Mieszkanie na sprzedaż 35 m2, Jedlina-zdrój

32 000 zł

Rodzaj ogłoszenia Mieszkanie na sprzedaż

Liczba pokoi 1 pokój

Powierzchnia 36 m²

Lokalizacja Jedlina-Zdrój, Kamienna

Cena 32 000 zł

Szczegóły

Jedlina-Zdrój, 21.11.2018 r.

GPM.6840.22.2018

WYCIĄG

Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

B U R M I S T R Z M I A S T A J E D L I N A-Z D R Ó J

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 o powierzchni użytkowej 35,68 m2 położonego na parterze budynku przy ulicy Kamiennej nr 5 w Jedlinie-Zdroju wraz z udziałem wynoszącym 89/1000 części w częściach wspólnych budynku i urządzeniach oraz w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0429 ha, oznaczonej numerem ewidencyjnym 93/2. Nieruchomość opisana jest w księdze wieczystej nr SW1W/00022831/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wałbrzychu.

  1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

1) w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Jedlina-Zdrój, zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta Jedlina-Zdrój Nr XLIV/265/18 z dnia 27 września 2018 r. nieruchomość oznaczona jest symbolem 4.7MN/MW z zapisem teren zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej,

2) w ewidencji gruntów nieruchomość oznaczona jest użytkiem B – tereny mieszkaniowe.

  1. Cena wywoławcza: 32 000 zł

w tym: lokal 94,62% ceny oraz udział w gruncie 5,38% ceny.

Sprzedaż części budynku (lokal) jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.)

  1. Termin i miejsce przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu

21 grudnia 2018 r. o godzinie 10:00

w siedzibie Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój przy ul. Poznańskiej nr 2.

  1. Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia:

Wadium należy wnieść w pieniądzu na rachunek Gminy Jedlina-Zdrój w PKO BP S.A. I Oddział w Wałbrzychu nr 13102050950000560200114280 w wysokości 3 000 zł, nie później niż 14 grudnia 2018 r. z napisem na dowodzie wpłaty (przelewie): „wadium – ul. Kamienna 5/1”.

  1. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia:

Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta (www.bip.jedlinazdroj.eu) i na stronie Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój (www.jedlinazdroj.eu), a wyciąg z ogłoszenia o przetargu opublikowany zostanie w Monitorze Urzędowym oraz wywieszony na tablicach informacyjnych rozmieszczonych na terenie gminy Jedlina-Zdrój.

  1. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu:

Urząd Miasta Jedlina-Zdrój

58-330 Jedlina-Zdrój, ul. Poznańska nr 2

tel. 748510963

nieruchomosci@jedlinazdroj.eu

Sporządziła: J. Wiśniewska

Kontakt: Urząd Miasta Jedlina-Zdrój tel: 748510963 nieruchomosci@jedlinazdroj.eu

Lokalizacja