Mieszkanie na sprzedaż 35 m2, Gdańsk

91 275 zł

Rodzaj ogłoszenia Mieszkanie na sprzedaż

Liczba pokoi 1 pokój

Powierzchnia 36 m²

Lokalizacja Gdańsk, Rzęsna

Cena 91 275 zł

Kontakt Komornik Sądowy Piotr Majdziński, 583 xxx xxx

Szczegóły

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku

Piotr Majdziński

Kancelaria Komornicza numer X w Gdańsku

80-840 Gdańsk ul.Świętojańska 37/38m3

tel. 58 322-31-48 e-mail: gdansk2@komornik.pl

komornikgdansk-majdzinski.pl

Km 7875/12

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW GD1G/00116264/7

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku Piotr Majdziński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 08-11-2019r. o godz. 10:00 w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku (80-802 Gdańsk, ul. 3 Maja 9A) w sali E 1.10 A (budynek E) odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego składajacego się z 1 pokoju, kuchni, przedpokoju i łazienki o łącznej pow. 35,80 M2 należącego do dłużnika: położonego: 80-716 Gdańsk, ul.Rzęsna 1 A/314 wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa “Długie Ogrody” (Adres spółdzielni: 80-716 Gdańsk, ul. Rzęsna 1), dla którego Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GD1G/00116264/7.

Suma oszacowania wynosi 121 700,00zł, zaś cena wywołania jest równa ¾ sumy oszacowania i wynosi 91 275,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 170,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BANK PEKAO S.A. Oddział w Gdańsku 48 12405400 1111 0000 4918 8255 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Pełnomocnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są okazać pełnomocnictwo szczególne do udziału w konkretnym przetargu.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie, tj. w dniu 23.10.2019 o godz. 11:00, po uprzednim zgłoszeniu w kancelarii zamiaru oglądania (3 dni przed terminem oglądania) oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku przy ul. 3 Maja 9A akta postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

z up. Asesor Komorniczy Marcin Łapiński

z up. Asesor Komorniczy Julia Goździewicz

Komornik Sądowy Piotr Majdziński

Kontakt: Komornik Sądowy Piotr Majdziński tel: (58) 322 31 48 gdansk2@komornik.pl

Lokalizacja