Mieszkanie na sprzedaż 38 m2, Grzmiąca

12 000 zł

Rodzaj ogłoszenia Mieszkanie na sprzedaż

Liczba pokoi 1 pokój

Powierzchnia 39 m²

Lokalizacja Grzmiąca, Wiejska

Cena 12 000 zł

Szczegóły

BURMISTRZ GŁUSZYCY

OGŁASZA ROKOWANIA

na podstawie § 25 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)

NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO W GRZMIĄCEJ PRZY UL. SPÓŁDZIELCÓW 3/2

Lokal składa się z pokoju, kuchni o powierzchni użytkowej 38,53 m2 .

WC usytuowane na zewnątrz budynku.

Do lokalu przynależą dwie komórki usytuowane na parterze o powierzchni: 2,98 m2 i 3,38 m2

UDZIAŁ SPRZEDAWANEGO LOKALU WE WSPÓŁWŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ I DZIAŁCE GRUNTU NR 181/2 O POWIERZCHNI 0,0713 HA WYNOSI 3880/10 000 CZĘŚCI.

Nr księgi wieczystej budynkowej SW1W/00015434/8

 1. CENA WYWOŁAWCZA WYNOSI 12 000,00 zł

 2. Lokal nie sprzedany w dwóch przetargach: pierwszy - w dniu 06.12.2018r. , drugi - w dniu 27.03.2019r.

Lokal nie posiada obciążeń, ani nie jest przedmiotem zobowiązań.

 1. Pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach w zamkniętych kopertach, opisanych ,,Rokowania Spółdzielców 3/2” można składać do dnia 13 maja 2019 roku do godz.12:00 w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego przy ul. Grunwaldzkiej 55 w Głuszycy, pokój nr 1.

 2. Oferta powinna zawierać :

 • imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;

 • datę sporządzenia zgłoszenia;

 • oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

 • proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;

 • do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

 1. Część jawna rokowań /otwarcie ofert w obecności uczestników/ i ustna część rokowań odbędzie się w dniu 15 maja 2019r. o godz 13:00 w sali konferencyjnej, pokój nr 11 Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.

 2. Zaliczkę w wysokości 1200,00 zł należy wpłacić do dnia 13 maja 2019 roku przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Głuszycy nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy.

Wpłacona zaliczka zostanie zaliczona na poczet ceny sprzedaży nieruchomości.

Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.

 1. Wpłacona zaliczka ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się oferenta, który wygrał rokowania, od zawarcia aktu notarialnego.

Zaliczki wpłacone przez pozostałych uczestników rokowań podlegają zwrotowi, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia rokowań.

 1. Termin zawarcia aktu notarialnego ustala się najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań.

 2. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przeniesienia prawa własności ponosi nabywca.

 3. Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania oferty.

 4. Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, pokój nr 5, tel. 74 88 66 757.

Burmistrz Głuszycy

(-) Roman Głód

Kontakt: Urząd Miejski w Głuszycy
tel: 74 88 66 740 bok@gluszyca.pl

Lokalizacja