Mieszkanie na sprzedaż 37 m2, Elbląg

103 500 zł

Rodzaj ogłoszenia Mieszkanie na sprzedaż

Liczba pokoi 2 pokoje

Powierzchnia 38 m²

Lokalizacja Elbląg, Nowowiejska

Cena 103 500 zł

Kontakt Komornik Sądowy Jacek Bortnik, 552 xxx xxx

Szczegóły

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Elblągu

Jacek Bortnik

Kancelaria Komornicza nr I

82-300 Elbląg ul. Kosynierów Gdyńskich 30/5

tel. (055) 236-96-12

www.komornik-bortnik.pl

Km 43/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW EL1E/00052046/6

dot. IX Co 628/18/MW

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Jacek Bortnik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 29-10-2019 r. o godz. 09:10 w Skarb Państwa - Sąd Rejonowy w Elblągu 82-300 ELbląg, ul. Płk. Dąbka 21 w sali 314 odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego:

Lokal mieszkalny Nr 76 znajduje się na 9 piętrze (10/11 kond.) budynku mieszkalnego wielolokalowego Nr 4, położonego przy ulicy Nowowiejskiej w Elblągu, składa się z 2 (dwóch) pokoi, 1 (jednej) kuchni, 1 (jednej) łazienki z wc i 1 (jednego) przedpokoju o powierzchni użytkowej 37,90 m2. Z własnością lokalu związany jest udział do 11/1000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objęty księgą wieczystą EL1E/00026416/0. Lokal położony jest w śródmieściu, na współczesnym osiedlu mieszkaniowym wielorodzinnym niskiej i średniej intensywności. Infrastruktura handlowo-usługowa dzielnicy dobra. Dzielnica skomunikowana jest z innymi częściami miasta za pomocą komunikacji miejskiej tramwajowej i autobusowej. Dojście do budynku swobodne z każdej strony osiedla, dojazd do budynku ulicami wewnętrznymi osiedla z wjazdem z Zajchowskiego, Słonecznej i Struga.

należącego do dłużnika:

położonego: 82-300 Elbląg, Nowowiejska 4/76,

 dla którego Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Elblągu

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: EL1E/00052046/6]

Suma oszacowania wynosi 138 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa ¾ sumy oszacowania i wynosi 103 500,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 800,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 33 20300045 1110 0000 0228 7450 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Elblągu przy ul. Płk. Dąbka 21 pok. Sekretariacie Wydziału IX Cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

komornik sądowy

Jacek Bortnik

Pouczenie:

Administratorem danych osobowych jest komornik. Dane kontaktowe do zgłoszeń w przedmiocie danych osobowych są jak podane wyżej dane komornika (adres e-mail: elblag5@komornik.pl, tel.: 55 236-96-12 lub na adres: ul. Kosynierów Gdyńskich 30/5, 82-300 Elbląg). Dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia postępowania egzekucyjnego, zabezpieczającego oraz innych czynności, których wykonanie jest obowiązkiem nałożonym na komornika przez przepisy prawa. W tym celu i na tej podstawie przetwarzane są dane wszystkich kategorii oraz o wyrokach skazujących i czynów zabronionych. Dane osobowe zostały pozyskane od stron i/lub uczestników postępowania, właściwych podmiotów administracji publicznej lub samorządowej lub innych osób prawnych i/lub fizycznych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej zobowiązanych do ich udostępnienia na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zostały uzyskane ze źródeł powszechnie dostępnych. Zgodnie z właściwymi przepisami prawa i w celu wykonania obowiązków przez nie nałożonych komornik przekazuje dane osobowe przetwarzane w toku postępowania egzekucyjnego osobom trzecim. Dane osobowe nie są przesyłane poza obszar EOG, chyba że stroną/uczestnikiem postępowania lub czynności jest osoba mająca adres zamieszkania/siedziby albo adres korespondencyjny poza EOG. W odniesieniu do swoich danych osobowych możesz w każdej chwili zażądać do nich dostępu, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia lub masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Żądanie nie zostanie uwzględnione jeżeli przetwarzanie danych osobowych w dotychczasowym zakresie będzie niezbędne z uwagi na konieczność zapewnienia osiągnięcia celu prowadzonego postępowania/czynności i/lub obowiązki nałożone na komornika przepisami prawa. Dane są przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa – okres przechowywania akt egzekucyjnych i urządzeń ewidencyjnych komornika. Możesz wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych jest dostępne w siedzibie komornika.

Pouczenie:

Zgodnie z treścią przepisu art. 767 Kodeksu postępowania cywilnego na czynności komornika przysługuje skarga, którą wnosi się do komornika sądowego. Skargę można wnieść w terminie tygodnia od daty zawiadomienia o dokonaniu czynności. Skarga nie przysługuje na zarządzenie komornika o wezwaniu do usunięcia braków pisma, na zawiadomienie o terminie czynności oraz na uiszczenie przez komornika podatku od towarów i usług (art. 767 § 11 kpc). Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem oraz podlega opłacie sądowej w kwocie 100 zł.

Pouczenie:

Udostępnione dane stron podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) i mogą zostać wykorzystane wyłącznie z przeznaczeniem dla których zostały udostępnione.

Adresat oryginału: AMK Portal Sp. z o.o. - Wydawca serwisu www.monitorurzedowy.pl

Do wiadomości: 1. a/a

Przyjęcia interesantów: środa godz. 9.30 - 15.30

Informacja telefoniczna:wtorek i czwartek w godz. 12:00 - 15:00

W korespondencji oraz przy wpłatach należy podać sygnaturę sprawy: Km 43/18

Kontakt: Komornik Sądowy Jacek Bortnik
tel: (55) 236 96 12 elblag5@komornik.pl

Lokalizacja