Mieszkanie na sprzedaż 35 m2, świeradów-zdrój

47 000 zł

Rodzaj ogłoszenia Mieszkanie na sprzedaż

Liczba pokoi 1 pokój

Powierzchnia 36 m²

Lokalizacja Świeradów-Zdrój, Łęczyna

Cena 47 000 zł

Szczegóły

Burmistrz Miasta Świeradów - Zdrój

ogłasza

drugi nieograniczony przetarg ustny na zbycie prawa własności nieruchomości lokalowej – lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku przy ul. Batorego 7 w Świeradowie-Zdroju wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części działki.

Lokal mieszkalny nr 1 o pow użytkowej 35,50 m2, położony w suterenie w budynku mieszkalnym zlokalizowanym na działce nr 26/12, am. 6, Obr 4 ( KW nieruchomości – JG1S/00020522/7) ul. Batorego 7.

Cena wywoławcza lokalu wraz z udziałem w gruncie – 47.000.00 zł.

W tym wartość udziału w gruncie (7,38%) - 8.800,00 zł

P r z e t a r g odbędzie się dnia 10-01-2019 r. o godz.12.00

Wadium w wysokości 4.000,00 zł.

Okazanie granic nieruchomości może nastąpić na koszt i staraniem nabywcy

Nieruchomość lokalowa -LOKAL MIESZKALNY NR 1 o pow. użytkowej 35,50m2, położony w suterenie w budynku mieszkalnym wielolokaowym. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną, ogrzewanie z lokalnej kotłowni gazowej. Do lokalu przynależy komórka lokatorska o pow. 3,0 m2. Z własnością lokalu związany jest udział 7,38% w prawie własności niepodzielnych części budynku i w działce oddawanej w użytkowanie wieczyste w w.w części.

Pierwszy bezskuteczny przetarg odbył się 24.10.18 r.

Nieruchomość położona na obszarze objętym ochroną konserwatorską z uwagi na wpisanie Miasta Świeradów-Zdrój do rejestru zabytków.

Nieruchomość położona na terenie strefy „A” ochrony uzdrowiskowej Uzdrowiska Świeradów-Zdrój na terenie obszaru górniczego.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona jest na cele zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub zabudowy pensjonatowej.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Świeradów-Zdrój, ul. 11-go Listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój, sala nr 24a II piętro.

Wadium należy wpłacać przelewem na konto Urzędu Miasta

nr 84 1090 1997 0000 0001 1109 8505

w Banku Zachodnim WBK SA I/O Świeradów-Zdrój w terminie do dnia 07-01-2019 r.

Za zgodną z terminem podanym w ogłoszeniu ustala się datę uznania konta Urzędu Miasta.

Wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku uchylania się zwycięzcy przetargu od zawarcia umowy notarialnej wadium nie podlega zwrotowi.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie przelane na wskazany przed przetargiem nr konta bankowego w terminie 3 dni roboczych od daty zakończenia przetargu.

Koszty sporządzenia aktu notarialnego i jego wypisów oraz opłaty sądowej księgi wieczystej ponosi nabywca w kancelarii notarialnej.

Szczegółowe informacje można uzyskać:

  • w pok. nr 24C, w Urzędzie Miasta Świeradów-Zdrój, ul. 11-go Listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój

  • telefonicznie 75 78 17 297, 75 78 16 489

  • Strona internetowa: www.swieradowzdroj.pl

  • E-mail: um@swieradowzdroj.pl

Świeradów - Zdrój, dnia 29.11.2018 r.

Kontakt: Urząd Miasta Świeradów-Zdrój tel: 75 78 17 297, 75 78 16 489 um@swieradowzdroj.pl

Lokalizacja