Mieszkanie na sprzedaż 35 m2, Jedlina-zdrój

27 600 zł

Rodzaj ogłoszenia Mieszkanie na sprzedaż

Liczba pokoi 2 pokoje

Powierzchnia 36 m²

Lokalizacja Jedlina-Zdrój, Noworudzka

Cena 27 600 zł

Szczegóły

Jedlina-Zdrój, 16.07.2019 r.

GPM.6840.10.2017

WYCIĄG

Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 o powierzchni użytkowej 35,78 m2 położonego na pierwszym piętrze budynku przy ulicy Noworudzkiej nr 19 w Jedlinie-Zdroju wraz z przynależnościami oraz z udziałem wynoszącym 62/1000 w częściach wspólnych budynku i urządzeniach oraz w prawie własności nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,1508 ha, oznaczonej numerem ewidencyjnym 188/1. Nieruchomość opisana jest w księdze wieczystej nr SW1W/00034599/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wałbrzychu.

  1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

1) W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Jedlina-Zdrój, zatwierdzonym uchwałą Nr XLIV/265/18 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27 września 2018 r. nieruchomość oznaczona jest symbolem 3.11MW z zapisem tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;

2) w ewidencji gruntów nieruchomość oznaczona jest użytkiem B – tereny mieszkaniowe.

  1. Cena wywoławcza: 27 600 zł

w tym: lokal 85% ceny oraz udział w gruncie 15% ceny.

Sprzedaż części budynku (lokal) jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 ze zm.)

  1. Termin i miejsce przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu

21 sierpnia 2019 r. o godzinie 11:00

w siedzibie Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój przy ul. Poznańskiej nr 2.

  1. Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia:

Wadium należy wnieść w pieniądzu na rachunek Gminy Jedlina-Zdrój w PKO BP S.A. I Oddział w Wałbrzychu nr 13102050950000560200114280 w wysokości 3 000 zł (trzy tysiące złotych 00/100), nie później niż 14 sierpnia 2019 r. z napisem na dowodzie wpłaty (przelewie): „wadium – Noworudzka 19/6”.

  1. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia:

Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta (www.bip.jedlinazdroj.eu) i na stronie Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój (www.jedlinazdroj.eu), a wyciąg z ogłoszenia o przetargu opublikowany zostanie w Monitorze Urzędowym oraz wywieszony na tablicach informacyjnych rozmieszczonych na terenie gminy Jedlina-Zdrój.

  1. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu:

Urząd Miasta Jedlina-Zdrój

58-330 Jedlina-Zdrój, ul. Poznańska nr 2

tel. 748510963

nieruchomosci@jedlinazdroj.eu

Sporządziła: J. Wiśniewska

Kontakt: Urząd Miasta Jedlina-Zdrój tel: 748510963 nieruchomosci@jedlinazdroj.eu

Lokalizacja