Mieszkanie na sprzedaż 34 m2, Katowice

80 000 zł

Rodzaj ogłoszenia Mieszkanie na sprzedaż

Liczba pokoi 1 pokój

Powierzchnia 34 m²

Lokalizacja Katowice, Studzienna

Cena 80 000 zł

Kontakt Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o., 327 xxx xxx

Szczegóły

ŚLĄSKO – DĄBROWSKA SPÓŁKA MIESZKANIOWA SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ POD ADRESEM: GLIWICKA 204, 40-860 KATOWICE, KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 125 030 600,00 ZŁ NIP 634-12-60-857, REGON 273021217, SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH: KRS 0000077664 OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY W FORMIE LICYTACJI NA USTANOWIENIE ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY N/W LOKALI MIESZKALNYCH WRAZ Z POMIESZCZENIAMI PRZYNALEŻNYMI I UDZIAŁEM W CZĘŚCI WSPÓLNEJ NIERUCHOMOŚCI

Lokal mieszkalny nr 1 położony w Katowicach przy ul. STUDZIENNEJ 4 - cena wywoławcza: 80 000 zł, wadium: 8 000 zł, postąpienie: 1 000 zł

 • powierzchnia lokalu: 34,16 m² ( pokój, kuchnia, przedpokój, łazienka)

 • powierzchnia przynależna: piwnica 7,11 m2,

 • wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., gaz, możliwość ogrzewania piecem węglowym

 • udział w nieruchomości wspólnej: 0,0079

Dzielnica: Dąb Ilość kondygnacji: 2 Piętro: parter

Lokal mieszkalny nr 5 położony w Katowicach przy ul. DĘBOWEJ 75 - cena wywoławcza: 67 000 zł, wadium: 6 700 zł, postąpienie: 1 000 zł

 • powierzchnia lokalu: 34,89 m² ( 1 pokój, kuchnia)

 • powierzchnia przynależna: piwnica 7,22 m2,

 • wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., możliwość ogrzewania piecem węglowym

 • udział w nieruchomości wspólnej: 0,0103

Dzielnica: Dąb Ilość kondygnacji: 4 Piętro: 1

Lokal mieszkalny nr 11 położony w Katowicach przy ul. ADAMA 36 - cena wywoławcza: 186 000 zł, wadium: 18 600 zł, postąpienie: 2 000 zł

 • powierzchnia lokalu: 47,97 m² ( 2 pokoje, kuchnia, łazienka, wc, przedpokój)

 • powierzchnia przynależna: piwnica 2,14 m2,

 • wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., gaz, centralne ogrzewanie, centralnie ciepła woda

 • udział w nieruchomości wspólnej: 0,0024

Dzielnica: Giszowiec Ilość kondygnacji: 11 Piętro: 4

Lokal mieszkalny nr 5 położony w Katowicach przy ul. SAMSONOWICZA 16 - cena wywoławcza: 90 000 zł, wadium: 9 000 zł, postąpienie: 1 000 zł

 • powierzchnia lokalu: 37,60 m² ( pokój, kuchnia z aneksem łazienkowym)

  • powierzchnia przynależna: 2 piwnice o łącznej powierzchni 11,80 m2,
 • wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., centralne ogrzewanie, centralnie ciepła woda

 • udział w nieruchomości wspólnej: 494/7387

Dzielnica: Murcki Ilość kondygnacji: 2 Piętro: parter

Lokal mieszkalny nr 13 położony w Mysłowicach przy ul. MIARKI 10 - cena wywoławcza: 110 000 zł, wadium: 11 000 zł, postąpienie: 2 000 zł

 • powierzchnia lokalu: 68,03 m² ( 2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój)

 • powierzchnia przynależna: piwnica 2,76 m2

 • wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., możliwość ogrzewania piecem węglowym

 • udział w nieruchomości wspólnej: 0,0151

Dzielnica: Śródmieście Ilość kondygnacji: 4 Piętro: 3

Lokal mieszkalny nr 10 położony w Mysłowicach przy ul. KATOWICKIEJ 11 - cena wywoławcza: 85 000 zł, wadium: 8 500 zł, postąpienie: 1 000 zł

 • powierzchnia lokalu: 48,48 m² ( 2 pokoje, kuchnia, przedpokój)

  • powierzchnia przynależna: piwnica 4,33 m2
 • wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., możliwość ogrzewania piecem węglowym

 • udział w nieruchomości wspólnej: 0,0520

Dzielnica: Śródmieście Ilość kondygnacji: 4 Piętro: 3

Lokal mieszkalny nr 3 położony w Mysłowicach przy ul. BOLINY 12 - cena wywoławcza: 75 000 zł, wadium: 7 500 zł, postąpienie: 1 000 zł

 • powierzchnia lokalu: 45,90 m² ( pokój, kuchnia z wydzielonym przedpokojem i łazienką z wc)

 • powierzchnia przynależna: piwnica 4,00 m2

 • wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., możliwość ogrzewania piece węglowym

 • udział w nieruchomości wspólnej: 0,0128

Dzielnica: Piasek Ilość kondygnacji: 4 Piętro: parter

Lokale przeznaczone są do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium. Wskazana cena jest ceną wywoławczą. Ostateczna cena mieszkania uzależniona jest od wyników przetargu.

Możliwość podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego po 1 stycznia 2020 roku.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO OKREŚLONO PONIŻEJ. Termin i miejsce przetargu:

19 grudnia 2019 roku (czwartek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki przy ulicy Gliwickiej 204 w Katowicach 1 piętro Administracja Kleofas.

Z przedmiotem przetargu można zapoznać się w terminie od 14.10.2019 do 18.12.2019r. po uprzednim uzgodnieniu terminu z Działem Obsługi Nieruchomości w poszczególnych Administracjach:

Nr 1, 2 Administracja KLEOFAS ul. Gliwicka 204 Katowice tel. 32/ 781 66 14 w. 173

Nr 3 Administracja STASZIC ul. Mysłowicka 35 Katowice tel. 32/ 209 34 64 w. 700

Nr 4 Administracja MURCKI ul. Kściuczyka 3b Katowice tel. 32/ 209 40 04 w. 504

Nr 5, 6, 7 Administracja MYSŁOWICE ul. Świerczyny 7 Mysłowice tel. 32/ 318 29 00 w. 659

UWAGA ! Oględziny lokali odbywają się wyłącznie w godzinach pracy Administracji

Informacji dodatkowych dotyczących warunków przetargowych udziela Dział Gospodarowania Nieruchomościami pod numerami telefonów : 32/781-66-16 w. 121 lub kom. 665 664 028

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU: 1. Wniesienie wadium przelewem bankowym do dnia 17 grudnia 2019 - decyduje data wpływu kwoty wadium na rachunek bankowy Spółki: PKO BP O/Katowice numer: 26 1020 2313 0000 3102 0521 5258 - Wadium złożone przez oferentów, którzy nie stawili się na przetarg, wpłacili po terminie lub nie wygrali licytacji, zostanie zwrócone niezwłocznie.

 • Zwrot wadium nastąpi po złożeniu przez Oferenta oświadczenia ze wskazaniem numeru rachunku bankowego.

 • Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej.

 • Wadium złożone przez Nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny wylicytowanej.

 • Wpłatę wadium należy w tytule przelewu dokładnie opisać (podać adres nieruchomości oraz imię i nazwisko Oferenta).

 1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 2. Nabywca, który do dnia wyznaczonego przez Spółkę, nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.
 3. Koszty związane z nabyciem nieruchomości (min. opłaty sądowe, notarialne, podatek pcc) ponosi w całości Nabywca.
 4. Wydanie Nabywcy przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży.
 5. Osoby stające do przetargu winny posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny dokument urzędowy potwierdzający tożsamość.

6.1 Osoby działając nie tylko we własnym imieniu, powinny legitymować się stosownym pełnomocnictwem lub innym dokumentem stwierdzającym zdolność do składania oświadczeń woli.

6.2 Osoby uczestniczące w przetargu w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej lub osoby prawne winne posiadać stosowne dokumenty (np. KRS, Akt Założycielski Spółki, Uchwały itp.).

ŚLĄSKO – DĄBROWSKA SPÓŁKA MIESZKANIOWA SP. Z O.O. ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ODWOŁANIA LUB ZMIANY WARUNKÓW PRZETARGU, ZAMKNIĘCIA PRZETARGU BEZ WYBRANIA KTÓREJKOLWIEK Z OFERT LUB JEGO UNIEWAŻNIENIA W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, BEZ PODANIA PRZYCZYNY. OFERENT MA OBOWIĄZEK ZAPOZNAĆ SIĘ Z ZASADAMI ZBYWANIA SKŁADNIKÓW AKTYWÓW TRWAŁYCH DOSTĘPNYMI W SIEDZIBIE SPÓŁKILUB NA STRONIE INTERNETOWEJ: WWW.SDSM.PL.

Kontakt: Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o. tel: 32 781 66 16 w. 30 biuro@monitorurzedowy.pl

Lokalizacja