Mieszkanie na sprzedaż 36 m2, Katowice

160 000 zł

Rodzaj ogłoszenia Mieszkanie na sprzedaż

Liczba pokoi 1 pokój

Powierzchnia 37 m²

Lokalizacja Katowice, Sportowa

Cena 160 000 zł

Kontakt Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o., 327 xxx xxx

Szczegóły

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem:

ul. Gliwicka 204, 40-860 Katowice, kapitał zakładowy: 125 030 600,00 zł

NIP 634-12-60-857, REGON 273021217,

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach: KRS 0000077664

OGŁASZA

Przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji

na ustanowienie odrębnej własności i sprzedaży n/w lokali mieszkalnych

wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w części wspólnej nieruchomości

 1. Lokal mieszkalny nr 11 położony w Katowicach przy ul. SPORTOWEJ 31a
 • cena wywoławcza: 160 000 zł, wadium: 16 000 zł, postąpienie: 2 000 zł

 • powierzchnia lokalu: 36,97 m² ( pokój, kuchnia, przedpokój, łazienka z wc)

 • powierzchnia przynależna: piwnica 3,77 m2,

 • wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., gaz, centralne ogrzewanie

 • udział w nieruchomości wspólnej: 0,0046

Dzielnica: Dąb Ilość kondygnacji: 5 Piętro: 2

 1. Lokal mieszkalny nr 23 położony w Katowicach przy ul. POKOJU 12
 • cena wywoławcza: 110 000 zł, wadium: 11 000 zł, postąpienie: 2 000 zł

 • powierzchnia lokalu: 60,10 m² ( 3 pokoje, kuchnia, łazienka)

 • powierzchnia przynależna: piwnica 5,40 m2,

 • wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., możliwość ogrzewania piecem węglowym

 • udział w nieruchomości wspólnej: 0,0225

Dzielnica: Załęże Ilość kondygnacji: 4 Piętro: 3

 1. Lokal mieszkalny nr 5 położony w Katowicach przy ul. SKRZEKA 8
 • cena wywoławcza: 135 000 zł, wadium: 13 500 zł, postąpienie: 2 000 zł

 • powierzchnia lokalu: 37,97 m² ( pokój, kuchnia, przedpokój, łazienka z wc)

 • powierzchnia przynależna: piwnica 5,57 m2,

 • wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., gaz, centralne ogrzewanie

 • udział w nieruchomości wspólnej: 0,0241

Dzielnica: Załęże Ilość kondygnacji: 3 Piętro: 1

 1. Lokal mieszkalny nr 10 położony w Katowicach przy ul. WIŚNIOWEJ 9
 • cena wywoławcza: 92 000 zł, wadium: 9 200 zł, postąpienie: 1 000 zł

 • powierzchnia lokalu: 40,88 m² ( pokój, kuchnia) wc w części wspólnej

  • powierzchnia przynależna: piwnica 10,60 m2
 • wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., możliwość ogrzewania piecem węglowym

 • udział w nieruchomości wspólnej: 0,0138

Dzielnica: Załęże Ilość kondygnacji: 3 Piętro: 2

 1. Lokal mieszkalny nr 4a położony w Katowicach przy ul. DĘBOWEJ 67
 • cena wywoławcza: 110 000 zł, wadium: 11 000 zł, postąpienie: 2 000 zł

 • powierzchnia lokalu: 52,03 m²

( 2 pokoje, kuchnia, łazienka, wc – pokoje rozdzielone są wspólnym przedpokojem dla lokalu nr 4a i 4)

 • powierzchnia przynależna: piwnica 14,43 m2

 • wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., możliwość ogrzewania piecem węglowym

 • udział w nieruchomości wspólnej: 0,0558

Dzielnica: Dąb Ilość kondygnacji: 4 Piętro: 1

 1. Lokal mieszkalny nr 4 położony w Mysłowicach przy ul. KATOWICKIEJ 11
 • cena wywoławcza: 85 000 zł, wadium: 8 500 zł, postąpienie: 1 000 zł

 • powierzchnia lokalu: 41,09 m² ( pokój, kuchnia, przedpokój, łazienka z wc, spiżarka)

  • powierzchnia przynależna: piwnica 4,22 m2
 • wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., możliwość ogrzewania piecem węglowym

 • udział w nieruchomości wspólnej: 0,0440

Dzielnica: Śródmieście Ilość kondygnacji: 4 Piętro: 1

 1. Lokal mieszkalny nr 8 położony w Mysłowicach przy ul. BOLINY 3
 • cena wywoławcza: 55 000 zł, wadium: 5 500 zł, postąpienie: 1 000 zł

 • powierzchnia lokalu: 40,10 m² ( pokój, kuchnia)

 • powierzchnia przynależna: wc 1,10 m2

 • wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., możliwość ogrzewania piecem węglowym

 • udział w nieruchomości wspólnej: 0,0178

Dzielnica: Piasek Ilość kondygnacji: 3 Piętro: 1

Lokale przeznaczone są do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium. Wskazana cena jest ceną wywoławczą. Ostateczna cena mieszkania uzależniona jest od wyników przetargu.

Możliwość podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego po 1 stycznia 2020 roku.

Szczegółowe warunki postępowania przetargowego określono poniżej.

Termin i miejsce przetargu:

24 października 2019 roku (czwartek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki (Biuro Zarządu) przy ulicy Gliwickiej 204 w Katowicach - 2 piętro.

Z przedmiotem przetargu można zapoznać się w terminie od 27.09.2019 do 23.10.2019r. po uprzednim uzgodnieniu terminu z Działem Obsługi Nieruchomości w poszczególnych Administracjach:

Nr 1, 2, 3, 4, 5 Administracja KLEOFAS ul. Gliwicka 204 Katowice tel. 32/ 781 66 14 w. 173

Nr 6, 7 Administracja MYSŁOWICE ul. Świerczyny 7 Mysłowice tel. 32/ 318 29 00 w. 659

UWAGA ! Oględziny lokali odbywają się wyłącznie w godzinach pracy Administracji

Informacji dodatkowych dotyczących warunków przetargowych udziela Dział Gospodarowania Nieruchomościami pod numerami telefonów : 32/781-66-16 w. 121 lub kom. 665 664 028

Warunki przystąpienia do przetargu:

 1. Wniesienie wadium przelewem bankowym do dnia 22 października 2019 - decyduje data wpływu kwoty wadium na rachunek bankowy Spółki:

PKO BP O/Katowice numer: 26 1020 2313 0000 3102 0521 5258

 • Wadium złożone przez oferentów, którzy nie stawili się na przetarg, wpłacili po terminie lub nie wygrali licytacji, zostanie zwrócone niezwłocznie.

 • Zwrot wadium nastąpi po złożeniu przez Oferenta oświadczenia ze wskazaniem numeru rachunku bankowego.

 • Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej.

 • Wadium złożone przez Nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny wylicytowanej.

 • Wpłatę wadium należy w tytule przelewu dokładnie opisać (podać adres nieruchomości oraz imię i nazwisko Oferenta).

 1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 2. Nabywca, który do dnia wyznaczonego przez Spółkę, nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.

 3. Koszty związane z nabyciem nieruchomości (min. opłaty sądowe, notarialne, podatek pcc) ponosi w całości Nabywca.

 4. Wydanie Nabywcy przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży.

 5. Osoby stające do przetargu winny posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny dokument urzędowy potwierdzający tożsamość.

6.1 Osoby działając nie tylko we własnym imieniu, powinny legitymować się stosownym pełnomocnictwem lub innym dokumentem stwierdzającym zdolność do składania oświadczeń woli.

6.2 Osoby uczestniczące w przetargu w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej lub osoby prawne winne posiadać stosowne dokumenty (np. KRS, Akt Założycielski Spółki, Uchwały itp.).

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany warunków przetargu, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert lub jego unieważnienia w całości lub w części, bez podania przyczyny. Oferent ma obowiązek zapoznać się z Zasadami Zbywania Składników Aktywów Trwałych dostępnymi w siedzibie Spółki lub na stronie internetowej: www.sdsm.pl.

Kontakt: Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o. tel: 32 781 66 16 w. 30 biuro@monitorurzedowy.pl

Lokalizacja