Mieszkanie na sprzedaż 36 m2, Kętrzyn

47 000 zł

Rodzaj ogłoszenia Mieszkanie na sprzedaż

Liczba pokoi 2 pokoje

Powierzchnia 36 m²

Lokalizacja Kętrzyn, Ignacego Daszyńskiego

Cena 47 000 zł

Szczegóły

Syndyk Masy Upadłości Barbary Sanajko (sygn. akt V GUp “of” 149/18) ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki - nieruchomości lokalowej stanowiącej lokal mieszkalny nr 7 o powierzchni 36,10 m2 położony w budynku przy ul. Daszyńskiego 4 w Kętrzynie, dla którego jest prowadzona Księga Wieczysta KW nr OL1K/00018927/2, wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem 9/100 w częściach wspólnych budynku oraz w prawie wieczystego użytkowania gruntu działki nr 217/4 nieruchomości wspólnej objętej KW nr OL1K/00018397/7 prowadzonych przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kętrzynie.

Nieruchomości są własnością Barbary Sanajko oszacowane przez Jasiński Wycena Nieruchomości na łączną watość 47.000,00 zł.

Sprzedaż wyżej opisanych nieruchomości może nastąpić za ceny oszacowania. Do ceny doliczone zostaną ewentualne należne podatki według obowiązujących przepisów.

Zainteresowani winni przesłać ofertę w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

„Oferta przetargowa V GUp “of” 149/18 na adres: Kancelaria Syndyka ul. Jowisza 27, Nowa Wieś, 14-200 Iława w terminie do dnia 24.06.2019 r. Do oferty należy dołączyć dokumenty określone w warunkach sprzedaży oraz potwierdzenie wpłaty wadium w kwocie 4700 zł w na rachunek masy upadłości 26 1090 2590 0000 0001 4142 3686. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 26.06.2019 r. o godz 13,30. w drodze konkursu ofert powiązanego z aukcją na bazie złożonych ofert stosownie do przepisów Prawa upadłościowego, Kodeksu cywilnego oraz warunków określonych w Postanowieniu Sądu,

Składający ofertę jest zobowiązany do zapoznania się z warunkami sprzedaży zatwierdzonymi przez Sędziego – komisarza.

Syndyk zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu ofert powiązanego z aukcją bez dokonania wyboru.

Ze szczegółowymi warunkami przetargu zatwierdzonymi Postanowieniem Sędziego - komisarza oraz z opisem i oszacowaniem lokalu mieszkalnego a także ze stanem technicznym i prawnym nieruchomości można zapoznać się codziennie w kancelarii syndyka masy upadłości przy ul. Jowisza 27, Nowa Wieś, 14-200 Iława po uprzednim kontakcie telefonicznym z syndykiem pod nr 502 542609.

Kontakt: Syndyk Antoni Paciorkowski tel: 502 542 609 paciorkowski.antoni@interia.pl

Lokalizacja