Mieszkanie na sprzedaż 37 m2, Ruda śląska

89 900 zł

Rodzaj ogłoszenia Mieszkanie na sprzedaż

Liczba pokoi 2 pokoje

Powierzchnia 38 m²

Lokalizacja Ruda Śląska, Katowicka

Cena 89 900 zł

Szczegóły

PRZETARG NA SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO

Syndyk masy upadłości Marii Skowron, w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Gliwicach Wydział XII Gospodarczy sygn. akt XII GUp 202/18, zaprasza do składania ofert i ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego objętego księgą wieczystą o numerze GL1S/00048304/7 wraz z udziałem w częściach wspólnych opisanych w tejże księdze wieczystej. Lokal jest położony przy ul. Katowickiej 148B/13 w Rudzie Śląskiej. Powierzchnia lokalu 37,74 m2.

Sprzedaż następuje stosownie do warunków przetargu zatwierdzonych przez Sędziego Komisarza postanowieniem z dnia 26 października 2018r. Cena wywoławcza wynosi 89.900 zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset złotych).

Wadium w wysokości 10.000 zł płatne na rachunek bankowy masy upadłości – Santander Bank Polska S.A. 90 1090 1766 0000 0001 3688 4940. W przypadku nieuiszczenia wadium, oferta pozostanie bez rozpoznania.

Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 15 lutego 2019r. o godzinie 9:00 w Sądzie Rejonowym w Gliwicach Wydział XII Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, Gliwice, sala 112.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest doręczenie pisemnej, wiążącej i bezwarunkowej oferty, stosownie do warunków przetargu, w terminie do dnia 13 lutego 2019r. do godziny 15:00. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w zamkniętej kopercie i powinna zostać oznaczona dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – PRZETARG MARIA SKOWRON sygn. akt XII GUp 202/18” i musi zawierać oznaczenie składającego ofertę. Ofertę należy złożyć na adres: „Kancelaria Radcy Prawnego Jarosław Stępniewski, ul. Młyńska 2/1, 44-100 Gliwice”

Regulamin przetargu dostępny jest w ww. Sądzie lub u Syndyka. Zwraca się uwagę na dział III księgi wieczystej i wpisane tam prawo dożywocia. Syndyk dysponuje aktami zgonu osób wpisanych w dziale III jako uprawnionych.

Dostępny również drogą elektroniczną, zapytania kierować na: biuro@kancelariastepniewski.pl. Informacje udzielane pod numerem telefonu 501-230-333.

Kontakt: Syndyk Jarosław Stępniewski tel: 501 230 333 biuro@kancelariastepniewski.pl

Lokalizacja