xxx

Szczegóły

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI SPRZEDA Z WOLNEJ RĘKI

wchodzące w skład masy upadłości Bartosza Ceryngera prawo własności lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Żegańskiej 22C lok. 14 wraz z prawami związanymi (ułamkową częścią gruntu) za cenę nie niższą niż 200.187,00 zł (słownie: dwieście tysięcy sto osiemdziesiąt siedem złotych).

 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość wraz z ułamkową częścią gruntu (333/13218) związaną z własnością lokalu (KW nr WA6M/00074422/2), położonego w Warszawie, 04-713 Warszawa, ul. Żegańska 22C lok. 14, o łącznej powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych wynoszącej 33,30 m2, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA6M/00343272/2.

 2. Operat szacunkowy sporządzony przez biegłego, rzeczoznawcę majątkowego, Jacka Chruślickiego z dnia 6 czerwca 2019 roku jest udostępniony do wglądu u syndyka (artur.ziobro@op.pl, tel. 502 184 603) oraz w aktach sprawy sygn. akt: XIX GUp 997/19 w czytelni Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00-454 Warszawa.

 3. Przedmiotu sprzedaży nie mogą nabyć podmioty wymienione w art. 157a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 498, j.t.), a ponadto:

a) Sędzia komisarz i syndyk, ich małżonkowi, wstępni, zstępni, rodzeństwo, osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia lub małżonek takiej osoby, jak również osoby pozostające z nim w faktycznym związku, wspólnie z nim zamieszkujące i gospodarujące, przy czym przeszkody te trwają mimo ustania małżeństwa lub przysposobienia.

b) upadły.

 1. Zainteresowani powinni składać oferty do syndyka masy upadłości w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 października 2019 roku na adres biura syndyka: Artur Ziobro, Al. Daszyńskiego 13/20, 31-537 Kraków.

 2. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do biura syndyka wraz z podaniem sygnatury akt XIX GUp 997/19 z dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA w postępowaniu upadłościowym Bartosza Cerynger – Lokal Żegańska 22C” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.

 3. Oferta, pod rygorem odrzucenia, powinna spełniać wymagania określone w Warunkach Sprzedaży, dostępnych u syndyka.

 4. Wraz ze złożeniem oferty należy wpłacić wadium w wysokości 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Bartosz Cerynger w upadłości w banku ING Bank Śląski S.A. o numerze: 80 1050 1025 1000 0097 1421 4872, z dopiskiem „Sprzedaż – sygn. akt. XIX GUp 997/19 – Lokal Żegańska 22C” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunek bankowy.

 5. Otwarcie ofert nastąpi w terminie 7 (siedmiu) dni od upływu terminu do składania ofert.

 6. Jeśli została złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki przetargu, syndyk zarządza przeprowadzenie aukcji (przetarg ustny), o której powiadomi wszystkich oferentów, których oferty nie zostały odrzucone.

 7. Oferentom, których oferty nie zostały przyjęte przysługuje zwrot wpłaconego wadium w ciągu 7 dni od dnia dokonania wyboru oferenta bez odsetek na rachunek bankowy wskazany przez oferenta w treści oferty. Wadium wpłacone przez oferenta, którego wybrano podlega zarachowaniu na poczet ceny nabycia.

 8. Zawarcie umowy sprzedaży może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 7 (siedmiu) dni od ukazania się ostatniego z ogłoszeń lub od wysłania ostatniego z zapytań ofertowych.

 9. Nabywca zobowiązany jest wpłacić pełną cenę przed podpisaniem umowy, wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy masy upadłości.

 10. Nabywca ponosi wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego.

Kontakt: Syndyk Artur Ziobro tel: 502 184 603 artur.ziobro@op.pl

Lokalizacja